Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaethau, cynlluniau a pholisïau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Mae’r dogfennau hyn yn egluro ein gweledigaeth a'n blaenoriaethau allweddol ar gyfer y ddinas.​


Cryfach Tecach Gwyrddach


Themâu sydd wedi diffinio gwaith y Cyngor dros y degawd diwethaf, a byddant wrth wraidd popeth a wnawn dros y 5 mlynedd nesaf.

Cynllun Corfforaethol


Cyflawni Uchelgais Prifddinas.

Adroddiad​ Lles

Gweld sut mae’r Cyngor wedi perfformio yn erbyn ei flaenoriaethau gwelliant.

Cynllun Lles Caerdydd​​​​

Mae hyn yn rhoi darlun o sut mae'r ddinas yn perfformio yn erbyn cyfres o ddangosyddion lefel dinas, wedi eu cytuno gan arweinwyr sector cyhoeddus y ddinas, ac a ddefnyddir i fesur pa mor dda mae Caerdydd yn ei wneud ym mhob agwedd ar lesiant y ddinas​.

C​aerdydd yn 2022

Wedi ei greu gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, mae hwn yn nodi blaenoriaethau gweithio’n y bartneriaeth sector cyhoeddus yng Nghaerdydd am y pum mlynedd nesaf a thu hwnt​.

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd​

​​Mae'r adroddiad blynyddol hwn yn amlinellu'r gwaith a wnaed gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd rhwng mis Mehefin 2020 a mis Mehefin 2021 i wneud cynnydd yn erbyn Cynllun Lles Caerdydd 2018-23.​​

Strategaeth Ddigidol

Bydd y strategaeth hon yn galluogi Cyngor Caerdydd i gyflawni’r dull ‘Dewis Digidol’ a nodwyd yn y rhaglen Uchelgais Prifddinas​.

Strategaeth Adfer Ôl-Bandemig Caerdydd

Lluniwyd Strategaeth Adfer Ddrafft i arwain sgwrs ar ddyfodol y ddinas.​ ​Darllenwch y Strategaeth Adfer ac Adnewyddu Dinas Werddach, Tecach, Cryfach.

Strategaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gweler ein Strategaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid.​

​​​

Strategaeth Cyfranogiad​

Darllen Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd.


Gweld ein strategaethau, cynlluniau a pholisïau ledled y sefydliad.


Datblygu ac adfywio

Cynlluniau datblygu hir dymor ar gyfer Caerdydd. Ein nod o fod y ddinas orau ni fyw ynddi yn y DU.

Addysg

Ein strategaethau i wella ysgolion Caerdydd a chodi safonau addysg yn y ddinas.

Priffyrdd a thrafnidiaeth

Ein hamcanion a'n cynlluniau ar gyfer trafnidiaeth, ffyrdd a phriffyrdd yng Nghaerdydd.

Ynni a’r amgylchedd

Amddiffyn rhag llifogydd Diogelu’r amgylchedd. Datblygu ac ynni cynaliadwy ar gyfer Caerdydd.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant​

Y Cynllun cydraddoldeb strategol, ynghyd â pholisïau, rhwydweithiau cyflogeion, monitro cydraddoldeb ac asesiadau effaith.

Gofal cymdeithasol a Thai

Diogelu iechyd a lles yng Nghaerdydd.

Cynllunio ar gyfer Argyfwng a gwydnwch

Ein cynlluniau i ddiogelu rhag ac ymateb i argyfyngau yng Nghaerdydd.

​Polisi Cyflog Cyngor Caerdydd

Mae’r Datganiad Polisi Tâl yn cynnig fframwaith i sicrhau bod cyflogeion yn cael eu talu’n deg ac yn wrthrychol heb arwahanu​.

Polisi ansawdd wastraff a ffyrdd

Gweld sut mae’r Cyngor yn cadw safonau uchel.

Mwy... Cod Ymarfer Cyfryngau Cymdeithasol Sefydliadau Partner​Rheoli Risgiau​​ ​| Adolygiad o Arddangosfeydd (223kb PDF)​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd