Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau CynhwysiantDiben y Gwasanaeth Cynhwysiant yw:

 • Gwella canlyniadau dysgu a lles plant a phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol
 • Cefnogi datblygiad ysgolion a lleoliadau cynhwysol
 • Adeiladu partneriaethau cryf i gefnogi

Mae'r gwasanaeth hefyd yn rhoi gwybodaeth am:

 • Iechyd a lles emosiynol 
 • Anghenion Iaith, lleferydd a chyfathrebu 
 • Cymorth gyda llythrennedd a rhifedd
 • Anhwylder sbectrwm awtistiaeth
 • Cymorth gyda'r blynyddoedd cynnar
 • Nam ar y golwg
 • Nam ar y Clyw 
 • Anghenion corfforol a gofal iechyd 
 • Cymorth ar gyfer dysgu yn y cartref


 
I gael rhagor o wybodaeth a chymorth i rieni, gofalwyr a phobl ifanc ymwelwch â gwefan Gwasanaethau Addysg Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar (o enedigaeth i bump oed)
Mae pob lleoliad blynyddoedd cynnar wedi ymrwymo i sicrhau bod plant yn dysgu ac yn datblygu'n dda.  Ein nod yw sicrhau bod pob plentyn yn iach ac yn ddiogel trwy fabwysiadu dull clir o adnabod a chefnogi pob plentyn.  Rydym am warantu cyfle cyfartal i blant yn eu gofal drwy ymateb graddedig.

Mae Cenhadaeth Awdurdod Lleol Caerdydd 2030 yn nodi'n glir y canlyniad a ddeisyfir sef bod 'pob plentyn yn gallu cael mynediad at addysg a dysg o safon uchel, o'r blynyddoedd cynnar i ôl-16, sy'n bodloni eu hanghenion unigol ac yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u doniau'n llawn'.

Ble galla i ddod o hyd i wybodaeth am Ofal Plant Blynyddoedd Cynnar yng Nghaerdydd?​


Yng Nghaerdydd, mae llawer o wahanol fathau o ddarpariaeth gofal plant a meithrinfeydd megis gwarchodwyr plant, cylchoedd chwarae, meithrinfeydd annibynnol a meithrinfeydd a gynhelir ynghlwm wrth ysgolion.  Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gofal Plant a Derbyniadau Meithrin a gynhelir.

Sut mae sicrhau cynhwysiant i bob plentyn?​​


Mae pob plentyn yn wahanol a gall datblygiad ddigwydd ar wahanol adegau am wahanol resymau.

Mae ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar yn brofiadol o ran arsylwi a chasglu gwybodaeth bwysig am y plentyn.  Maen nhw'n gweithio i leihau rhwystrau amgylcheddol a chymdeithasol i gynhwysiant, ac yn cynnig cyfleoedd i bob plentyn gyflawni eu llawn botensial wrth baratoi at ddysgu pellach a bywyd. 

Bydd ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar yn monitro cynnydd eich plentyn wrth iddo ddatblygu a thyfu.  Dylai'r broses hon nodi cryfderau'r plentyn ac unrhyw feysydd lle nad yw cynnydd y plentyn yn ôl y disgwyl.  Os codir unrhyw bryderon ynghylch cynnydd eich plentyn, dylid gwneud pob ymdrech i ddiwallu'r anghenion hynny o fewn y ddarpariaeth bresennol.

Mae lleoliadau Blynyddoedd Cynnar yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod anghenion pob plentyn yn cael eu diwallu gan ddefnyddio eu harbenigedd, eu hyfforddiant a'u gwybodaeth.  Dylai lleoliadau ddarparu amgylchedd cynhwysol effeithiol ac ymdrechu i ddileu unrhyw rwystrau posibl a allai rwystro datblygiad neu ddysgu.     

Beth ddylech chi ei wneud os oes gennych bryderon ynghylch datblygiad eich plentyn?​


Os oes gennych unrhyw bryderon am ddatblygiad neu gynnydd eich plentyn, dylid trafod hyn i ddechrau gyda'r lleoliad blynyddoedd cynnar y mae eich plentyn yn ei fynychu, neu ymwelydd iechyd.  Gall y lleoliad drafod yr hyn sydd ganddo ar gyfer eich plentyn a sut y mae'n diwallu ei anghenion.

Nid oes gan blant anghenion ychwanegol dim ond am fod eu cynnydd yn arafach nag eraill.  Pan ymddengys fod plentyn yn gwneud cynnydd cyfyngedig neu gynnydd araf iawn, naill ai'n gyffredinol neu mewn agwedd benodol ar ddatblygiad, yna efallai y bydd angen cyflwyno cyfleoedd gwahanol iddo, neu ddefnyddio dulliau amgen.   Gall anawsterau sy'n parhau ddangos bod gan eich plentyn anghenion ychwanegol sydd angen lefel o gymorth uwchlaw'r hyn sydd ar gael yn y lleoliad.

Beth fydd yn digwydd os gallai fy mhlentyn fod ag Anghenion Dysgu Ychwanegol?​​


Efallai y bydd gan ychydig iawn o blant anghenion sylweddol, cymhleth a gydol oes na ellir darparu'n rhesymol ar eu cyfer o fewn yr adnoddau sydd ar gael i'r lleoliad blynyddoedd cynnar.  Mewn rhai achosion, bydd angen darpariaeth ychwanegol ar leoliad blynyddoedd cynnar er mwyn cefnogi dysgu'ch plentyn.  Os yw hyn yn wir, yna bydd angen i naill ai'r lleoliad neu'r gweithiwr iechyd proffesiynol sy'n ymwneud â'ch plentyn hysbysu'r Awdurdod Lleol y gallai fod gan eich plentyn Angen Dysgu Ychwanegol (ADY).  Gellir gwneud hyn drwy wneud atgyfeiriad Blynyddoedd Cynnar yn Fforwm y Blynyddoedd Cynnar.

Grŵp aml-asiantaeth yw Fforwm y Blynyddoedd Cynnar sy'n cynllunio, monitro ac adolygu plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol neu Anableddau yn unol â Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 –  – Deddf ADYTA 2018​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae'n bosibl bod rhai plant ag anghenion gydol oes arwyddocaol a/neu gymhleth eisoes wedi cael eu nodi fel rhai ag Angen Dysgu Ychwanegol neu Anabledd cyn dechrau lleoliad Blynyddoedd Cynnar.  Bydd Fforwm y Blynyddoedd Cynnar a/neu Dîm Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar eisoes yn adnabod y plant hyn, wedi cynllunio darpariaeth briodol, a bydd yn parhau i fonitro ac adolygu eu hanghenion.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am Fforwm y Blynyddoedd Cynnar​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Anghenion Gofal Iechyd​


Efallai y bydd gan rai plant sy'n mynychu lleoliadau ag angen meddygol a/neu gorfforol a nodwyd sy'n gofyn am gynllun a hyfforddiant penodol, er enghraifft: plant â diabetes, alergeddau difrifol, bwydo enteral neu barlys yr ymennydd. Dylai cynlluniau a hyfforddiant priodol fod ar waith cyn i'r plentyn ddechrau'r lleoliad.  Mwy o wybodaeth am sut mae Awdurdod Lleol Caerdydd yn cefnogi plant sydd ag anghenion corfforol a gofal iechyd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​d


 

© 2022 Cyngor Caerdydd