Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parcio

Mae'n bosibl na fydd rhai taliadau neu geisiadau am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas a wneir drwy'r post yn cael eu gweithredu i rai pobl oherwydd y cyfyngiadau presennol sydd ar waith ar gyfer teithio nad yw'n hanfodol. Bydd hyn yn golygu na fydd unrhyw sieciau neu Archebion Post a anfonir drwy'r post yn cael eu clirio nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. Dylai cwsmeriaid sicrhau bod ganddynt ddigon o arian yn eu cyfrifon er mwyn sicrhau bod eu taliadau'n gallu clirio a hefyd sicrhau na fyddant mewn dyled o ganlyniad.

Os oes modd, gwnewch unrhyw gais am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas​ gan ddefnyddio system parcio ar-lein​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​,​​​​​​​ mae'r rhain yn cael eu monitro a'u prosesu. Ni ellir prosesu unrhyw geisiadau drwy'r post nes i’r cyfyngiadau cael eu codi. Os daeth eich trwydded neu'ch Bathodyn Glas i ben ym mis Mawrth, yna parhewch i ddefnyddio'ch trwydded neu'ch bathodyn a chyflwyno'ch cais ar-lein cyn gynted â phosibl.

Dirwyon parcio

Talu neu herio eich dirwy parcio ar-lein

Trwyddedau parcio

Sut i wneud cais am drwydded parcio i breswylwyr neu ymwelwyr. Adnewyddu eich trwydded a beth i’w wneud os newidiwch eich cerbyd.

Parcio Bathodyn Glas​

Sut i wneud cais am fathodyn glas. Gwybodaeth am barcio i bobl anabl yn y ddinas.

Meysydd Parcio

Lleoliadau, costau ac oriau meysydd parcio talu ac arddangos yng Nghaerdydd.

Parcio ar y stryd

Gwybodaeth am leoliadau a chostau mannau parcio talu ac arddangos ar y stryd yng Nghaerdydd.

Parcio a theithio

Manylion am ein gwasanaethau Parcio a Theithio gan gynnwys lleoliadau, costau ac oriau.

Parcio i goetsis

Mannau gollwng a chasglu yn ogystal â threfniadau aros yn hir yng Nghaerdydd gan gynnwys oriau a chostau.

Parcio i feiciau modur

Gwybodaeth am fannau parcio dynodedig ar y stryd ac oddi ar y stryd i feiciau modur.

Cerbydau Di-dreth

Gwybodaeth am gerbydau di-dreth a rhyddhau eich cerbyd.

Marciau H-Bar

Sut mae cael gosod llinellau gwynion ar y ffordd o flaen eich tramwyfa neu garej.

Adrodd am broblem parcio​

Cewch wybod am y troseddau parcio a orfodir gan y Cyngor a pha rai y dylech eu hadrodd i’r heddlu.

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​
English