Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Perthi uchel

Gallwch roi gwybod am wrychoedd sydd wedi gordyfu mewn man cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llwybrau cyhoeddus,
 • parciau, neu
 • arwyddion ffyrdd sydd wedi’u gorchuddio.​


Rhoi gwybod am rywbeth

Rhowch wybod i ni am broblem gyda choeden​ mewn parc neu fan gwyrdd.​

Problem gyda gwrych uchel ar eiddo cyfagos 

Os oes gennyc​h broblem gyda gwrych uchel cyfagos, cysylltwch â'ch cymydog i siarad â nhw a cheisio datrys y mater eich hun.

Ewch i GOV.UK am ragor o gyngor.

Galla cysylltwch â gwasanaeth cyfryngu’r DU ​am gymorth os na allwch ddatrys y broblem eich hun. Yn enwedig os yw eich cymydog yn gwrthod siarad â chi neu os na allwch ddod i gytundeb. 


Gwneud ymholiad

Gallwch gysylltu â C2C ar 029 2087 2087 neu anfon e-bost atom yn RheoliGwastraff@caerdydd.gov.uk ​am fwy o gyngor ar ôl rhoi cynnig ar bopeth posibl i ddatrys y broblem.


Cyn gwneud ymholiad 

Cyn gwneud ymholiad am broblem gwrych neu goeden sydd wedi gordyfu gyda'ch cymydog:
 
 • siaradwch â'ch cymydog wyneb yn wyneb,
 • cysylltwch â'ch cymydog yn ysgrifenedig, a 
 • rhowch wybod iddynt am eich bwriad i wneud ymholiad gyda ni.

Cadwch gopïau o lythyrau a anfonwch a dyddiadur o sgyrsiau a gawsoch gyda'ch cymydog.

Fel dewis olaf ar ôl rhoi cynnig ar bopeth i ddatrys y broblem, efallai y byddwn yn argymell i chi wneud cwyn yn erbyn eich cymydog os yw'ch achos yn bodloni'r meini prawf derbyn.
  

Cost gwneud cwyn yw £330 na ellir ei ad-dalu os caiff ei dderbyn.Er mwyn i'r gŵyn gael ei derbyn, rhaid i'r gwrych neu'r goeden fod:
 
 • ar dir sy'n eiddo i rywun heblaw'r achwynydd, 
 • yn effeithio ar eiddo domestig, 
 • yn effeithio ar fwynhad rhesymol yr eiddo domestig, 
 • yn cael ei godi gan berchennog neu feddiannydd yr eiddo hwnnw, 
 • yn cynnwys llinell o 2 neu fwy o goed neu lwyni,
 • gan fwyaf yn fytholwyrdd neu’n rhannol fytholwyrdd 
 • dros 2 fetr o uchder o lefel y ddaear, ac 
 • yn gweithredu fel rhwystr i olau neu fynediad.

Byddwn wedyn yn asesu eich cwyn ac yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi os yw'n bodloni'r meini prawf ar gyfer cwyn ffurfiol.

© 2022 Cyngor Caerdydd