Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Democratiaeth

​​​​​​Mae democratiaeth, yn enwedig democratiaeth leol, yn hanfodol. Mae’n gosod seiliau cymdeithas sy’n sicrhau gofal dros ein hanwyliaid, addysg i’n plant a bod ein cymdogaethau yn ddiogel ac yn cael eu cynnal a’u cadw'n dda. Mae angen y bobl orau i gynrychioli eich cymuned leol er mwyn sicrhau democratiaeth leol hyfyw. Rhaid cyflenwi gwasanaethau sy’n ateb anghenion y dinasyddion. Yn allweddol, mae gofyn am ddinasyddion sydd wedi ymgysylltu ac sy’n barod i chwarae eu rhan i ddylanwadu ar newid yn eu hardal os yw hi am ffynnu mewn modd agored a theg.


Lawrlwytho poster democratiaeth (667kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Dysgwch fwy am swyddi pwyllgor gwag cyfredol i Aelodau Annibynnol​.

Gyfansoddiad Cyngor Caerdydd


Bwriad y canllaw hwn yw eich helpu i ddeall sut mae'r Cyngor yn gwneud penderfyniadau ac yn gweithio i ddarparu gwasanaethau yn eich ardal. Mae'n rhoi trosolwg o gyfansoddiad y Cyngor ac yn esbonio adrannau allweddol o'r Cyfansoddiad mewn iaith glir a syml. Gall hefyd fod o ddefnydd i'r sefydliadau hynny sy'n gweithio gyda'r Cyngor i ddarparu gwasanaethau yn ardal y Cyngor.

Lawrlwythwch y cyfansoddiad (337kb PDF)Mae eich cynghorwyr etholedig, cyfanswm o 75, yn eich gwasanaethu chi a’ch cymuned ac yn gyfrifol am ardaloedd yn y ddinas a elwir yn wardiau, ac mae cyfanswm o 29 o’r rhain.  Eu gwaith yw eich cynrychioli chi a’ch pryderon ac i lobio ar eich rhan.

Gallwch Eich Cynghorwyr​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Mae llawer o'n haelodau hefyd yn ymgysylltu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Pan ofynnwch am help a chymorth gan Gynghorydd Etholedig, bydd angen iddyn nhw gasglu rhywfaint o wybodaeth gennych. Yn gyffredinol bydd hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol megis eich enw, eich cyfeiriad a'ch gwybodaeth gyswllt ynghyd â manylion am eich problem neu'ch pryder. 

Mae'r gyfraith yn trin rhai mathau o wybodaeth bersonol fel rhai 'arbennig' gan fod angen ei diogelu'n fwy oherwydd ei sensitifrwydd.  Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am darddiad ethnig neu hiliol; rhywioldeb a bywyd rhywiol; crefydd neu gredoau athronyddol; aelodaeth o undeb llafur; barn wleidyddol; data biofetrig a genetig; iechyd meddwl neu gorfforol; ac euogfarnau troseddol a throseddau.  Dim ond pan fydd yn berthnasol i'r cais rydych yn ei wneud y bydd  angen prosesu'r math hwn o wybodaeth.

Ni ddefnyddir yr wybodaeth bersonol rydych yn ei rhoi, neu y gall Cynghorwyr Etholedig ei chael gan sefydliadau neu unigolion wrth ymdrin ag ymholiadau, ond er mwyn ceisio datrys y broblem neu'r pryder rydych wedi ei chodi/godi. Ni chaiff eich data personol ei ddefnyddio mewn ffordd sydd yn mynd y tu hwnt i'ch disgwyliadau rhesymol.

Efallai y gofynnir i chi lenwi Ffurflen Ganiatâd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​ i gadarnhau eich bod wedi gofyn i'ch Cynghorydd eich cynorthwyo ar fater penodol a'ch bod yn fodlon i'ch data personol gael ei rannu yn ôl yr angen at y diben hwnnw.​


Cynhelir cyfarfodydd cyhoeddus yn rheolaidd gan gynnwys cyfarfodydd y Cyngor a’r Pwyllgor Cynllunio (a we-ddarlledu’n yn fyw ar ein gwefan​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd)a chyfarfodydd y Cabinet ynghyd â chyfarfodydd pum Pwyllgor Craffu ar themâu penodol ​(caiff rhai o’r rhain eu darlledu’n fyw). Cyhoeddir agenda, papurau, lleoliad ac amser y cyfarfodydd yma gwefan.​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​

Gallwch hefyd danysgrifio i dderbyn adroddiadau diweddaru gan gynnwys hysbysiadau pan gaiff agenda newydd ei chyhoeddi a’r diweddaraf am faterion  lleol neu bolisi penodol y mae gennych ddiddordeb ynddynt. 

Darllen y polisi cyfarfodydd aml-leoliad​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​


Gallwch weld holl bapurau cyhoeddus y pwyllgorau ar eich dyfais symudol trwy lawrlwytho ap Modern.Gov. Gallwch ddewis pa bwyllgorau yr hoffech chi danysgrifio iddynt a chaiff y papurau perthnasol eu lawrlwytho i’ch dyfais pan fyddwch ar-lein nesaf. Cofrestru ar gyfer app modern.gov he​​​ddiw​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Rydym yn rheolaidd danfon y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau, ein digwyddiadau ac unrhyw ymgynghoriadau sy’n mynd rhagddynt. 

Mae’n werth dilyn ar Twitter​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a hoffi ein tudalen Facebook​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae nifer o’ch cynghorwyr lleol hefyd yn defnyddio llwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol. 

Mae’r hashnod #cdfcouncil #cyngorcdydd hefyd yn aml yn hyrwyddo dadleuon rheolaidd sy’n digwydd ar ddemocratiaeth leol yng Nghaerdydd. 

Rydym yn rheolaidd yn cynnal ymgynghoriadau ar gynigion a allai effeithio arnoch chi, eich cymuned a’r gwasanaethau a ddarparwn. Mae’n hawdd cael gafael ar ein hymgynghoriadau ni.

​ ​

Mae unigolion a chynrychiolwyr o ysgolion a grwpiau ieuenctid yn ffurfio Gyngor Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Caiff dau aelod eu hethol yn Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru​. 

Cynhelir tri chyfarfod blynyddol ‘mawr' yn Neuadd y Ddinas. 

Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen Facebook Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar Twitter​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Mae’r Cyngor yn croesawu deisebau ac rydym yn cydnabod bod deisebau’n un ffordd y gall pobl roi gwybod i ni am eu pryderon. Gellir cyflwyno deisebau i gyfarfod y Cyngor Llawn a’r Pwyllgorau Cynllunio a Thrwyddedu.


I gyflwyno eich deiseb i’r Cyngor Llawn, cysylltwch â’ch cynghorydd lleol sy’n gallu ei chyflwyno ar eich rhan, neu, ar gyfer unrhyw ddeiseb arall, e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk


Cynllun Deisebau Cyngor Caerdydd 2022​​

Os ydych yn byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd ac mae gennych gwestiwn i’w gyflwyno am rywbeth sy’n bwysig i chi a’ch cymuned, gallwch ofyn cwestiwn cyhoeddus yn un o gyfarfodydd y 

Cyngor Llawn.  Gallwch ofyn un cwestiwn fesul cyfarfod a hyd at ddau mewn unrhyw flwyddyn fwrdeistrefol.


I ofyn cwestiwn cyhoeddus, e-bostiwch neu ysgrifennwch at ‘Gwasanaethau Democrataidd Cyngor Caerdydd, Ystafell 286, Neuadd y Ddinas, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd, CF10 4UW.​

​Mae aelodau pwyllgorau craffu yn gynghorwyr nad ydyn nhw'n dal swyddi yng Nghabinet y Cyngor.

Maent yn monitro perfformiad y Cyngor ac yn ymchwilio i feysydd sy'n peri pryder. Maent hefyd yn dwyn i gyfrif y sawl sy'n gwneud penderfyniadau'r Cyngor ac yn ystyried strategaethau a pholisïau arfaethedig.

Maent yn gwirio, ac yn adrodd ar bob maes gwaith y Cyngor, gan gynnwys gwaith partneriaeth.

Mae'r aelodau craffu am glywed eich barn a'ch pryderon am bynciau.

Mwy o wybodaeth am graffu​.​

​​
​​

​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd