Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyfrannwch at Graffu

​​​
Os ydych chi'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd, mae aelodau ein Pwyllgorau Craffu eisiau clywed gennych.

Bydd eich barn yn helpu i lywio'r pynciau y creffir arnynt a gwella perfformiad y Cyngor.

Gallwch weld pa bynciau y mae'r Pwyllgorau Craffu yn eu harchwilio drwy ymweld â phob Tudalen Pwyllgor Craffu.

Rhai o'r pynciau y mae'r Pwyllgorau Craffu wedi cyfrannu arynt yw: ​

  • Monitro ymateb pandemig Ysgolion,
  • Strategaeth Atal Trais Caerdydd, 
  • Gwella diogelwch mewn parciau a gwasanaethau hamdden, 
  • Monitro cynnydd Caerdydd yn dod yn Garbon Niwtral erbyn 2030, a'r 
  • Tasglu Cydraddoldeb Hiliol

Gallwch rannu eich barn a'ch profiadau ar y pynciau hyn, a gallwch hefyd awgrymu pwnc ar gyfer craffu yn y dyfodol drwy ddefnyddio ein ffurflen gyswllt ar-lein.​​

Beth yw Craffu?Mae aelodau pwyllgor craffu yn monitro perfformiad y Cyngor ac yn ymchwilio i feysydd sy'n peri pryder. Maent hefyd yn dwyn i gyfrif y rhai sy'n gwneud penderfyniadau'r Cyngor ac yn archwilio strategaethau a pholisïau arfaethedig. 

Maent yn gwirio, ac yn adrodd ar bob maes gwaith y Cyngor, gan gynnwys gwaith partneriaeth.

Mae'r pwyllgorau'n gofyn cwestiynau, yn casglu tystiolaeth ac yn adrodd ar eu harsylwadau a'u hargymhellion i'r Cabinet, naill ai drwy lythyr neu mewn adroddiad.

Yna, mae'r Cabinet yn ymateb yn ffurfiol i'r argymhellion a gyflwynwyd. 
Os yw aelodau'n credu bod penderfyniad swyddogol wedi'i wneud yn anghywir, gallant ei alw i mewn.

Os cytunir ar eu cais am alw i mewn, mae'r pwyllgor craffu perthnasol yn cyfarfod i archwilio'r penderfyniad ac a ydynt yn credu y dylai'r Cabinet neu'r Cyngor Llawn ailystyried y penderfyniad.
Mae Pwyllgorau Craffu yn ystyried yr adroddiadau Asesu'r Effaith ar Gydraddoldeb sydd ar gael i sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb yn cael eu hystyried.

Mae Pwyllgorau Craffu yn ceisio sicrhau bod grwpiau lleiafrifol a grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol yn cael eu cynnwys yn eu gwaith.​Dweud eich dweud

Mae aelodau'r Pwyllgor Craffu yn awyddus i glywed barn a phryderon y rhai sy'n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.

Mae dweud eich dweud yn helpu i lywio eu gwaith a gwella canlyniadau. Rhannwch eich barn a'ch profiadau ac awgrymwch bwnc i'w graffu yn y dyfodol.​​


​​
© 2022 Cyngor Caerdydd