Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hygyrchedd

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk. M​​ae gennym hefyd ddatganiad hygyrchedd ar gyfer ein ap​.


Cynhelir y wefan hon gan Gyngor Caerdydd. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnu a ffontiau,
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun fynd oddi ar y sgrin,
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig,
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais,
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin.​

Rydym hefyd wedi gwneud y testun ar y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae gan yr elusen AbilityNet​​ gyngor ar sicrhau bod eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon


Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod ein gwefan yn unol â chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 AA ​ac yn y rhan fwyaf o feysydd rydym yn cydymffurfio'n llawn.​

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • nid yw‘r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllenydd sgrin,
 • mae’n anodd llywio drwy rai o'n ffurflenni ar-lein gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig,
 • nid yw ein system fapio ar-lein (iShare) yn gwbl hygyrch,
 • nid yw ein SgyrsBot yn hollol hygyrch, a
 • nid yw ein systemau trydydd parti i gyd yn gwbl hygyrch.

Rydym yn cysylltu â chynnwys a ddarperir gan wefannau eraill ac yn ei ddefnyddio, ac nid yw bob amser mor hygyrch. Mae hyn yn cynnwys:

 • ​Gwneud cais am fudd-daliadau
 • Porth y Dreth Gyngor
 • E-daliadau
 • Rhyddid Gwybodaeth a Setiau Data 
 • Tai ar-lein 
 • Map ar-lein i-share 
 • Safle swyddi Cyngor Caerdydd 
 • Modern.gov 
 • Netloan - archebu ar gyfrifiadur personol 
 • Llyfrgell ar-lein 
 • Apeliadau parcio 
 • Porth cynlluio 
 • System drwyddedau 
 • Derbyniadau i ysgolion 
 • Startraq (trwyddedu) 
 • Startraq (gorfodi) 
 • Gwe-ddarlledu 
 • Sgwrs ar-lein 


Rydym wedi dechrau trafodaethau gyda’n cyflenwyr i fynd i’r afael â materion hygyrchedd ar systemau rydym wedi’u prynu ganddynt.
Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os canfyddwch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

webdev@caerdydd.​gov.uk​

Bydd eich e-bost yn cyrraedd tîm gwe y Cyngor a fydd yn edrych ar y materion rydych yn eu disgrifio ac yn ymateb os bydd angen.
Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018​ (y 'rheoliadau hygyrchedd').

Os nad ydych yn hapus gyda'r modd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb).

Rydym yn darparu Gwasanaeth Trosglwyddo Fideo trwy Video Relay Service gan Sign Video i bobl sy’n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd.

Dysgwch sut y gallwch gysylltu â Chyngor Caerdydd.​
Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio
Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe.

Rhestrir gweddill y meysydd diffyg cydymffurfio isod:


​​​Rhifyn hygyrchedd
​Safon WCAG​
​​Cydymffurfiaeth gyfredol (Awst 2023)
​Mae angen i nifer fach o ddolenni cyfagos â’r un gyrchfan gael eu cyfuno.
​WCAG A 1.1.1
​99.1%
​Nid oes gan rai o’n delweddau destun amgen.
​WCAG A 1.1.1
​94.6%
Nid yw llawer o’r priodoleddau adnabod ar ein tudalennau yn unigryw.
​WCAG A 4.1.1
​96.6%
​Mae rhai o benawdau ein tablau heb gwmpas.
​WCAG A 1.3.1
​99.4%
Ni all darllenwyr sgrin ddefnyddio rhai o’n dolenni.
​WCAG A 4.1.2
​99.9%
Nid yw rhai o’n rhestrau wedi’u hysgrifennu’n semantig fel rhestr.
​WCAG A 1.3.1
​98.5%
​Mae rhai o’n tudalennau’n defnyddio’r un testun dolen ar gyfer cyrchfanau gwahanol.​WCAG A 2.4.4
​99.8%

​Mae angen i ni ychwanegu disgrifiad at bob maes ar ein ffurflenni.
​WCAG 2.0 A 1.3.1
​94.2%
​Nid yw rhai o'n rheolaethau yn newid ymddangosiad wrth gael eu dewis. 
​WCAG 2.0 AA 2.4.7
97.4%​
​Mae gennym rai penawdau ar y wefan heb destun. 
WCAG 2.0 A 1.3.1
​98.5%
​Lapio eitemau gyda'r un enw y tu mewn i set maes. 
​WCAG 2.0 A 1.3.1
99.4%​
​Mae angen trwsio rhai o'n tablau fel nad yw'r crynodeb a'r pennawd yn union yr un fath. 
​WCAG 2.0 A 1.3.1
​99.5%
​Mae angen i ni sicrhau bod ein rheolaethau ar ffurflenni yn cyferbynnu'n ddigonol â'u hamgylchedd. 
WCAG 2.0 AA 1.4.11
​99.6%
​Nid oes gan rai rheolaethau ar ein ffurflenni labeli.
​WCAG 2.0 A 1.3.1
​99.7%
​Mae angen i ni sicrhau bod ein holl ddolenni yn esbonio eu pwrpas. 
​WCAG 2.0 A 2.4.4
​99.8%
​Nid yw rhai o'r rhestrau ar ein gwefan wedi'u marcio'n gywir. 
WCAG 2.0 A 4.1.1
​99.8%
​Mae gennym rai codau labeli ARIA ar goll ar draws y wefan. 
​WCAG 2.0 A 1.3.1​
​99.9%​

​​Hygyrchedd PDF
​Safon WCAG
​​​Cydymffurfiaeth gyfredol (Awst 2023)
​Nid ydym yn nodi penawdau ar bob PDF ar y wefan. 
​WCAG 2.0 A 1.3.1
​71%
​Nid yw rhai o'n penawdau PDF yn dilyn trefn resymegol. 
​WCAG 2.0 A 1.3.1
​77%
​Mae angen i ni sicrhau bod PDFs hir yn defnyddio nodau tudalen i gynorthwyo llywio. 
​WCAG 2.0 AA 2.4.5
​85%
​Nid yw pob un o'n PDFs yn defnyddio H1 fel y pennawd cyntaf. 
WCAG 2.0 A 1.3.1
​85​%
​Mae angen i ni sicrhau bod ein holl PDFs yn gallu cael eu prosesu gan beiriannau.
WCAG 2.0 A 1.1.1
​99.5%
​Rhaid i'n holl ffeiliau PDF nodi iaith ddiofyn. 
​WCAG 2.0 A 3.1.1
​99.6%
​Mae tagiau ar goll ar rai o'n PDFs. 
WCAG 2.0 A 1.3.1
​99.6%
​Mae angen i ni sicrhau bod gan bob un o'n PDFs deitl. 
​WCAG 2.0 A 2.4.2
​99.7%
​Mae gan rai PDFs deitlau gwan y mae angen i ni eu gwella. 
WCAG 2.0 A 2.4.2
​99.7%

Ein nod yw gweithio trwy’r materion sy’n weddill a restrir uchod i gyflawni cydymffurfiaeth lawn lle bynnag sy’n bosibl.

Dogfennau PDF ac eraillMae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym ddogfennau PDF sydd â gwybodaeth am sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni ar ffurf Word. Rydym yn bwriadu naill ai trwsio’r rhain neu roi tudalennau HTML hygyrch yn eu lle.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni unioni dogfennau PDF nac eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio:

 • Adroddiadau Cabinet
 • Cofrestrau cynllunio
 • Cofrestrau trwyddedu


Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd a gyhoeddir gennym yn bodloni safonau hygyrchedd.

Rydym yn nodi lle y dylai gwybodaeth a gedwir ar PDF fod ar dudalen ar y wefan. 


Paratowyd y datganiad hwn ar 23 Medi 2020.

Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 2 Awst 2023.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 31 Gorffennaf 2023​. Cynhaliwyd y prawf gan Silktide​.
Rydym yn defnyddio’r gwiriwr hygyrchedd Silktide i brofi ein holl dudalennau gwe ar y parth www.caerdydd.gov.uk.

Gallwch weld adroddiad prawf hygyrchedd llawn Cyngor Caerdydd​ ar wefan Mynegai Silktide.
Ein nod yw adnabod a thrwsio materion yn yr amserlenni a nodir uchod.

​Byddwn yn parhau i siarad â darparwyr trydydd parti i weld pa welliannau y gellir eu gwneud i'w systemau.

Diweddarwyd y datganiad hwn ddiwethaf ar 10​ Awst 2023.
© 2022 Cyngor Caerdydd