Mae’r dogfennau hyn yn egluro ein gweledigaeth a'n blaenoriaethau allweddol ar gyfer y ddinas.


Cynllun Corfforaethol Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gweledigaeth Cyngor Dinas Caerdydd ar gyfer y ddinas..

Adroddiad Dinas Byw

Mae’n dangos ym mha feysydd y mae’r ddinas yn perfformio’n dda a lle mae angen i Gaerdydd wella i fod yn ddinas well fyth i bobl fyw, gweithio ynddi ac ymweld â hi.

Cynllun Gwella Caerdydd

Sut mae'r Cyngor wedi perfformio yn erbyn ei flaenoriaethau ar gyfer gwella.

‘Beth sy’n Bwysig’ yng NghaerdyddDolen yn agor mewn ffenestr newydd

2010:2020 – Y strategaeth 10 mlynedd. Gweithio gyda’n gilydd i sicrhau canlyniadau gwell i Gaerdydd.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru drwy ddatblygu cynaliadwy.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Gweld ein strategaethau, cynlluniau a pholisïau ledled y sefydliad.

Datblygu ac adfywio

Cynlluniau datblygu hir dymor ar gyfer Caerdydd. Ein nod o fod y ddinas orau ni fyw ynddi yn y DU.

Addysg

Ein strategaethau i wella ysgolion Caerdydd a chodi safonau addysg yn y ddinas.

Priffyrdd a thrafnidiaeth

Ein hamcanion a'n cynlluniau ar gyfer trafnidiaeth, ffyrdd a phriffyrdd yng Nghaerdydd.

Ynni a’r amgylchedd

Amddiffyn rhag llifogydd Diogelu’r amgylchedd. Datblygu ac ynni cynaliadwy ar gyfer Caerdydd.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Y Cynllun cydraddoldeb strategol, ynghyd â pholisïau, rhwydweithiau cyflogeion, monitro cydraddoldeb ac asesiadau effaith.

Gofal cymdeithasol a Thai

Diogelu iechyd a lles yng Nghaerdydd.

Cynllunio ar gyfer Argyfwng a gwydnwch

Ein cynlluniau i ddiogelu rhag ac ymateb i argyfyngau yng Nghaerdydd.

Mwy... Rheoli Risgiau | Polisi Tâl (444kb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

​​​​​​​