Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Eich Cyngor > Democratiaeth

Democratiaeth

Mae democratiaeth, yn enwedig democratiaeth leol, yn hanfodol. Mae’n sail i gymdeithas sy’n sicrhau bod ein hanwyliaid yn cael gofal, ein plant yn cael addysg a bod ein cymdogaethau’n ddiogel ac wedi’u cynnal a’u cadw. Mae democratiaeth leol fywiog angen i’r bobl orau gynrychioli eu cymuned leol. Mae angen iddi ddarparu gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ein dinasyddion. Yn hanfodol, mae angen dinasyddion sy’n cyfrannu ac yn fodlon gwneud gwahaniaeth yn eu hardal i sicrhau ei ffyniant mewn ffordd agored a theg. 


Lawrlwytho poster democratiaeth (667kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Wythnos Ddemocratiaeth Leol 2018

Mae Wythnos Ddemocratiaeth Leol yn cymryd lle eleni rhwng 15 a 19 Hydref. I nodi’r wythnos a dathlu democratiaeth, mae’r digwyddiadau canlynol yn cael eu cynnal: 

  • ​Dau ddigwyddiad ar gyfer cofrestru pleidleiswyr: 
    • ​Dydd Llun, 15 Hydref yng Nghanolfan Gymunedol ac Hindwaidd Sanatan Dharma Mandal, Lewis Road, Sblot rhwng 8pm ac 11pm.  
    • Dydd Gwener, 19 Hydref ym Mosg AbuBakr, Ffordd Clydach, Grangetown rhwng 1pm a 2pm. 

  • Bydd Cyngor Ieuenctid Caerdydd yn hybu Wythnos Ddemocratiaeth Leol fel rhan o Bwyllgor Cyffredinol Blynyddol fis Hydref, yn codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc o’r prosesau democrataidd y mae’r Cyngor yn ei gefnogi, hybu ymwybyddiaeth o’r angen i gofrestru pleidleiswyr a darparu gwybodaeth ychwanegol ar gyfer darpar ymgeiswyr ar gyfer swydd Prentis Corfforaethol​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd y Gwasanaethau Democrataidd. Dewch i wybod rhagor am Swyddi a Hyfforddiant. 

  • ​Stondin wybodaeth yn CCaF (Coleg Caerdydd a’r Fro) campws Dumballs Road, Ddydd Iau 18 Hydref rhwng 12pm a 1.30pm. 

Dathlwch Wythnos Ddemocratiaeth Leol a sicrhewch eich bod wedi’ch cofrestru i bleidleisio. Gallwch gofrestru i bleidieisio drwy ymweld â GOV.UK.​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd
 
A oeddech chi’n gwybod bod sawl ffordd y gallwch fynegi’ch barn ar ddemocratiaeth leol? Gallwch ymgysylltu a’r Cyngor drwy fynychu cyfarfodydd cyhoeddus. Mae nifer o gyfarfodydd hefyd ar gael drwy we-ddarllediadau.​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd O’r fan hon, bydd modd i chi gyrchu ein hadran darllediadau byw o gyfarfodydd y cyngor ar y we o’r misoedd diwethaf, gweld neu gwblhau unrhyw arolygon neu bol piniwn a chyrchu unrhyw ddogfennau neu gyflwyniadau sy’n gysylltiedig a’r darllediadau ar we.  


Cysylltwch â’ch Cynghorydd lleol


Mae eich cynghorwyr etholedig yn eich gwasanaethu chi a’ch cymuned ac yn gyfrifol am ardaloedd o’r ddinas a elwir yn wardiau. Maent yn eich cynrychioli ac yn cyfleu’ch pryderon, ac yn lobïo ar eich rhan.

Gallwch gysylltu â’ch cynghorydd drwy e-bost, llythyr neu’r ffônDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Mae llawer o’n haelodau hefyd ar gael ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Mynd i gyfarfodydd cyhoeddus


Mae cyfarfodydd misol y Cyngor, cyfarfodydd Cynllunio (a ddarlledir yn fyw ar y wefanDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ) a phum cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu ar agor i’r cyhoedd. Cyhoeddir dyddiadau a lleoliadau ar ein gwefanDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .


lawrlwythwch yr app Modern.gov


Gallwch gael y newyddion diweddaraf ar faterion o ddiddordeb a materion lleol i’r ward ar eich dyfais symudol. Lawrlwythwch app modern.gov heddiwDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd !

 

Dilynwch ni ar y Dyfryngau Cymdeithasol


Rydym yn anfon y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau, digwyddiadau ac ymgynghoriadau’n rheolaidd. Mae’n werth ein dilyn ar TwitterDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd a hoffi ein tudalen FacebookDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Mae llawer o’ch cynghorwyr lleol ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae’r hashnod #cyngorcdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn dilyn nifer o’r trafodaethau rheolaidd sy’n digwydd ynghylch democratiaeth leol yng Nghaerdydd.


Cyfrannwch at Ymgynghoriadau Cyhoeddus


Rydym yn cynnal ymgynghoriadau rheolaidd ar gynigion a allai effeithio arnoch, eich cymuned a’r gwasanaethau a ddarparwn. Mae'r holl ymgynghoriadau ar gael. Mae ymgynghoriadau sy’n mynd rhagddynt ar y funud yn:


Datblygiadau i’r Dyfodol


Rydym bob amser yn ceisio gwella’r ffordd rydym yn eich cynnwys chi. Dyma rai o’r pethau sydd ar y gorwel:

  • Treial cwestiynau cyhoeddus yn y Pwyllgorau Craffu
  • e-ddeisebau


Ariannu torfol


Dyma ffordd gymharol newydd o helpu i wneud gwahaniaethDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd i’ch cymuned leol. Daw pobl at ei gilydd i godi arian ar gyfer projectau adfywio, digwyddiadau cymunedol neu unrhyw beth (cyfreithiol) sy’n bwysig i chi a’ch cymuned.


Cwestiynau a Deisebau


Gydol y flwyddyn, gallwch ofyn cwestiwn neu gyflwyno deiseb ynghylch rhywbeth sy’n bwysig i chi a'ch cymuned. Gallwch wneud hyn drwy gysylltu â’ch cynghorydd lleol. Yna gall eich cwestiwn neu’ch deiseb gael ei gyflwyno gerbron cyfarfod y Cyngor Llawn neu’r cyfarfod Craffu.


Gall pobl ifanc ymuno â Chyngor Ieuenctid Caerdydd


Gall pob ysgol enwebu tri chynrychiolydd i fod yn rhan o Gyngor Ieuenctid CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Cynhelir tri chyfarfod blynyddol ‘mawr' yn Neuadd y Ddinas. Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen Facebook Gwasanaeth Ieuenctid CaerdyddDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar TwitterDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

​ ​​

English