Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Atgyweirio eich cartref

​​

​​​Ar hyn o bryd, rydym yn rhoi blaenoriaeth i argyfyngau neu waith atgyweirio brys ar dai cyngor. ​Os oes angen i chi gysylltu â ni ynghylch argyfwng/gwaith trwsio brys ffoniwch 029 2087 2088.  

Os ydych yn rhoi gwybod am argyfwng/atgyweiriad brys a’ch bod yn hunanynysu neu wedi cael prawf coronafeirws positif rhowch wybod i ni pan fyddwch yn cysylltu â ni.

​Os oes gennych apwyntiad ar gyfer gwaith trwsio brys, rhowch wybod i ni ymlaen llaw os ydych wedi cael prawf Covid19 positif neu os ydych yn dangos symptomaudrwy ffonio 02920872087​


​​​​

Tra byddwch yn byw yn eiddo’r Cyngor efallai y bydd angen i chi wneud gwaith atgyweirio eich hun neu roi gwybod i ni am waith atgyweirio i ni ei wneud.  

Pwy sy’n gyfrifol am y gwaith atgyweirio?

 

Chi sy’n gyfrifol am y canlynol:​

 • ​gosod gwydr newydd yn lle gwydr sydd wedi torri (oni bai y cafodd ei dorri yn sgîl trosedd)
 • addurno mewnol
 • allweddi newydd
 • cloeon a ddifrodwyd
 • seddi a gorchuddion toiledau
 • plygiau a chadwynau sinciau, baddonau a basnau
 • cysylltu ffwrn, peiriannau golchi a theclynnau eraill
 • drysau mewnol
 • sinciau, baddonau a basnau sydd wedi’u blocio
 • erialau teledu ar dai
 • llinellau sychu dillad cylchol tai
 • atgyweirio gosodiadau a ddifrodwyd drwy falais neu esgeulustod
 • bylbiau golau (heblaw am rai mewn ardaloedd cymunol)
 • silffoedd, rheiliau cotiau ac ati a osodwyd gan denantiaid
 • newidiadau nas awdurdodwyd / gwaith DIY 

Am ragor o wybodaeth gweler eich llawlyfr tenantiaid. 

 

Ni sy’n gyfrifol am y canlynol:

 • ​cynnal strwythur eich cartref,
 • ​sicrhau bod y gosodiadau ar gyfer dŵr, glanweithdra, nwy a thrydan yn ddiogel ac yn gweithio’n iawn.​​ 

 

Rhoi gwybod am waith atgyweirio

 

Cadarnhewch pwy sy’n gyfrifol am y gwaith atgyweirio.


Os mai’r Cyngor sy’n gyfrifol am waith atgyweirio ar eich cartref, cysylltwch â ni neu ffoniwch 029 2087 2088.​

Ar ôl i chi roi gwybod am y gwaith trwsio cewch ddyddiad ac amser. Yr amseroedd sydd ar gael yw:


​​Amseroedd gwaith trwsio 
​AM 8:30 – 12:30
PM​​12:30 – 16:00
​Ar unrhyw adeg​8:30 – 16:00
​Adegau teithio ysgolion​10:00 – 14:00


Byddai’n ddefnyddiol i ni gael rhif ffôn symudol, er mwyn anfon neges atoch yn cadarnhau’ch apwyntiad. Yna gallwn roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Gallech gael dirwy os methwch apwyntiad heb ganslo. Mae angen 24 awr o rybudd arnom.

Categorïau gwaith atgyweirio

 

Pan fyddwch yn rhoi gwybod am waith atgyweirio, rydym yn ei gategoreiddio er mwyn gallu pennu blaenoriaeth y gwaith sydd angen ei wneud. Mae categorïau’r gwaith atgyweirio fel a ganlyn: 

Gwaith Argyfyngus

2 awr i ymateb.
24 awri gwblhau’r gwaith neu sicrhau bod y safle’n ddiogel.​

 

Bydd y math hwn o waith yn cynnwys y canlynol fel arfer: 

 • Gollyngiad na ellir ei reoli
 • Diffyg trydan yn yr eiddo (oni bai bod hynny wedi’i achosi gan nam ar y rhwydwaith)
 • Diogelwch yr eiddo
 • Materion iechyd a diogelwch
 • Dim gwres neu dŵr poeth dros y gaeaf (Tachwedd i Mawrth) 


Gwaith brys

5 diwrnodgwaith i’w gwblhau.

 

Bydd y math hwn o waith yn cynnwys y canlynol fel arfer:​

 • ​Atgyweiriadau trydanol
 • Gollyngiadau o’r system ddŵr neu wresogyddion
 • Gollyngiadau yn y to
 • Llwybrau sy’n peryglu iechyd a diogelwch
 • Draeniau
 • Difrod i waliau allanol
 • Dim gwres neu dŵr poeth dros yr haf (Ebrill i Hydref)

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y Llawlyfr Tenantiaid 

Gwaith rheolaidd

25 diwrnod gwaith i’w gwblhau. 

Mae’r gwaith hwn yn cwmpasu popeth nad yw’n waith Argyfyngus neu Frys.

Gwaith cynnal a chadw a gynllunnir


Rydym yn cyflawni gwaith cynnal a chadw blynyddol ar bob tŷ cyngor er mwyn ailosod neu adnewyddu pethau sy’n tynnu at derfyn eu hoes ddefnyddiol.

 

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o waith cynnal a chadw a gynllunnir:

 • gwaith paentio ac atgyweirio allanol,
 • uwchraddio’r systemau gwres canolog a’r boeleri sy’n bodoli eisoes,
 • adnewyddu’r to,
 • ailosod clymau waliau ceudod,
 • gosod ffenestri gwydr dwbl. 
 • Diffoddwch y nwy wrth y mesurydd
 • Agorwch y ffenestri a’r drysau i adael y nwy allan
 • Peidiwch â defnyddio unrhyw fflam agored a pheidiwch â smygu
 • Peidiwch â gweithredu unrhyw socedau neu offer trydanol.​​ 

 

Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi union fanylion y gwaith i chi ac i roi gwybod i chi pryd y caiff y gwaith ei wneud a phwy fydd yn ei wneud. Pan y bo’n briodol bydd is-gontractwr yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad. Bydd ein tîm ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych hefyd. 

Gwasanaethu offer nwy

 

Fel landlord mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau diogelwch tenantiaid eiddo’r Cyngor ac ymwelwyr. 

Rhaid gwasanaethu eich system gwres canolog nwy unwaith y flwyddyn er mwyn eich cadw chi a’ch teulu yn ddiogel rhag gollyngiadau nwy a gwenwyn carbon monocsid.​ 

Mae gwaith gwasanaethu rheolaidd yn golygu mai anaml iawn y mae offer nwy yn methu’r archwiliad blynyddol. Fodd bynnag, pe bai offer nwy yn methu’r archwiliad, gwneir trefniadau yn y fan a’r lle i sicrhau eich diogelwch, a chaiff y gwaith atgyweirio gofynnol ei gyflawni cyn gynted â phosibl.

 

Eich apwyntiad

 

Byddwn yn anfon llythyr atoch tua phythefnos cyn dyddiad eich apwyntiad gwasanaethu nwy.

Os nad yw dyddiad eich apwyntiad yn gyfleus, yna dylech drefnu apwyntiad.

Ffoniwch y llinell apwyntiadau Gwasanaethu Offer Nwy ar: 029 2087 2087

Dewiswch opsiwn 2 i drefnu apwyntiad arall.

Sicrhewch eich bod yn rhoi o leiaf 48 awr o rybudd.

 

Mynediad i’ch eiddo


Mae’n rhaid i chi roi mynediad i’ch tŷ cyngor i’n peirianwyr nwy ar gyfer eich apwyntiad gwasanaethu blynyddol. 

Os nad ydych yn caniatáu iddynt gael mynediad, byddwch yn torri telerau eich Cytundeb Tenantiaeth. 

Mae ein holl beirianwyr wedi'u cofrestru â Diogelwch Nwy. Dylai’r peiriannydd sy’n galw yn eich cartref ddangos Cerdyn Adnabod Diogelwch Nwy a’i rif cofrestru.

Pan fydd y peiriannydd wedi cwblhau prawf gwasanaethu a diogelwch llwyddiannus, cewch gopi o Dystysgrif Landlord Diogelwch Nwy (CP12) i’w chadw. 

Nwy’n Gollwng


Nid ydym yn gyfrifol am ganfod na chyflawni gwaith atgyweirio lle bo nwy'n gollwng. Os ydych yn arogli nwy cysylltwch â Transco ar: 

9


Cofiwch: 

 • Diffoddwch y nwy wrth y mesurydd
 • Agorwch y ffenestri a’r drysau i adael y nwy allan
 • Peidiwch â defnyddio unrhyw fflam agored a pheidiwch â smygu
 • Peidiwch â gweithredu unrhyw socedau neu offer trydanol.​

 

​I’n helpu i brosesu eich atgyweiriad nodwch ar ddiwedd y ffurflen slot amser sy’n well gennych ar gyfer apwyntiad:

Dydd Llun i ddydd Gwener (8.30-12.30), (10.00-2.00) a (12.30-4.00) neu unrhyw bryd

Yn ogystal rhowch unrhyw fanylion ychwanegol a allai ein helpu i ddelio gyda'r mater. E.e. Unrhyw amgylchiadau arbennig neu ddifrod sy’n cael ei achosi.​ 

 
​​​​​