Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Cynllun Corfforaethol 2022-2025

​​Rhagair gan yr Arweinydd​

Pan etholwyd fy ngweinyddiaeth yn 2017, nododd weledigaeth pum mlynedd i Gaerdydd ddod yn brifddinas wyrddach, decach a chryfach. Er mwyn cyflawni'r weledigaeth hon, canolbwyntiwyd ar hyrwyddo twf economaidd cynhwysol, mynd i'r afael ag anghydraddoldeb, a rheoli twf y ddinas mewn ffordd gynaliadwy, i gyd tra'n cadw ffocws di-ildio ar berfformiad gwasanaethau allweddol y Cyngor. Bum mlynedd yn ddiweddarach, mae'r Cynllun Corfforaethol hwn yn cyfeirio at y cynnydd a wnaed ac yn ailddatgan ein huchelgais ar gyfer y ddinas.​​


Mae plant a phobl ifanc wedi bod wrth wraidd ein cynlluniau wrth i ni weithio tuag at ddod yn Ddinas sy'n Dda i Blant UNICEF. Fel rhan o'r dull hwn, rydym yn amlwg wedi blaenoriaethu buddsoddiad mewn ysgolion a gwella canlyniadau i blant a phobl ifanc. Ers 2017, mae ein Gwasanaeth Addysg wedi gweld gwelliannau sylweddol a pharhaus – gydag ysgolion newydd yn cael eu darparu ar draws y ddinas a pherfformiad ymhlith y gorau yng Nghymru. Roedd adroddiad arolygu diweddaraf Estyn yn cydnabod y "weledigaeth feiddgar ac uchelgeisiol i ddysgwyr", y gwaith a wnaed i wneud "addysg yn fater i bawb yng Nghaerdydd" a'r gwasanaeth rhagorol sy'n cael ei ddarparu.

Y tu hwnt i sicrhau canlyniadau addysgol da, rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran cefnogi pobl ifanc i ffynnu ar ôl gadael yr ysgol. Drwy Addewid Caerdydd, mae dros 300 o gyflogwyr bellach yn gweithio gyda'r Cyngor i gynnig cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc. Rydym wedi defnyddio maint a graddfa ein sefydliad ein hunain i wneud gwahaniaeth, gan sicrhau bod o leiaf 125 o leoliadau hyfforddeion a phrentisiaethau ar gael i bobl ifanc bob blwyddyn, gan greu llif o gyfleoedd. 

Yn ogystal â chodi ysgolion newydd, rydym wedi adeiladu’r tai Cyngor cyntaf yng Nghaerdydd o fewn cenhedlaeth fel rhan o un o’r rhaglenni adeiladu tai Cyngor mwyaf uchelgeisiol yn y DU. 
Gan ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni, rydym bellach wedi codi ein dyheadau ymhellach ac wedi addo darparu 4,000 o gartrefi Cyngor newydd erbyn 2030, tra'n gweithredu mesurau i gyflymu'r broses gyflawni.

Rydym yn parhau i gefnogi'r gwaith o gyflawni prosiectau allweddol y Papur Gwyn ar Drafnidiaeth, gan gynnwys ehangu ar gynlluniau'r Metro ar gyfer llwybrau a gorsafoedd tram-drên newydd ledled y ddinas. Mae 15 cilometr o lwybrau beicio newydd naill ai wedi'u darparu neu wrthi'n cael eu hadeiladu, mae gan bron bob ysgol bellach gynllun teithio llesol ac mae cymunedau ledled y ddinas yn fwy diogel i gerddwyr a beicwyr diolch i gyflwyno parthau 20mya.

Mae ein gwaith i gefnogi economi Caerdydd wedi sicrhau ei fod yn parhau i roi cyfleoedd i bobl Caerdydd a'r rhanbarth ehangach. Gyda bron i bedwar o bob pum swydd newydd net yng Nghymru a grëwyd yng Nghaerdydd rhwng 2015 a 2020, mae'r gwaith hwn o arwyddocâd economaidd cenedlaethol. Bydd momentwm yn cael ei gynnal gyda datblygiad y Sgwâr Canolog gan ddarparu’r ardal fusnes ganolog gyntaf i'r ddinas wrth ymyl canolfan drafnidiaeth ranbarthol newydd. 

Rydym wedi hyrwyddo'r Cyflog Byw ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat ac rydym yn falch bod Caerdydd wedi ennill statws Dinas Cyflog Byw. Gyda dros 160 o gyflogwyr bellach wedi’u hachredu’n gyflogwyr Cyflog Byw, mae Prifysgol Caerdydd wedi cyfrifo bod £39m ychwanegol wedi mynd i economi Caerdydd o ganlyniad.

Rydym wedi cydnabod newid yn yr hinsawdd yn ffurfiol fel yr her fwyaf sy'n wynebu'r ddinas ac wedi cymryd camau mawr ar y ffordd i sero net. Ers 2017 rydym wedi lleihau ein hallyriadau carbon gan 23,958 t/CO2e (tunelli cyfwerth o garbon deuocsid) i 12,800 t/CO2e, gostyngiad o tua 17% o flwyddyn i flwyddyn.  Fel rhan o'r gwaith hwn, rydym wedi agor fferm solar 9MW, wedi datblygu cam cyntaf rhwydwaith gwres ardal carbon isel sy'n gwasanaethu Bae Caerdydd ac wedi ychwanegu 36 bws trydan newydd i'r fflyd bysus trefol. Er mwyn cyflymu'r cynnydd, lansiwyd Strategaeth Caerdydd Un Blaned newydd i gyflawni Cyngor a dinas carbon niwtral erbyn 2030. 

Rydym hefyd wedi arwain ymateb ledled y ddinas i'r pandemig ac, er bod yr argyfwng iechyd cyhoeddus wedi dod â heriau na welwyd eu tebyg o'r blaen, mae wedi dod â'r gorau allan yn y ddinas, ei chymunedau a'r rhai sy'n gweithio ar eu rhan. Ar ddechrau'r pandemig, cyflwynwyd degau o filoedd o barseli bwyd i drigolion a gwestai mwyaf agored i niwed ein dinas fel nad oes angen i unrhyw un gysgu ar strydoedd ein dinas, gan arwain at ein strategaeth ddigartrefedd 'Dim Mynd Nôl' drawsnewidiol. Mae cydweithio â'n partneriaid ar draws y gwasanaethau cyhoeddus wedi'i gymryd i lefel arall wrth i ni weithio gyda'n gilydd i ddarparu'r Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu a rhaglen brechu torfol, ar gyflymder, i achub bywydau.

Gyda Covid-19 yn cael ei ystyried fwyfwy yn glefyd y gellir ei atal drwy frechu, bydd y Cyngor yn troi ei sylw at arwain adferiad ledled y ddinas. Yn ogystal â bod yn argyfwng iechyd cyhoeddus dinistriol, mae Covid-19 wedi dod â chaledi economaidd sylweddol i'r amlwg, yn enwedig ar y tlotaf a'r mwyaf agored i niwed. Mae'r rhaglen Adfer ac Adnewyddu a lansiwyd y llynedd yn cydnabod yr angen i ad-drefnu canol y ddinas, diogelu swyddi a chefnogi adferiad sectorau allweddol. Dylai'r ymdrech i gefnogi'r adferiad hefyd, ar bob cyfle, geisio creu cyfleoedd cyflogaeth parhaol a chefnogi'r newid i sero net. Dyna pam mae'r Cynllun Corfforaethol hwn yn cynnwys nifer o ymrwymiadau newydd ar arwain adferiad sy'n ystyriol o blant, cefnogi'r adferiad economaidd, cyflymu prosiectau datgarboneiddio a chyflwyno rhaglen o ddatblygiad sefydliadol i gloi manteision gweithio hybrid i staff a phreswylwyr. 

Yn amlwg, rydym wedi gwneud cynnydd mawr ers lansio ein gweledigaeth gyntaf yn 2017, ond nid yw'r daith yn stopio yno.  Gyda thalent ac ymroddiad ein staff a'n partneriaethau â chydweithwyr undebau llafur, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus, cymunedau a sefydliadau ledled y ddinas, gallwn godi ein golygon hyd yn oed yn uwch.

Rwy’n hyderus o hyd y gallwn symud ymlaen yn gryfach ar ôl Covid-19, a sicrhau dyfodol gwell i'n dinasyddion, i’n busnesau, i'r Brifddinas-ranbarth ac i Gymru.

 
Y Cyng. Huw Thomas 

Arweinydd Cyngor Caerdydd


Lawrlwythwch y Cynllun Corfforaethol llawn (8mb PDF) ​​​​​​​​​​Link opens in a new window ​​​
Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​