Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Hafan > Cysylltu â’r Cyngor > Sylwadau, cwynion a chanmoliaeth

Sylwadau, cwynion a chanmoliaeth

Mae eich adborth yn ein helpu i wella ein gwasanaethau.

 

Os hoffech anfon eich sylwadau ar unrhyw agwedd ar wasanaethau’r cyngor, cysylltwch â ni.

Cofiwch ei bod yn costio llai i gysylltu â ni ar-lein.​


Os aiff rhywbeth o’i le, mae angen i ni allu datrys y broblem ar unwaith, ac os yn bosibl, cymryd camau i sicrhau na fydd yn digwydd eto.
I gwyno, gallwch:

 

Lawrlwytho Ffurflen Gwyno (38kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu fynd i gasglu un o un o swyddfeydd neu lyfrgelloedd y cyngor.  Ar ôl cwblhau’r ffurflen, dylech ei hanfon i:

Cwynion & Chanmoliaeth
Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

 

Cysylltu â’ch Cynghorydd lleolDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 


Os byddwn yn cael cwyn gennych, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i’ch helpu ac yn ceisio datrys unrhyw broblemau y byddwch yn rhoi gwybod i ni amdanynt.
 
Byddwn yn parchu eich hawl i breifatrwydd ac yn eich trin yn deg ac yn unol â’n hymrwymiad i gydraddoldeb.
 
Os byddwch yn gofyn i ni am wasanaeth am y tro cyntaf – er enghraifft, rhoi gwybod am olau stryd diffygiol neu geudwll – dylech roi cyfle i ni ddatrys y broblem.  Os na fyddwch yn fodlon ar ein hymateb, a'ch bod yn dweud hynny wrthym, yna byddwn yn trin yr achos fel cwyn.
 
Byddwn yn sicrhau bod eich cwyn yn cael ei hanfon i’r adran/adrannau perthnasol er mwyn i chi gael ymateb, a byddwn yn gofyn iddynt wneud y canlynol:
 
  • cydnabod eu bod wedi cael eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl iddi ddod i law,
  • ceisio datrys eich cwyn o fewn 20 diwrnod gwaith,
  • rhoi gwybod i chi os allai gymryd mwy nag 20 diwrnod gwaith i ymchwilio i’ch cwyn. 
 
Byddant yn rhoi gwybod i chi pa mor hir y dylai gymryd i’w datrys yn ogystal â’r newyddion ddiweddaraf.
 
Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon unrhyw bryd, ond mae’n argymell i chi roi cyfle i’r Cyngor ddelio â’ch cwyn yn gyntaf.
 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ
 
Ffôn: 0300 790 0203 (bydd galwadau i’r rhif hwn ar gyfradd leol)
Ffacs: 01656 641199
 
 
Ni fydd rhai defnyddwyr gwasanaeth yn derbyn penderfyniad a wnaed mewn perthynas â'u pryderon neu gallant gysylltu â'r Cyngor yn barhaus am yr un mater.  Gall hyn arwain at ofynion afresymol ar y Cyngor neu ymddygiad annerbyniol tuag at staff y Cyngor. Gall camau gweithredu parhaus o du'r  defnyddwyr gwasanaeth gymryd swm anghymesur o amser ac adnoddau a all effeithio ar allu'r Cyngor i wneud ei waith a darparu gwasanaeth i  eraill. Derbynnir y gall rhai pobl ymddwyn yn groes i'w cymeriad pan fydd pryder neu drallod.

Fodd bynnag, ystyrir camau gweithredu gan  ddefnyddwyr gwasanaeth sy'n flin, anodd neu'n gyson yn gwbl annerbyniol a gall arwain at gyfyngu ar y cyswllt gyda'r Cyngor. Mae'r polisi ymddygiad annerbyniol gan gwsmeriaid (171kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn rhestru'r camau gweithredu y mae'r Cyngor yn eu hystyried yn annerbyniol.
Os hoffech anfon cwyn atom am weithiwr, tîm neu wasanaeth y cyngor, cwblhewch y ffurflen gyswllt ar y dudalen hon.


 

​​​​​ ​​​​​​​​
English