Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Democratiaeth

​Mae democratiaeth, yn enwedig democratiaeth leol, yn hanfodol. Mae’n gosod seiliau cymdeithas sy’n sicrhau gofal dros ein hanwyliaid, addysg i’n plant a bod ein cymdogaethau yn ddiogel ac yn cael eu cynnal a’u cadw'n dda. Mae angen y bobl orau i gynrychioli eich cymuned leol er mwyn sicrhau democratiaeth leol hyfyw. Rhaid cyflenwi gwasanaethau sy’n ateb anghenion y dinasyddion. Yn allweddol, mae gofyn am ddinasyddion sydd wedi ymgysylltu ac sy’n barod i chwarae eu rhan i ddylanwadu ar newid yn eu hardal os yw hi am ffynnu mewn modd agored a theg.


Lawrlwytho poster democratiaeth (667kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddMae eich cynghorwyr etholedig, cyfanswm o 75, yn eich gwasanaethu chi a’ch cymuned ac yn gyfrifol am ardaloedd yn y ddinas a elwir yn wardiau, ac mae cyfanswm o 29 o’r rhain.  Eu gwaith yw eich cynrychioli chi a’ch pryderon ac i lobio ar eich rhan.

Gallwch Eich Cynghorwyr​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Mae llawer o'n haelodau hefyd yn ymgysylltu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd gan gynnwys cyfarfodydd y Cyngor a’r Pwyllgor Cynllunio (a we-ddarlledu’n yn fyw ar ein gwefan​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd)a chyfarfodydd y Cabinet ynghyd â chyfarfodydd pum Pwyllgor Craffu ar themâu penodol ​(caiff rhai o’r rhain eu darlledu’n fyw). Cyhoeddir agenda, papurau, lleoliad ac amser y cyfarfodydd yma gwefan.​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​


Gallwch hefyd danysgrifio i dderbyn adroddiadau diweddaru gan gynnwys hysbysiadau pan gaiff agenda newydd ei chyhoeddi a’r diweddaraf am faterion  lleol neu bolisi penodol y mae gennych ddiddordeb ynddynt. 

Gallwch weld holl bapurau cyhoeddus y pwyllgorau ar eich dyfais symudol trwy lawrlwytho ap Modern.Gov. Gallwch ddewis pa bwyllgorau yr hoffech chi danysgrifio iddynt a chaiff y papurau perthnasol eu lawrlwytho i’ch dyfais pan fyddwch ar-lein nesaf. Cofrestru ar gyfer app modern.gov he​​​ddiw​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Rydym yn rheolaidd danfon y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau, ein digwyddiadau ac unrhyw ymgynghoriadau sy’n mynd rhagddynt. Mae’n werth dilyn ar Twitter​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a hoffi ein tudalen Facebook​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Mae nifer o’ch cynghorwyr lleol hefyd yn defnyddio llwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’r hashnod #cdfcouncil #cyngorcdydd hefyd yn aml yn hyrwyddo dadleuon rheolaidd sy’n digwydd ar ddemocratiaeth leol yng Nghaerdydd. 

Rydym yn rheolaidd yn cynnal ymgynghoriadau ar gynigion a allai effeithio arnoch chi, eich cymuned a’r gwasanaethau a ddarparwn. Mae’n hawdd cael gafael ar ein hymgynghoriadau ni. Gallwch ddod o hyd i ymgynghoriadau byw yma:


Mae unigolion a chynrychiolwyr o ysgolion a grwpiau ieuenctid yn ffurfio Gyngor Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Caiff dau aelod eu hethol yn Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru​. Cynhelir tri chyfarfod blynyddol ‘mawr' yn Neuadd y Ddinas. Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar Twitter​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Mae’r Cyngor yn croesawu deisebau ac rydym yn cydnabod bod deisebau’n un ffordd y gall pobl roi gwybod i ni am eu pryderon. Gellir cyflwyno deisebau i gyfarfod y Cyngor Llawn a’r Pwyllgorau Cynllunio a Thrwyddedu.


I gyflwyno eich deiseb i’r Cyngor Llawn, cysylltwch â’ch cynghorydd lleol sy’n gallu ei chyflwyno ar eich rhan, neu, ar gyfer unrhyw ddeiseb arall, e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk

Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd ac mae gennych gwestiwn i’w gyflwyno am rywbeth sy’n bwysig i chi a’ch cymuned, gallwch ofyn cwestiwn cyhoeddus yn un o gyfarfodydd y 

Cyngor Llawn.  Gallwch ofyn un cwestiwn fesul cyfarfod a hyd at ddau mewn unrhyw flwyddyn fwrdeistrefol.


I ofyn cwestiwn cyhoeddus, e-bostiwch neu ysgrifennwch at ‘Gwasanaethau Democrataidd Cyngor Caerdydd, Ystafell 286, Neuadd y Ddinas, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW.​

Cynghorwyr heb swyddi yng Nghabinet y Cyngor fydd yn craffu. Maent yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau atebolrwydd, gonestrwydd a thryloywder, gan weithredu fel cyfaill beirniadol a galluogi llais a phryderon y cyhoedd i gael eu clywed.


Ar ddechrau pob blwyddyn fwrdeistrefol (y diwrnod ar ôl cyfarfod blynyddol y Cyngor ar ddydd Iau olaf mis Mai), bydd pob Pwyllgor Craffu’n dechrau llunio rhaglen waith ar gyfer y 12 mis nesaf.


Mae’r Cyngor yn croesawu’ch syniadau ar gyfer cynnwys ein rhaglenni gwaith. E-bostiwch barngraffu@caerdydd.gov.uk 

​​
​​​

​​​