Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Sut i wneud cais cynllunio > Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Os ydych yn bwriadu gwneud unrhyw waith adeiladu neu ddymchwel yng Nghaerdydd rhaid i chi:

 

 

 

Gallwch hefyd lawrlwytho ffurflenni cynllunio a’u dychwelyd i'r cyfeiriad ar y dudalen hon.   

 

Ffurflenni cais

 

Mae’r holl ffurflenni a chanllawiau a restrir yma hefyd ar gael ar wefan y Porth Cynllunio​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .


Ar gyfer gwaith ar eich tŷ, gan gynnwys:

 

 • newidiadau adeiladu
 • codi adeiledd newydd

 

bydd angen y ffurflen ganlynol arnoch:

 

 

bydd angen y canlynol arnoch:

 

 

Gall caniatâd cynllunio amlinellol (847kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd weithiau fod yn briodol pan fydd angen cytundeb ‘mewn egwyddor’ arnoch am y datblygiad rydych yn bwriadu’i wneud, heb orfod ymrwymo i gynllun penodol. Nid oes angen cyflwyno cymaint o fanylion penodol ar gyfer y math hwn o gais cynllunio. Gall materion wedi’u cadw’n ôl gynnwys:  ymddangosiad, mynediad, tirlunio, cynllun a maint. Canllaw ar gael help gyda’r cais (96.4kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .

Mae caniatâd cynllunio amlinellol gyda phob mater wedi’i gadw’n ôl (759kb PDF) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn golygu nad oes angen manylu ar unrhyw un o’r manylion ychwanegol ar y cam hwn, fel ymddangosiad, mynediad, tirlunio neu gynllun. Mae gwybodaeth am wneud cais yn y canllaw cymorth (63.6kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .

Materion wedi’u cadw’n ôl yn dilyn caniatâd amlinellol (343kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd . Os ydych wedi llenwi un o’r ffurflenni caniatâd cynllunio amlinellol (rhai materion wedi’u cadw'n ôl/pob mater wedi’i gadw’n ôl), bydd angen i chi lenwi’r ffurflen hon yn nes ymlaen i gael caniatâd ar gyfer y materion a gadwyd yn ôl – neu na fanylwyd arnynt – cyn i chi ddechrau ar y gwaith. Canllaw cymorth (35.4kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .

 

Os ydych am osod hysbyseb, e.e.

 

 • ar flaen siop neu fusnes (gyda/heb oleuadau)
 • taflunio golau
 • hysbysfyrddau
 • arwyddion sy’n hongian
 • baneri​


rhaid cyflwyno Ffurflen Gais Gosod Hysbyseb (356kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Ceir rhagor o wybodaeth am lenwi’ch cais yn y canllaw cymorth (24.7kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .

Mae angen Cais i Gyflawni Amod (325kb PDF)​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​ pan fydd angen rhagor o wybodaeth ar gyfer y caniatâd cynllunio neu’r caniatâd adeilad rhestredig. Mae angen cyflwyno neu gymeradwyo’r manylion neu’r dogfennau y gofynnwyd amdanynt cyn i’r gwaith adeiladu allu dechrau. Mae’r canllaw (19.6kb PDF)​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd  hwn yn cynnwys rhagor o wybodaeth am lenwi ffurflen gais.​

 

Defnyddir Diwygiad Ansylweddol i Ganiatâd Cynllunio Presennol (330kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd pan fo angen i chi ddiwygio manylion a gymeradwywyd yn flaenorol fel newid bach i ddyluniad neu ddeunyddiau a ddefnyddir ar broject.  Canllaw cymorth (26.5kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Mae dileu neu amrywio amod ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi (346kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn gysylltiedig â sefyllfa lle eich bod eisoes wedi cael caniatâd cynllunio ond yr hoffech ddileu neu newid amod o’r caniatâd e.e. newid amseroedd agor eiddo busnes neu fasnachol. Canllaw cymorth (35.4kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .

Mae Mân Newid i Ganiatâd Cynllunio Presennol (330kb PDF)Link opens in a new window ar gyfer pan fo angen i chi ddiwygio manylion a gymeradwywyd o flaen llaw megis mân newid i ddyluniad neu ddeunyddiau a ddefnyddir ar broject. Canllaw cymorth (26.5kb PDF)Link opens in a new window

Os ydych am ddymchwel eich cartref, neu safle busnes, efallai y bydd angen i ni gytuno ar fanylion o ran sut rydych yn bwriadu gwneud hynny a sut rydych yn cynnig adfer y safle wedi hynny.

 

Sut i wneud cais:

 
Mae rhagor o wybodaeth ar wefan y Porth Cynllunio​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  lle gallwch hefyd wneud cais ar-lein i ddymchwel adeilad.​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Fodd bynnag, os byddai’n well gennych lenwi ffurflen gais ar bapur a’i hanfon atom drwy’r post, bydd angen i chi lenwi tri math o ddogfen:

 

 

 • Rhaid i chi osod Hysbysiad Dymchwel (10.2kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar yr un adeg â phan anfonwch eich Cais i Ddymchwel. Rhaid ei lenwi, ei argraffu a’i osod ar safle’r gwaith dymchwel arfaethedig, neu wrth y safle hwnnw. Rhaid iddo fod yn weladwy i'r cyhoedd ac yn hawdd i’w ddarllen. Bydd yn cymryd 28 diwrnod, o’r dyddiad y byddwch yn anfon eich Cais i Ddymchwel, i ddod i benderfyniad, a rhaid i’ch Hysbysiad Dymchwel gael ei arddangos am o leiaf 21 o’r 28 diwrnod hwnnw.

 

 • Unwaith i chi osod Hysbysiad Dymchwel rhaid i chi gwblhau Datganiad Dymchwel (8.39kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd, ei lofnodi a’i anfon yn ôl atom i gadarnhau eich bod wedi gosod yr hysbysiad am o leiaf 21 diwrnod. Os ydych eisoes wedi gosod yr Hysbysiad, gallwch gyflwyno’r Datganiad Dymchwel ar yr un adeg â’r Cais i Ddymchwel. Os na fyddwch yn gwneud hyn bydd angen ei anfon atom ar ôl hynny. 


Os ydych yn cynllunio i ddymchwel adeilad neu adeiledd mewn ardal gadwraeth bydd angen i chi wneud cais am Ganiatâd dymchwel mewn ardal gadwraeth (344kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. Gallwch ddefnyddio’r canllaw cymorth (37.6kb PDF) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd wrth lenwi’r ffurflen. 

Bydd hyn yn mynd law yn llaw â chais cynllunio llawn, felly bydd angen cyflwyno dau gais dan rai amgylchiadau.​

​I gael rhagor o wybodaeth am adeiladau rhestredig yng Nghaerdydd gallwch gysylltu â’r tîm cadwraeth.

 

Ffon: 029 2087 3485

 

Rhaid i chi wneud cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig (422kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd os ydych yn cynllunio gwaith dymchwel, addasu neu estyn sy’n effeithio ar gymeriad adeilad rhestredig statudol. Gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn Ceisiadau Cynllunio Cymru​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Mae’n rhaid cynnwys Datganiad o’r Effaith ar Dreftadaeth (583kb PDF)​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar gyfer pob cais Caniatâd Cynllunio sy’n ymwneud ag Adeilad Rhestredig.


Gweld adeiladau rhestredig ar fap​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Mae angen caniatâd arnoch i weithio ar unrhyw rannau o’r adeilad, waeth beth yw gradd yr adeilad a ph’un a yw’r nodwedd rydych yn gweithio arni’n cael ei chrybwyll yn benodol yn y rhestr graddau ai peidio. Gall gwaith gynnwys adeiladau neu adeileddau eraill sy’n gysylltiedig â’r prif adeilad rhestredig a gall hefyd fod yn berthnasol i waliau ffiniol. Mae rhagor o wybodaeth am lenwi’r ffurflen gais yn y canllaw cymorth (47kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Bydd hyn yn mynd law yn llaw â chais cynllunio llawn, felly bydd angen cyflwyno dau gais dan rai amgylchiadau.​

Os ydych yn berchen ar ddarn o dir neu adeilad a’i fod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgaredd – fel rhedeg busnes – gallwch wneud cais am ddogfen statudol a all brofi a yw’r defnydd hwnnw’n gyfreithlon.  

Tystysgrif Datblygu Cyfreithlon (TDC) yw hon, sy’n profi a yw gweithgaredd neu weithrediad sy’n digwydd mewn adeilad neu ar dir yn gyfreithlon. Gall hyn gynnwys:


 • os yw ardal yn cael ei defnyddio i barcio cerbydau cwmni
 • os yw ardal neu adeilad yn cael ei ddefnyddio i gadw offer neu stoc
 • cadarnhau a yw amseroedd agor adeilad, safle neu fusnes yn gyfreithlon.


Gall hyn fod yn ddefnyddiol os ydych yn ceisio gwerthu tir ond eich bod yn sylwi na roddwyd caniatâd cynllunio, a’ch bod am ddangos i unrhyw brynwyr posibl bod y gweithgaredd neu’r busnes sy’n digwydd yno’n gyfreithlon. Fodd bynnag, mae angen i chi roi tystiolaeth i ddangos bod y defnydd neu’r gwaith wedi bod yn mynd rhagddo ers o leiaf 10 mlynedd.

 

Gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygu Cyfr​eithlon (479kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd drwy lawrlwytho a llenwi’r ffurflen.

 

 

Ceir canllaw cymorth (40kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd hefyd, sy’n cynnwys gwybodaeth am sut i lenwi’r ffurflen.

 

Os ydych yn bwriadu defnyddio tir neu adeilad at weithgaredd, gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygu Cyfreithlon am ddefnydd neu ddatblygiad Arfaethedig (358kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 

Darllenwch y canllaw cymorth (24kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.​

Os ydych yn bwriadu defnyddio tir neu adeilad at weithgaredd, gallwch wneud cais am Dystysgrif Datblygu Cyfreithlon ar gyfer Defnydd neu Ddatblygiad Arfaethedig (358kb PDF)External link opens in a new window

 
Defnyddiwch y Canllaw Cymorth (24kb PDF)External link opens in a new window  wrth lenwi’r ffurflen.​

Os bwriedir gwneud gwaith adeiladu, rhaid i berchennog y tir, yr adeiladau neu’r safle gael gwybod. Perchennog y safle yw'r rhydd-ddeiliad, neu’r lesddeiliad os oes o leiaf saith mlynedd o’r brydles yn weddill.

 

Cwblhewch Ffurflen Hysbysiad i Berchennog (22.6kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 

Os nad yw’r perchennog yn hysbys, cwblhewch Hysbysiad i’w gyhoeddi ar gyfer Tystysgrifau C a D a Ffurflen Hysbysiad i Berchennog (117kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd y mae’n rhaid eu cyhoeddi mewn papur newydd lleol.

 

Gallwch gysylltu â ni i gael rhagor o fanylion, neu ewch i wefan y Porth Cynllunio​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . 

Cysylltu a ni 

 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r ffurflenni cais hyn, neu i gael cyngor a chymorth cyffredinol ar y project rydych wedi’i gynllunio, cysylltwch â ni.

 

Rheoli Datblygu
Cynllunio Strategol, Priffyrdd a Thraffig a Thrafnidiaeth
Ystafell 201
Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

 

Ffon: 029 2233 0800

 

Adeiladau Rhestredig:

 
Rheoli Datblygu:
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English