Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hysbysfyrddau

Rhoddir caniatâd gan y Cyngor i ddefnyddio’r Briffordd Gyhoeddus ar gyfer Hysbysfyrddau / Ffensio Heras drwy gyflwyno trwyddedau fel yr Awdurdod Priffyrdd dan Ddeddf Priffyrdd 1980. 

Mae eitemau a osodir ar y briffordd heb drwydded ddilys yn rhwystr anghyfreithlon a gall y Cyngor gymryd camau gorfodi mewn achosion o’r fath. 


 

Cosb am anwybyddu 

Bydd camau gweithredu yn arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 ynghyd â chost y drwydded. Mewn amgylchiadau pan nad yw busnesau’n cydymffurfio, mae’n bosibl y byddwn yn symud yr hysbysfyrddau / ffensio heras oddi ar y briffordd gyhoeddus. 

Yn ogystal, byddwn yn gorfodi Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £100 os na lynir at y Telerau ac Amodau. 

Cyfarwyddwr y cwmni neu’r swyddog awdurdodedig sy’n gyfrifol am sicrhau y dilynir y Telerau ac Amodau yn llawn. 


 

Sut i wneud cais 

Cyn gwneud cais awgrymwn eich bod yn darllen y Telerau ac Amodau

Gallwch chi wneud cais am drwydded palis ar-lein​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Efallai y bydd angen i chi greu cyfrif yn gyntaf. ​​

Oriau Agor 

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8.30am - 5pm 

Dydd Gwener : 8.30am - 4pm 

Beth yw pris y Drwydded? 

Trwydded Breswyl fesul stryd: 

Annedd preswyl unigol Trwydded 28 Diwrnod £110.30

Rhaid gwneud cais am adnewyddu £105 am 28 diwrnod pellach 7 diwrnod cyn dyddiad terfyn y drwydded 


 

Trwydded Fasnachol fesul stryd: 

Trwydded Annomestig 28 Diwrnod £341.50 

Rhaid gwneud cais am adnewyddu £289 am 28 diwrnod pellach 7 diwrnod cyn dyddiad terfyn y drwydded

Beth sy'n Digwydd Nesaf? 

Unwaith y derbynnir cais caiff ei asesu gan ein Swyddogion Priffyrdd ac fe drefnir ymweliad â’r safle os bydd angen. Ar yr ymweliad safle mae’n bosib y bydd yr arolygydd priffyrdd yn cytuno i amodau ychwanegol/diwygiedig, caiff y rhain eu cadarnhau yn ysgrifenedig wrth gymeradwyo’r cais. 

Os caiff y cais ei gymeradwyo bydd swyddog cyllid yn cysylltu â chi i drefnu taliad cerdyn Debyd/Credyd. 

Os yw’r cais yn aflwyddiannus, bydd Cyngor Caerdydd yn cysylltu â chi i roi’r rhesymau dros wrthod y cais yn yr achos hwn​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​