Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Trwyddedau parcio

​​​
Mae'n bosibl na fydd rhai taliadau neu geisiadau am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas a wneir drwy'r post yn cael eu gweithredu i rai pobl oherwydd y cyfyngiadau presennol sydd ar waith ar gyfer teithio nad yw'n hanfodol. Bydd hyn yn golygu na fydd unrhyw sieciau neu Archebion Post a anfonir drwy'r post yn cael eu clirio nes i'r cyfyngiadau gael eu codi. Dylai cwsmeriaid sicrhau bod ganddynt ddigon o arian yn eu cyfrifon er mwyn sicrhau bod eu taliadau'n gallu clirio a hefyd sicrhau na fyddant mewn dyled o ganlyniad.

Os oes modd, gwnewch unrhyw gais am drwyddedau parcio preswyl neu Fathodynnau Glas​ gan ddefnyddio system parcio ar-lein​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​,​​​​​​​ mae'r rhain yn cael eu monitro a'u prosesu. Ni ellir prosesu unrhyw geisiadau drwy'r post nes i’r cyfyngiadau cael eu codi. Os daeth eich trwydded neu'ch Bathodyn Glas i ben ym mis Mawrth, yna parhewch i ddefnyddio'ch trwydded neu'ch bathodyn a chyflwyno'ch cais ar-lein cyn gynted â phosibl.

Pwy all wneud cais?

Dysgwch os gallwch chi wneud cais am drwydded parcio preswylwyr neu drwydded i ymwelwyr yn unig.​​​

Gwneud cais am drwydded

Gallwch wneud cais am drwyddedau parcio i breswylwyr ac ymwelwyr un ai ar-lein neu drwy’r post.

Adnewyddu eich trwydded

Gallwch adnewyddu eich trwydded ar-lein neu drwy’r post. Dysgwch pa bryd y gallwch adnewyddu eich trwydded.


Mathau o drwyddedau

Gwybodaeth am drwyddedau preswylwyr, trwyddedau ymwelwyr a thrwyddedau i ymwelwyr yn unig.

Prisiau trwyddedau

Gwybodaeth am gostau blynyddol ar gyfer pob math o drwydded. 

Newid eich cerbyd

Beth i'w wneud os ydych yn newid eich cerbyd ac angen diweddaru eich trwydded.

Trwyddedau a gaiff eu colli neu eu dwyn

Beth i’w wneud os caiff eich trwydded chi ei cholli neu ei dwyn.​​

Ardaloedd Parcio Trwydded (Trwyddedau Glas)​

Rhoddir Trwyddedau Glas i drigolion sy'n byw mewn Ardaloedd Parcio Trwydded. 


mwy... Telerau ac amodau trwydded parcio​​ | Parcio Bathodyn Glas​​

​​​​​​​
English