Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymarfer a Chyfranogiad sy'n Canolbwyntio ar Unigolion a Chynlluniau Datblygu Unigol (CDUau)

​​​​​​Ymarfer a Chyfranogiad Sy'n Canolbwyntio ar Unigolion (Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion)

Mae Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion yn ffordd o gydweithio a chyfathrebu'n gadarnhaol â'i gilydd, bob amser gyda'r plentyn neu'r person ifanc wrth wraidd y broses.

Bydd barn, dymuniadau a theimladau'r plentyn neu'r person ifanc wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau. 

Mae Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion yn cynnwys defnyddio amrywiaeth o wahanol offer a dulliau i ddatblygu cynllun datblygu unigol (CDU) y plentyn neu berson ifanc. 

Yr hyn i feddwl amdano

 • Meddyliwch yn bositif – pa gryfderau sydd gan eich plentyn?
 • Meddyliwch am eich plentyn yn yr ysgol a thu allan iddi.
 • Beth yw eich nodau ar gyfer eich plentyn a beth sy'n bwysig iddo?  

Beth i'w ddisgwyl​​

 • Gwerthfawrogir barn pawb, gan fod pob un ohonom yn cael y cyfle i rannu ein meddyliau a'n teimladau.
 • Dull hamddenol ac anffurfiol.
 • Rydym yn gobeithio dysgu pethau newydd am beth mae'ch plentyn yn ei feddwl a'i deimlo.

Beth sy'n digwydd nesaf?​

 • Mae'r wybodaeth rydym yn ei chasglu gyda'n gilydd yn helpu i gynllunio ein camau nesaf.
 • Mae ein trafodaethau yn cael eu cofnodi mewn ffordd weledol ac rydym i gyd yn deall sut y byddwn yn helpu i symud pethau ymlaen.
 • Yn nes ymlaen, byddwn yn siarad gyda'n gilydd am sut mae'r cynllun yn gweithio.

Ymwelwch â Gwefan Gwasanaethau Addysg Caerdydd i gael ​rhagor o wybodaeth ynghylch Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar Unigolion.​ 

Cynlluniau Datblygu Unigol (CDU)​

Mae Cynllun Datblygu Unigol (CDU) yn cael ei greu drwy gydweithio â’r canlynol: 

 • y person ifanc neu’r 
 • plentyn a’r rhiant neu’r gofalwr, ac 
 • asiantaethau ehangach a allai fod yn rhan o'r broses fel gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol. 


Bydd y CDU yn nodi’r hyn sydd angen i'r plentyn neu'r person ifanc allu ei ddysgu. Bydd hefyd yn nodi:

 • yr hyn sy'n bwysig i chi ac iddyn nhw,
 • disgrifiad o'i anghenion dysgu ychwanegol, a’r  
 • hyn fydd yn cael ei wneud er mwyn iddo gael y cymorth priodol yn yr ysgol neu'r coleg a'r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol (DDdY) sydd ei hangen i ddiwallu ei anghenion dysgu ychwanegol.


Bydd y cynllun hwn yn cael ei adolygu o leiaf bob deuddeg mis. 

Gall CDU gael ei greu a'i oruchwylio gan ysgolion, colegau neu'r Cyngor. Waeth pwy sy'n cynnal y CDU, mae'n parhau’n ddogfen gyfreithiol a rhaid i'r ddarpariaeth y cytunwyd arni gael ei chyflawni yn ôl y gyfraith. 

Dros y tair blynedd nesaf, bydd Cynlluniau Datblygu Unigol (CDUau) yn cymryd lle’r holl gynlluniau sydd gennym nawr, gan gynnwys:   

 • Datganiadau Anghenion Addysgol Arbennig (AAA),
 • Cynlluniau Addysg Unigol (CAUau) ar gyfer dysgwyr sy'n cael cymorth ar hyn o bryd drwy Weithredu yn y Blynyddoedd Cynnar / Gweithredu gan yr Ysgol neu Weithredu yn y Blynyddoedd Cynnar a Mwy / Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy, a
 • Chynlluniau Dysgu a Sgiliau (ar gyfer dysgwyr dros 16 oed sy'n mynychu'r coleg). 

 

Ymwelwch â Gwefan Gwasanaethau Addysg Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth ynghylch Cynlluniau Datblygu Unigol.​

© 2022 Cyngor Caerdydd