Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Hafan > Ymwadiad

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad hwn ar gyfer Cwsmeriaid a Dinasyddion Cyngor Caerdydd.


Mae’r Cyngor yn prosesu data personol yn ddyddiol. Rydym yn cadw rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi ("data personol"). Felly rydym wedi cofrestru gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Mae’n rhaid i unrhyw wybodaeth sydd gennym gael ei phrosesu yn unol â'r egwyddorion a restrir gan Reoliadau’r Comisiynydd Gwybodaeth, ac mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw.


Byddwn:


 • Yn parhau i gryfhau ein prosesau ar gyfer cynnal a chadw preifatrwydd yr holl wybodaeth sydd gennym. 
 • Angen i’n holl gyflogeion gydymffurfio’n llawn â chyfraith Diogelu Data. 
 • Yn cadw cyn lleied o wybodaeth bersonol ag sydd ei hangen i’n galluogi i gyflawni ein rôl fel Cyngor. 
 • Yn dileu gwybodaeth bersonol pan fydd yr angen i'w chadw wedi mynd heibio. 
 • Yn cyrchu a phrosesu’r holl wybodaeth bersonol yn unol â phrosesu teg a gaiff ei nodi pan yn casglu gwybodaeth gan Unigolion. 
 • Yn cynllunio ein systemau a’n prosesau er mwyn cydymffurfio ag egwyddorion diogelu data. 
 • Yn cymryd camau gweithredu ar unwaith pe byddem yn darganfod na chydymffurfir â’n polisïau. 


​Dylunnir yr hysbysiad hwn i roi gwybodaeth i chi ynghylch y data amdanoch sydd gennym, sut y’i defnyddiwn, eich hawliau parthed y data hwnnw a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.

Gwybod eich hawliau gwybodaeth​​
Mae’r mathau o ddata personol sydd gennym ac y proseswn amdanoch yn gallu cynnwys:

 • Manylion cyswllt yn cynnwys enw, cyfeiriad, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost. 
 • Manylion adnabod gan gynnwys dyddiad geni, rhif yswiriant gwladol a rhifau cyflogaeth ac aelodaeth.
 • Gwybodaeth a gaiff ei defnyddio i gyfrifo ac asesu cymhwysedd i gael buddion. 
 • Gwybodaeth ariannol perthnasol i’r cyfrifiad neu dalu buddion, er enghraifft cyfrif banc a manylion treth. 
 • Gwybodaeth ynghylch eich teulu, dibynyddion neu amgylchiadau personol, lle bo angen gan wasanaeth perthnasol.
 • Gwybodaeth am eich iechyd lle bo angen gan wasanaeth perthnasol megis Gwasanaethau Cymdeithasol. 
 • Gwybodaeth ynghylch euogfarn droseddol lle bo’n berthnasol. 

Lle rydych wedi rhoi gwybodaeth bersonol am unigolion eraill i ni, megis aelodau teulu neu ddibynyddion, sicrhewch fod yr unigolion yna yn ymwybodol o’r wybodaeth yn yr hysbysiad hwn.

Efallai y byddwn yn prosesu eich data personol i gyflawni ein rhwymedigaethau ac fe all hyn gynnwys prosesu eich data personol ar gyfer y cyfan neu rai o’r dibenion canlynol:

 • cysylltu â chi. 
 • asesu cymhwysedd ar gyfer ein gwasanaethau gan gynnwys cyfrifo a rhoi buddion i chi. 
 • nodi eich dewisiadau buddion gwirioneddol neu bosib. 
 • dibenion ystadegol a chyfeiriadol. 
 • cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol fel Awdurdod Lleol. 
 • delio ag ymholiadau gennych ac ymateb i unrhyw anghydfod gwirioneddol neu bosib yn ymwneud â chi. 
 • Cyflogaeth
O bryd i’w gilydd byddwn yn rhannu eich data personol â sefydliadau partner a darparwyr gwasanaeth fel y gallant ein cynorthwyo i weithredu’n dyletswyddau, hawliau a’n disgresiwn parthed y gwasanaethau a ddarparwn. Bydd rhai o’r sefydliadau hynny yn syml yn prosesu eich data personol ar ein rhan ac yn unol â’n cyfarwyddiadau. Ym mhob achos byddwn ond yn rhannu data i’r graddau yr ystyriwn fod angen rhesymol am y wybodaeth i’r dibenion hyn.

Caiff unrhyw Wybodaeth Bersonol sydd gennym ei datgelu, pan fydd diben rhesymol i:

 • Ein staff – pan fydd y wybodaeth yn hanfodol ac yn ofynnol ar gyfer eu gwaith. 
 • Y Llysoedd – o dan gyfarwyddyd Gorchymyn Llys. 
 • Ein partneriaid – yn unol â gweithdrefnau a gytunwyd yn unig. 
 • Eraill – fel y rhestrir yng nghofrestriad Diogelu Data’r Cyngor. 

Dan Ddeddf Economi Ddigidol 2017, caiff y Cyngor rannu data personol a roddwyd i ni gyda Chynghorau eraill at ddibenion canfod/atal twyll neu droseddau, er mwyn gwella gwasanaethau cyhoeddus ac er mwyn ymchwil ystadegol.

Mae gan Gyngor Caerdydd ddyletswydd i amddiffyn y gronfa gyhoeddus mae'n ei rheoli. Felly, mae’n bosibl y caiff y wybodaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni ei defnyddio i atal a chanfod twyll neu ei rhannu gyda Swyddogion y Cyngor sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cronfeydd cyhoeddus.

Pan fo cais neu os tybiwn bod angen rhesymol amdano, mae’n bosib y byddwn hefyd yn rhoi eich data i gyrff y llywodraeth a sefydliadau datrys anghydfodau a gorfodi’r gyfraith, gan gynnwys y rhai a restrwyd uchod, y Rheoleiddiwr Pensiynau, yr Ombwdsmon Pensiynau a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM). Mae’n bosib y byddant wedyn yn defnyddio’r data i gyflawni eu swyddogaethau cyfreithiol.

Mewn rhai achosion, gall y derbynwyr hyn fod y tu allan i’r DU. Golyga hyn y gall eich data personol gael ei drosglwyddo y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) i awdurdodaeth na fydd efallai yn cynnig amddiffyniad i’r un lefel ag sydd yn ofynnol yng ngwledydd yr AEE. Os digwydd hyn, mae dyletswydd arnom i sicrhau fod camau diogelu yn cael eu gweithredu i ddiogelu eich data yn unol â’r cyfreithiau perthnasol. Defnyddiwch y manylion cyswllt isod os carech fwy o wybodaeth am y camau diogelwch sydd ar waith ar hyn o bryd.

Byddwn ond yn cadw eich data personol gyhyd ag y bydd ei angen arnom er mwyn cyflawni’r diben y’i casglwyd ar ei gyfer a chyhyd wedyn ag ein bod o’r farn y mae ei angen i fynd i’r afael ag unrhyw gwestiynau neu gwynion efallai a dderbyniwn, oni bai ein bod yn dewis cad eich data am gyfnod hwy er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol.

Mwy o wybodaeth ar atodlen gadw’r cyngor.​​​​​External link opens in a new window
Mae hawl gennych i gopi o’r data personol sydd gan y Cyngor amdanoch a gofyn i’r Awdurdod gywiro eich data personol os oes unrhyw gamgymeriadau ynddo neu wybodaeth sy’n hen. Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosib y bydd hawl gennych i ofyn i’r Cyngor gyfyngu ar brosesu eich data personol tan y gwirir unrhyw gamgymeriadau, i wrthwynebu i ni brosesu neu drosglwyddo neu (mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn), ofyn i ni ddileu eich data personol.

Os carech weithredu un o’r hawliau hyn neu os oes ymholiad neu bryder gennych parthed prosesu eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data fel y nodir isod. Mae gennych hefyd hawl i gofrestru cwyn yn gysylltiedig â’r hysbysiad preifatrwydd hwn, neu weithgareddau prosesu’r Cyngor a gerbron Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth a gallwch wneud hynny trwy’r wefan isod neu eu llinell gymorth ar y ffôn.

Gallwch gael gwybodaeth bellach ynghylch yr hawliau hyn gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth​​​​External link opens in a new window neu drwy eu llinell gymorth 0303 123 1113.
Mae’r Cyngor yn cadw eich data personol yn rhinwedd ei swyddogaeth fel rheolwr data. Mae hyn yn cynnwys yr angen i brosesu eich data er mwyn cysylltu â chi, i gyfrifo, diogelu a thalu eich buddion, ac at ddibenion ystadegol a chyfeiriadol. Mae mwy o wybodaeth ynghylch y modd y defnyddiwn eich data personol ar gael isod.

Yn gyffredinol, ar un o’r seiliau cyfreithiol isod y byddwn yn defnyddio eich data personol:

 • ​mae arnom angen prosesu eich data personol er mwyn cyflawni’r gofynion cyfreithiol sydd arnom fel Awdurdod Lleol 
 • mae arnom angen prosesu eich data personol i gwblhau tasg er budd y cyhoedd neu i arfer awdurdod swyddogol sydd gennym fel corff cyhoeddus; [ac/neu] 
 • oherwydd ein bod angen prosesu eich data personol i ateb ein rhwymedigaethau contractiol i chi 
 • mae prosesu yn angenrheidiol er mwyn diogelu diddordeb hanfodol gwrthrych y data neu berson arall naturiol.
Mae’n bosib y diweddarwn yr hysbysiad hwn o dro i dro. Pan wnawn hyn byddwn yn eich hysbysu o’r newidiadau a’r dyddiad y gweithredir y newidiadau.


​​​​​​​​​​


Mae rhai adrannau o’r cyngor angen cael eu polisi preifatrwydd penodol oherwydd natur y gwasanaethau maen nhw’n eu cynnig.

Pam rydyn ni’n darparu’r hysbysiad hwn ar eich cyfer

Mae angen i Gyngor Caerdydd gael eich data personol er mwyn gallu cyflawni rhai tasgau penodol yn ymwneud ag Oedolion sy’n derbyn Gofal a Chymorth, yn unol â’r hyn sydd er budd i’r cyhoedd.


Nod yr hysbysiad hwn yw rhoi gwybodaeth i chi am y data amdanoch sydd gennym, sut rydym yn ei ddefnyddio, eich hawliau chi o ran eich data a'r camau sydd ar waith i'w ddiogelu.


Pa ddata personol sydd gennym a sut rydyn ni’n ei gael

Yn ystod ein hymwneud â chi, rydym yn casglu amrywiol ddarnau o wybodaeth amdanoch;

 • enw, cyfeiriad a dyddiad geni
 • eich anghenion a’ch amgylchiadau
 • barn gweithwyr proffesiynol
 • staff sy’n rhoi cymorth i chi
 • pryd a ble cyfarfu’r staff â chi
 • am beth yr oedd y cyfarfodydd a’r hyn ddigwyddodd ynddyn nhw
 • gwybodaeth y mae eich gofalwr/pobl eraill sy’n eich adnabod wedi ei rhoi i ni
 • gwybodaeth wedi ei rhoi gan wasanaethau eraill fu’n gweithio gyda chi, e.e. Gweithwyr iechyd a gofal ac asiantaethau gwirfoddol


Sut byddwn yn defnyddio’ch data personol

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon i sicrhau:

 • bod gan y staff sy’n rhoi cymorth i chi wybodaeth gywir, gyfredol er mwyn eu helpu i benderfynu ar y cymorth gorau ar eich cyfer chi
 • bod cofnodion cywir ar gael pan fyddwn yn adolygu’r gofal a’r cymorth a dderbyniwch
 • bod unrhyw bryderon yn cael eu hystyried yn briodol os bydd gennych gŵyn
 • mai dim ond unwaith y bydd yn rhaid i chi roi’ch gwybodaeth i ni


Am ba hyd yr ydyn ni'n cadw'ch data personol

Dan ddeddfau diogelu data, dim ond am y cyfnod y bydd ei angen i gwblhau'r dibenion y casglwyd ef yn y lle cyntaf y byddwn yn cadw'ch data personol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gofrestr gadw’r Cyngor;

https://foi.cardiff.gov.uk/cym/Pages/OpenData.aspx


Rhannu gwybodaeth rhwng gwasanaethau


Weithiau, mae’n rhaid i ni rannu gwybodaeth bersonol heb ofyn i'r unigolyn. Gall hyn ddigwydd;

 • ar gyfer gweithdrefnau cyfreithiol pan wneir Gorchymyn Llys
 • os oes risg niwed neu gamdriniaeth i chi neu bobl eraill
 • pan na fyddwch, o bosibl, yn gallu cydsynio, oherwydd cyflwr iechyd meddwl neu gorfforol er enghraifft
 • i gynorthwyo’r awdurdodau i atal/datrys troseddau neu erlyn troseddwyr, neu asesu/talu treth


Cadw eich gwybodaeth yn ddiogel

Mae dyletswydd gyfreithiol ar y Cyngor i gadw’r wybodaeth amdanoch yn gyfrinachol ac yn ddiogel.  Os bydd angen i ni rannu gwybodaeth amdanoch, byddwn

 • yn dweud wrthych pam bod ei hangen arnom
 • yn gofyn dim ond am yr hyn sydd ei angen arnom, heb gasglu gormod o wybodaeth na gwybodaeth amherthnasol
 • yn ei diogelu ac yn sicrhau na fydd unrhyw un heb hawl i wneud hynny yn cael mynediad iddi
 • yn eich hysbysu os byddwn yn ei rhannu gyda sefydliadau eraill er mwyn rhoi gwell gwasanaethau i chi, ac a oes gennych hawl gwrthod
 • yn sicrhau na fyddwn yn ei chadw'n hirach nag sydd rhaid


Eich Hawliau

Fel gwrthrych data, mae gennych lawer o hawliau o ran eich data personol.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Hawl mynediad
 • Hawl i gywiro
 • Hawl i dileu
 • Hawl i dynnu cydsyniad yn ei ôl
 • Hawl i gludo data
 • Hawl i gyfyngu ar brosesu
 • Hawl i wrthwynebu
 • Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau a phroffiliau awtomataidd.

 

Tynnu Cydsyniad yn ei ôl

Os ydym yn dibynnu ar gydsyniad oddi wrthoch i brosesu’ch data, gallwch wneud cais i dynnu’ch cydsyniad yn ôl neu gyfyngu ar rai elfennau o’r gwaith prosesu neu wrthwynebu iddo gael ei brosesu.  Nid yw’r cyngor yn dibynnu ar gydsyniad yn y rhan fwyaf o achosion am fod arno rwymedigaeth gyfreithiol i berfformio rhai tasgau penodol.  Er enghraifft, mae prosesu ceisiadau cynllunio, casglu taliadau’r dreth gyngor a thasgau gwaith cymdeithasol wedi eu seilio ar anghenion cyfreithiol, nid ar gydsyniad.


Cysylltu â ni/ y Swyddog Diogelu Data

Mae croeso i chi gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data i gael rhagor o wybodaeth.


Swyddog Diogelu Data
Tîm Rheoli Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

diogeludata@caerdydd.gov.uk  


Rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Hysbysiad PreifatrwyddLlawn y Cyngor​Gall gwybodaeth bersonol gael ei chasglu 


 •          Ar ffurf papur (e.e. ffurflen Ymholiad Aelwyd)
 •          Drwy www.gov.uk/register-to-vote
 •          E-bost
 •          Ffôn
 •          Gwefan
 •          Wyneb yn wyneb (drwy ein cyflogeion)
 •          Adrannau eraill y Cyngor

Pa wybodaeth ydym yn ei chasglu gennych?

Rydym yn casglu eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Weithiau byddwn yn casglu gwybodaeth arall y teimlwch sy’n sensitif i chi. Efallai mai eich cenedligrwydd, ddyddiad geni, rhif yswiriant gwladol neu’r rheswm bod angen pleidlais drwy’r post neu bleidlais drwy ddirprwy arnoch. Efallai y byddwn angen tystiolaeth bellach gennych megis copïau o’ch pasbort, tystysgrif priodas neu drwydded yrru.


Pam ein bod yn casglu a phrosesu’r wybodaeth hon?

Mae Cyngor Caerdydd yn casglu a phrosesu’r wybodaeth hon i alluogi etholwyr cymwys i fwrw pleidlais mewn etholiad. Yn ôl y gyfraith mae’n rhaid i ni ddarparu gwasanaeth etholiadol. Er mwyn i ni wneud hyn, rhaid i chi roi eich gwybodaeth bersonol i ni. Y gyfraith sy’n gofyn i ni wneud hyn yw Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983.


Bydd y wybodaeth a roddir/cesglir yn cael ei phrosesu’n unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018.


 phwy efallai y byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth?

Bydd ein darparwyr meddalwedd hefyd yn storio eich gwybodaeth, ond dim ond ar ein cyfarwyddyd ni. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd ag y byddem ni. Gallwch weld eu gwybodaeth preifatrwydd https://www.xssl.uk/privacy-policy

 

Efallai y rhannwn wybodaeth ag adrannau eraill yng Nghyngor Caerdydd lle gwneir cais am y wybodaeth er mwyn atal a chanfod trosedd. Gofynnir am y wybodaeth yn unswydd er mwyn cydymffurfio â gofynion statudol y Cyngor. Ni chaiff y wybodaeth ei defnyddio i unrhyw ddiben arall. Cynghorir yr holl staff sydd yn ymwneud â’r mater hwn ei bod yn drosedd datgelu neu ddefnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth a roddwyd yn unol â thelerau eu cais.  Mae’r darpariaethau yn ymwneud â chyflenwi’r Gofrestr Etholiadol wedi eu cynnwys yn Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl (Cymru a Lloegr) 2001. Mae’n drosedd mynd yn groes i’r darpariaethau yn y Rheoliadau hynny. Mae rhywun sy’n euog o dramgwydd o’r fath yn atebol os caiff euogfarn ddiannod i dalu dirwy nad yw’n uwch na lefel 5 ar y gyfradd safonol.

 

Mae rheidrwydd arnom i roi copïau o’r gofrestr etholiadol lawn i sefydliadau ac unigolion penodol yn ôl y gyfraith.   Gallen nhw ei defnyddio i’w dibenion eu hunain sy’n wahanol i’n rhai ni, ond rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd.

Caiff y gofrestr lawn ei chyhoeddi unwaith y flwyddyn a’i diweddaru bob mis ac ni ellir ei rhoi ond  i’r bobl a’r sefydliadau canlynol:

· Y Llyfrgell Brydeinig

· Awdurdod Ystadegau’r DU

· Y Comisiwn Etholiadol

· Y Comisiwn Ffiniau

 · Y Swyddfa Gwysio Rheithgor

· Cynrychiolwyr Etholiadol (AS, ASE, Cynghorwyr Lleol)

· Comisiynydd Heddlu a Throseddu

· Ymgeiswyr sy’n sefyll mewn etholiad

 · Pleidiau Gwleidyddol Lleol a Chenedlaethol

· Cynghorau Cymuned

· Heddluoedd, Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

· Asiantaethau Gwirio Credyd

 

Byddwn hefyd yn rhannu data gyda’r cwmnïau canlynol:​

Y Fenter Twyll Gene​dlaethol

Mae dyletswydd ar yr awdurdod hwn i amddiffyn y arian cyhoeddus y mae'n ei weinyddu, ac i'r perwyl hwn gall ddefnyddio'r wybodaeth a roddwyd gennych er mwyn atal a datgelu twyll. Gall hefyd rannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu cronfeydd cyhoeddus i’r dibenion hyn. 

Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol (GDCEU)​​​​External link opens in a new window

'I wirio pwy ydych chi, bydd y data yr ydych yn ei ddarparu yn cael ei brosesi gan y Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol a reolir gan Swyddfa'r Cabinet. Fel rhan o'r broses yma bydd eich data yn cael ei rhannu gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau a chyflenwyr Swyddfa'r Cabinet sy'n brosesyddion data ar gyfer Gwasanaeth Digidol Cofrestru Etholiadol Unigol. 

Adran Gwaith a Phensiynau (AGP)External link opens in a new window

Byddant yn defnyddio’ch gwybodaeth i wirio eich cymhwysedd ar gyfer y gofrestr etholiadol. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd.

Gwasanaethau Diwygio Etholiadol​​​​​​​External link opens in a new window

Mae GDE yn argraffu ein Ffurflenni Ymholiadau Aelwyd a gwahoddiadau i Gofrestrau. Byddant yn defnyddio eich gwybodaeth, ond dim ond ar ein cyfarwyddyd ni. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd ag y byddem ni.  

​Gwasanaethau Marchnata MPS (214kb PDF)​​​Link opens in a new window

Mae MPS yn argraffu ein cardiau pleidleisio a’n papurau pleidleisio ar gyfer etholiadau. Byddant yn defnyddio eich gwybodaeth, ond dim ond ar ein cyfarwyddyd ni. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd ag y byddem ni.  

iCom Printworks (390kb PDF)​​​​Link opens in a new window

iCom sy’n argraffu ein gohebiaeth pleidlais bost. Byddant yn defnyddio eich gwybodaeth, ond dim ond ar ein cyfarwyddyd ni. Ni fyddant yn ei defnyddio i unrhyw ddiben arall, a rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd ag y byddem ni.  

Restore Datashread (4.3mb PDF)​​​Link opens in a new window

Mae Cyngor Caerdydd yn defnyddio Restore Datashred i ddinistrio gwastraff cyfrinachol. Pan nad oes angen gwybodaeth gofrestru mwyach caiff ei dinistrio’n ddiogel gan y cwmni hwn.

The Maltings​​External link opens in a new window

Wedi etholiadau caiff ein gwaith papur ei storio’n ddiogel yn The Maltings am gyfnod cadw penodol cyn awdurdodi dinistrio diogel.​


Cyhoeddir y Gofrestr Etholiadol unwaith y flwyddyn. Pan gaiff ei chyhoeddi caiff y gofrestr flaenorol ei rhewi a chopi rhwymedig ei anfon i’r archif. Caiff rhain eu stori ar ein rhan gan Archifau Morgannwg.

 

Gellir gweld y Polisi Mynediad yma: https://glamarchives.gov.uk/amdanam-ni/ein-polisiau/?lang=cy

 

Gallwch ymweld ag Archifau Morgannwg yn:

Archifau Morgannwg – Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AW

 

Os ydych wedi dewis cael eich cynnwys yn y gofrestr agored, yn ôl y gyfraith gellir rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw un sy’n gofyn amdani. Gallen nhw ei defnyddio i’w dibenion eu hunain sy’n wahanol i’n rhai ni, ond rhaid iddynt ei gwarchod yn yr un modd.   Mae modd gweld y Gofrestr etholiadol hefyd yn ein swyddfa yn Neuadd y Sir gan unrhyw un sy’n gwneud cais amdani. Gellir archwilio’r gofrestr Etholiadol dan oruchwyliaeth. Mae modd gwneud nodiadau ar bapur ond ni chaniateir gwneud copïau na thynnu ffotograffau. Ni ddylid defnyddio’r wybodaeth a gaiff ei chymryd at ddibenion marchnata uniongyrchol, yn unol â deddfwriaeth diogelu data, oni bai ei bod wedi ei chyhoeddi yn y fersiwn agored. Bydd unrhyw un sy’n torri’r amodau hyn yn troseddu ac yn derbyn cosb o hyd at £5,000.

Gallwch ddewis pa un ai i gael eich data personol wedi ei gynnwys yn y fersiwn agored o’r gofrestr ai peidio, fodd bynnag, caiff ei gynnwys oni bai eich bod yn gwneud cais iddo gael ei waredu. Ni fydd tynnu eich manylion o’r gofrestr agored yn amharu ar eich hawl i fwrw pleidlais.​


Beth a wnawn gyda’ch gwybodaeth?

Ei defnyddio i ddibenion etholiadol.


Bydd y wybodaeth a roddir/cesglir yn cael ei phrosesu’n unol â gofynion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018.


O dro i dro bydd rhaid i ni ei rhoi i awdurdodau, sefydliadau neu bobl eraill. Byddai hyn er mwyn datgelu neu atal trosedd, neu er enghraifft, i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Does dim angen i ni gael eich cydsyniad chi ar gyfer hyn, ond os gallwn, byddwn yn dweud wrthoch ein bod wedi pasio’r wybodaeth yn ei blaen.


Am ba hyd y byddwn yn cadw eich gwybodaeth?

Gyhyd ag y bydd ei hangen arnom. Unwaith y byddwn wedi gorffen â'r wybodaeth, byddwn yn ei chadw am gyfnod penodedig (cyfnod cadw), ond ddim yn ei defnyddio. Pan ddaw’r cyfnod cadw i ben byddwn yn dileu’r wybodaeth o’n cofnodion.


Eich hawliau

Mae hawl gennych i arfer eich hawliau unigol, gan gynnwys cyrchu gwybodaeth, cywiro gwybodaeth wallus neu wrthwynebu prosesu eichdata personol​.

 

Ysgrifennwch at Y Swyddog Diogelu Data, Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW.

 

E-bostiwch y Swyddog Diogelu Data yn HawliauUnigolion@caerdydd.gov.uk 

 

 

Pam ein bod yn rhoi’r hysbysiad hwn i chi

Mae’n rhaid i’r Cyngor yn unol â’r gyfraith ddiogelu cronfeydd cyhoeddus a weinyddir gennym ac o ganlyniad, i sicrhau nad yw arian trethdalwyr yn cael ei dynnu allan o'r system trwy dwyll.


Mae’r hysbysiad hwn wedi ei gynllunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut y byddwn yn ei ddefnyddio, eich hawliau ynghlwm ag ef a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.


Pa ddata personol sydd gennym

Er mwyn perfformio’r dasg, gallwn goladu amrywiaeth o ddata sydd gennym amdanoch chi. Am fwy o wybodaeth cyfeiriwch at Hysbysiad Preifatrwydd Llawn y Cyngor sydd i’w gael drwy ddilyn y ddolen ganlynol:

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx


Sefydliadau y byddwn yn rhannu eich data personol â nhw

I atal a datgelu twyll, mae’n bosib y byddwn yn rhannu gwybodaeth a roddir i ni gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio a gweinyddu cronfeydd cyhoeddus, megis Swyddfa’r Cabinet, yr Adran Gwaith a Phensiynau neu Gynghorau eraill.


Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru (Yr Archwilydd Cyffredinol) yn adolygu cyfrifon y Cyngor ac yn gofyn i ni gymryd rhan mewn ymarferion paru data i helpu i atal a datgelu twyll.


Mae paru data yn golygu cymharu cofnodion cyfrifiadurol un corff gyda chofnodion cyfrifiadurol eraill gan yr un neu gyrff eraill, i weld i ba raddau maen nhw'n cyfateb. Gwybodaeth bersonol yw hyn fel arfer.


Mae’r math hwn o baru data yn fodd o nodi hawliadau/taliadau a all fod yn dwyllodrus. Gall pariad nodi amrywiad sy’n galw am ymchwil pellach. Ni ellir cymryd yn ganiataol a fu twyll, camgymeriad neu eglurhad arall hyd nes i ymchwiliad gael ei gwblhau.


Mae gofyn i ni roi setiau penodol o ddata i’r Archwilydd Cyffredinol i’w paru ar gyfer pob ymarferiad ac mae rhain wedi eu nodi yng nghanllaw Swyddfa Archwilio Cymru, y gellir ei weld yma;

http://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol  

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn defnyddio data yn rhinwedd ei rymoedd yn Rhan 3 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Nid yw’n gofyn am gydsyniad yr unigolion dan sylw o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.


Mae Paru data gan yr Archwilydd Cyffredinol yn amodol ar God Ymarfer. Gellir gweld hwnnw yma; https://www.audit.wales/sites/default/files/download_documents/Code_of_data_matching_cym.pdf


Am fwy o wybodaeth ar rymoedd cyfreithiol Yr Archwilydd Cyffredinol a’r rhesymau paham ei fod yn paru gwybodaeth benodol, gweler;

http://www.audit.wales/cy/amdanom-ni/menter-twyll-genedlaethol/hysbysiadau-prosesu-teg

Cod Ymarfer Paru Data​ (604kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Cysylltu â ni / Swyddog Diogelu Data

Os oes unrhyw bryderon gennych yn ymwneud â’r Fenter Twyll Genedlaethol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data am fwy o wybodaeth.


Cysylltu â ni / Swyddog Diogelu Data

Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data am fwy o wybodaeth.

Swyddog Diogelu Data

Tîm Llywodraethiant Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW                                                          

DiogeluData@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​​​​​​


Cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data 


Cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data i gael mwy o wybodaeth.

Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW 


diogeludata@caerdydd.gov.uk 


Mae’r hawl gennych i wrthod rhoi eich cydsyniad i’r prosesu ar unrhyw adeg drwy hysbysu’r Swyddog Diogelu Data yn ysgrifenedig. ​​​

​​​​​​
​​​​​
English