Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwrthwynebu cais cynllunio

​​​Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd wrthwynebu unrhyw gais cynllunio drwy wneud sylwadau ar y cais.


Noder y bydd y cyhoedd yn gallu gweld eich gohebiaeth.


Dangosir sylwadau ar-lein dan y tab ‘Sylwadau’ ar y dudalen ‘Gweld a dilyn unrhyw geisiadau cynllunio’.


Dangosir sylwadau a sganiwyd neu a anfonwyd dros e-bostio dan y tab ‘Dogfennau’ ar dudalen ‘Gweld a dilyn unrhyw geisiadau cynllunio’.

Nid oes ots sut y clywsoch am y cais cynllunio, ac nid oes angen i chi fod wedi cael llythyr gennym i wneud sylwadau.

 

O ran ceisiadau nas ymdriniwyd â hwy dan y pwerau dirprwyedig, bydd y Pwyllgor Cynllunio yn trafod y cais – gweler y Canllaw ar yr Hawl i Siarad Gerbron y Pwyllgor


Cost


Gallwch wrthwynebu cais cynllunio am ddim.


Sut i wrthwynebu

 

1. Gwnewch nodyn o gyfeirnod y cais cynllunio. Gallwch wneud hyn ar-lein neu drwy’r post:


Ar-lein: Gallwch weld ceisiadau cynllunio cyfredol ar-lein i gael cyfeirnod.


Mae’r blwch ‘chwiliad syml’ yn eich galluogi i nodi cod post llawn neu ran o god post, un llinell o gyfeiriad, e.e. enw stryd, allweddair neu’r cyfeirnod. Mae’r cyfeirnod yn ddeg digid a bydd bob amser yn dilyn y fformat 12/12345/ABC. Bydd wedi’i nodi’n glir ar bob hysbysiad cyhoeddus a phob darn o waith papur sy’n ymwneud â’r cais.


Pan ewch i’r cais ar-lein, bydd yn dangos yr holl ddogfennau, amlinelliadau, lluniau a chynlluniau perthnasol.


Drwy’r post:Os ydych yn gymydog drws nesaf i’r datblygiad arfaethedig gallech gael llythyr yn rhoi gwybod i chi am y cais cynllunio. Mae hyn yn ôl disgresiwn yr adran ac yn ddibynnol ar y cynllun. Bydd cyfeirnod y cais ar y llythyr, ynghyd â rhagor o fanylion am sut i wrthwynebu. Os nad ydych wedi cael llythyr, neu os ydych wedi’i golli, gallwch gael cyfeirnod y cais cynllunio drwy chwilio ar-lein neu e-bostio development@cardiff.gov.uk. 

 

2. Sicrhewch eich bod yn gwybod y dyddiad cau ar gyfer gwrthwynebu


Gall yr amser sydd gennych i wrthwynebu ddibynnu ar nifer o bethau gwahanol, fel math y cais cynllunio, maint yr adeilad neu'r gwaith adeiladu a phryd y bydd y Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd i benderfynu ar y cais.


Yn gyffredinol, dylai gwrthwynebiadau (sylwadau) gael eu cyflwyno yn ystod y cyfnod ymgynghori 21 diwrnod o ddyddiad cyflwyno’r cais cynllunio.


Gallwch weld y dyddiad ar gyfer cais penodol (sef Diwrnod Dod i Ben yr Ymgynghoriad Safonol) drwy glicio ar y botwm ‘Dyddiadau Pwysig’ o dan y tab ‘Manylion’ os ydych wedi dod o hyd i’r cais ar-lein neu caiff ei nodi mewn unrhyw lythyrau neu ddogfennau rydych yn eu darllen neu sy’n cael eu hanfon atoch.


Cynghorwyr sy’n ffurfio’r Pwyllgor Cynllunio, a nhw fydd yn penderfynu ar rai ceisiadau cynllunio yng Nghaerdydd. Penderfynir ar y gweddill dan bwerau dirprwyedig. Gallwch ddysgu pryd, neu os, caiff cais cynllunio ei drafod mewn cyfarfod cynllunio ar-lein drwy glicio’r tab ‘Rhagor o wybodaeth’ o dan y tab ‘Manylion’. Caiff ei restru fel y ‘Lefel Penderfyniad Disgwyliedig’. Gallwch wrthwynebu unrhyw bryd cyn dechrau’r cyfarfod drwy’r system ar-lein neu drwy anfon llythyr, ond yn ddelfrydol dylech ei anfon yn ystod y cyfnod ymgynghori 21 diwrnod.


Os nad ydych yn siŵr am y dyddiad cau, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl, gan ddyfynnu cyfeirnod y cais cynllunio.

 

3. Cyflwynwch eich gwrthwynebiad (gwneud sylw). Gallwch wneud hyn ar-lein neu drwy’r post:


Ar-lein: Bydd angen i chi greu cyfrif ar y system cynllunio ar-lein wrthwynebu.

 

Drwy’r post: Gallwch ysgrifennu i:      

Ystafell 250
Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW


Cofiwch nodi’r cyfeirnod.​


Os ydych wedi cofrestru ar-lein gallwch ddilyn cais, a chewch wybod am unrhyw newidiadau yn ei statws mewn e-bost.


Gweld a dilyn cais cynllunio 

 

Bydd dyddiad cau ar gyfer apelio yn cael ei neilltuo i bob cais – sef Dyddiad Dod i Ben Ymgynghoriad Safonol – i roi amser i chi roi gwybod eich bod yn ei wrthwynebu.

 

 

Os mai chi wnaeth y cais cynllunio gwreiddiol a’i fod wedi’i wrthod, gallwch ddarllen ein canllawiau ar apelio.

 

Cysylltwch â ni Ar-Lein


Cysylltu â ni

 

© 2022 Cyngor Caerdydd