Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Hysbysfyrddau / Trwydded Ffensio Heras / Trwydded - Deddf Priffyrdd 1980 Adran 172 / 173

Rhoddir caniatâd gan y Cyngor i ddefnyddio’r Briffordd Gyhoeddus ar gyfer Hysbysfyrddau / Ffensio Heras drwy gyflwyno trwyddedau fel yr Awdurdod Priffyrdd dan Ddeddf Priffyrdd 1980. 


Mae eitemau a osodir ar y briffordd heb drwydded ddilys yn rhwystr anghyfreithlon a gall y Cyngor gymryd camau gorfodi mewn achosion o’r fath. 


Cosb am anwybyddu 


Bydd camau gweithredu yn arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 ynghyd â chost y drwydded. Mewn amgylchiadau pan nad yw busnesau’n cydymffurfio, mae’n bosibl y byddwn yn symud yr hysbysfyrddau / ffensio heras oddi ar y briffordd gyhoeddus. 


Yn ogystal, byddwn yn gorfodi Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £100 os na lynir at y Telerau ac Amodau. 


Cyfarwyddwr y cwmni neu’r swyddog awdurdodedig sy’n gyfrifol am sicrhau y dilynir y Telerau ac Amodau yn llawn. 


Sut i wneud cais 


Cyn gwneud cais awgrymwn eich bod yn darllen y Telerau ac Amodau


Gallwch chi wneud cais am drwydded palis ar-lein​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​ ​. Efallai y bydd angen i chi greu cyfrif yn gyntaf. ​


Oriau Agor 

Dydd Llun i Ddydd Iau: 8.30am - 5pm 

Dydd Gwener : 8.30am - 4pm 

Beth yw pris y Drwydded? 


Trwydded Breswyl fesul stryd: 

Annedd preswyl unigol Trwydded 28 Diwrnod £100 

Rhaid gwneud cais am adnewyddu £100 am 28 diwrnod pellach 7 diwrnod cyn dyddiad terfyn y drwydded 


Trwydded Fasnachol fesul stryd: 

Trwydded Annomestig 28 Diwrnod £375 Rhaid gwneud cais am adnewyddu £275 am 28 diwrnod pellach 7 diwrnod cyn dyddiad terfyn y drwydded

Beth sy'n Digwydd Nesaf? 


Unwaith y derbynnir cais caiff ei asesu gan ein Swyddogion Priffyrdd ac fe drefnir ymweliad â’r safle os bydd angen. Ar yr ymweliad safle mae’n bosib y bydd yr arolygydd priffyrdd yn cytuno i amodau ychwanegol/diwygiedig, caiff y rhain eu cadarnhau yn ysgrifenedig wrth gymeradwyo’r cais. 


Os caiff y cais ei gymeradwyo bydd swyddog cyllid yn cysylltu â chi i drefnu taliad cerdyn Debyd/Credyd. 


Os yw’r cais yn aflwyddiannus, bydd Cyngor Caerdydd yn cysylltu â chi i roi’r rhesymau dros wrthod y cais yn yr achos hwn.


 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​
English