Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mae Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yn newid

​​​​Mae'r ffordd rydym yn cefnogi plant sy'n cael trafferth dysgu yn newid.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo deddfwriaeth o'r enw Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2018, a Chod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) 2021.

Bydd y rhain yn disodli'r holl ddeddfwriaeth ac arweiniad presennol ynghylch anghenion addysgol arbennig.

Mae’r prif newidiadau’n cynnwys: 

 • dod â'r holl systemau presennol ynghyd i greu system sengl newydd ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol
 • canolbwyntio’n fwy ar ddysgwyr
 • rhoi'r un hawliau i ddysgwyr beth bynnag fo'u hoedran neu eu lleoliad
 • gwella pontio rhwng lleoliadau, fel cynradd i uwchradd.   
 • darpariaeth Gymraeg pan fo angen
 • bod yn system deg a thryloyw i bawb


Mae Llywodraeth Cymru yn gobeithio y bydd y newidiadau hyn yn golygu y bydd plant a'u rhieni a phobl ifanc yn:

 • cael y cymorth sydd ei angen arnynt yn gynt 
 • cymryd mwy o ran yn y broses o wneud penderfyniadau am eu bywydau a’r cymorth sydd ei angen arnynt
 • gallu dod o hyd i wybodaeth yn haws
 • cael cefnogaeth os ydynt yn anghytuno â phenderfyniadau
 • gallu apelio yn erbyn penderfyniadau i'r tribiwnlys addysg
Bydd y system newydd hon yn diogelu hawliau pob plentyn, waeth beth yw ei anghenion dysgu ychwanegol.

Os oes gennych ddatganiad neu gynllun cyfredol


Efallai fod gan blant a phobl ifanc sydd wedi mynd trwy'r broses asesu AAA: 

 • gynllun addysg unigol (CAU),   
 • datganiad, neu 
 • gynllun dysgu a sgiliau.


Bydd anghenion llawer o'r plant a'r bobl ifanc hyn yn parhau i gael eu diwallu drwy arferion ystafell ddosbarth rheolaidd o safon uchel. 

Bydd ychydig o blant a phobl ifanc sydd ag anhawster neu anabledd dysgu sy'n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol (DDdY). 

Mae hon yn ddarpariaeth ychwanegol neu wahanol i'r hyn sydd ar gael yn gyffredinol i blant a phobl ifanc eraill o'r un oedran.

Bydd gan y plant a'r bobl ifanc hyn gynllun datblygu unigol (CDU).  

© 2022 Cyngor Caerdydd