Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trwydded i osod craen dros briffordd

​​Caniatâd i ddefnyddio’r Briffordd Gyhoeddus ar gyfer Craeniau, Troshwyl Craen a Llwyfannau Uchel Symudol (Casglwyr Ceirios) drwy gyflwyno trwyddedau gan y Cyngor fel yr Awdurdod Priffyrdd dan Ddeddf Priffyrdd 1980.​


Mae eitemau sy'n cael eu rhoi ar y briffordd heb drwydded ddilys yn rhwystr anghyfreithlon a gall y Cyngor gymryd camau gorfodi mewn achosion o'r fath.


Rhestr wirio ymgeiswyr 

Ni fydd y cais hwn yn cael ei dderbyn oni bai bod copi o’r eitemau canlynol yn cael eu hatodi.​

  1. Copi o Dystysgrif Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus eich cwmni (£10.000.000).
  2. Cynllun Rheoli Traffig – Rhaid i’r cais hwn gynnwys llun o bob arwydd perthnasol, sy’n cyfarwyddo traffig a cherddwyr yn eglur ac yn ddiogel o amgylch y craen. Rhaid iddo hefyd gynnwys unrhyw lwybr o wyriad os yw’n berthnasol.
  3. Unrhyw gynlluniau neu ddiagramau perthnasol o’r safle, a llun yn dangos pa mor bell y mae braich y craen yn ymestyn dros y briffordd.
  4. Cadarnhad o unrhyw Ffyrdd /Mannau Parcio/ Arosfannau bws fydd yn cau dros dro (os yn berthnasol).
  5. Copïau o Dystysgrifau Cyfredol neu Dystysgrifau Gweithredwyr Craen, Rigwyr a gweithwyr eraill sy’n ymwneud â Gweithredu’r Craen.


Noder: Bydd eich cais yn cael ei wrthod os yw’n anghywir neu os oes gwaith papur anghyflawn yn cael ei gyflwyno.


 

 Cosb ar gyfer peidio â chadw at y telerau ac amodau

Bydd camau gorfodi yn arwain at Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 a-r ffi drwydded broidol.

Bydd yr Hysbysiadau Cosb Benodedig o hyd at £100 yn cael eu gorfodi hefyd os nad yw'r Telerau ac Amodau yn cael eu dilyn.

Mae cyfarwyddwr y cwmni neu'r swyddog awdurdodedig yn gyfrifol am sicrhau y glynir at yr holl Delerau ac Amodau.


Sut i wneud cais

Ffurflen gais craen, braich craen a cherry picker ​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


1. Rhaid i’r Prif Weithredwr wneud pob cais. Cedwir eu manylion gan Gyngor Caerdydd a byddan nhw’n gyfrifol am bob mater yn ymwneud â'r ‘craen bach/peiriannau/offer’ a'u defnydd ar y brifforddfabwysiedig.

2. Rhaid i Ddeiliad y Drwydded sicrhau mai pobl sydd wedi’u hyfforddi’n llawn, sy’n gymwys ac wedi’u hardystio sy’n defnyddio’r craen bach/peiriannau/offer.

3. Deiliad y Drwydded sy’n gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir drwy osod y craen bach/peiriannau/offer i fyny, eu defnyddio a'u datgymalu. Mae Cyngor Caerdydd yn cadw’r hawl i drwsio unrhyw ddifrod I wyneb y ffyrdd neu droedffyrdd, celfi stryd, golau stryd neu unrhyw eitem arall y mae’r Cyngor yn ei gynnal a’i gadw. Deiliad y Drwydded fydd yn talu unrhyw gostau fydd Cyngor Caerdydd yn eu hwynebu yn sgil difrod mewn perthynas â'r ‘craen bach/peiriannau/offer’.

4. Rhaid i’r Deiliad nodi y gall Cyngor Caerdydd, os yw'n ei ystyried yn rhesymol i wneud hynny, derfynu’r drwydded heb rybudd. Ar adegau felly rhaid rhoi’r gorau i weithio a datgymalu’r craen bach/peiriannau/offer a’u symud o’r briffordd ar unwaith.

5. Deiliad y Drwydded sy’n gyfrifol am ddarparu a chynnal a chadw Arwyddion, Goleuo ac unrhyw Warchodwyr yn unol â Phennod 8.

6. Ni ddylid gosod unrhyw ‘Graen bach/peiriannau/offer’ ar y briffordd fabwysiedig nes i Gyngor Caerdydd roi caniatâd.

7. Rhaid i Ddeiliad y Drwydded hysbysu'r Adran Briffyrdd os oes unrhyw oedi mewn perthynas â'r cais hwn, a rhaid gwneud cais os am gadw'r offer yn hirach na'r dyddiadau sydd wedi'u nodi o dan y Drwydded.

8. Rhaid i gopi o’r drwydded hon gael ei chadw ar y safle gan Weithredwyr y Craen bach/peiriannau/offer, ynghyd â chopïau o’r datganiadau o ddull a chynlluniau rheoli traffig. Deiliad y Drwydded sy’n gyfrifol am sicrhau bod pob gweithredwr yn llwyr ymwybodol o’r Telerau ac Amodau y mae’r Drwydded yn ddibynnol arnynt.

Cosb am beidio â chydymffurfio
Bydd Deiliad y Drwydded yn talu costau llawn unrhyw gamau gan Gyngor Caerdydd i unioni am dor-amodau neu drwsio unrhyw ddifrod.

Indemniad Cyfreithiol
Bydd Deiliad y Drwydded yn indemnio, a chadw wedi’i indemnio, Gyngor Caerdydd a’i/neu ei weision a’I asiantau yn erbyn unrhyw atebolrwydd, o bob hawliad, gofynion, camau, costau ac iawndaliadau sy’n codi o, neu o ganlyniad i godi craen bach/peiriannau/offer ar y lôn gerbydau, troedffordd neu lain laswellt. Mae cyfnod yr indemniad yn dechrau pan mae’r offer yn cael ei osod, ac yn gorffen pan mae’n cael ei symud yn llwyr. Rhaid i swm y polisi yswiriant fod yn £5,000,000 am bob un digwyddiad unigol, gydag yswiriwr cydnabyddedig. Pan fo’n ofynnol, rhaid i Ddeiliad y Drwydded ddangos y polisi neu bolisïau yswiriant a derbynebau taliad y polisi cyfredol i'r Awdurdod


Faint fydd cost trwydded?

Braich craen : Ffi Trwydded Safonol £525

Craen : Ffi Trwydded Safonol £525

Craen bach/peiriannau/offer arall : Ffi Trwydded Safonol £189.10


Ffioedd Archwiliadau : £67 (yn fisol) Penderfynir ar faint o archwiliadau misol fydd eu hangen ar gyfer trwyddedau am osod braich craen yn ystod y cyfnod o brosesu'r cais. Bydd yr ymgeisydd yn cael gwybod faint o archwiliadau fydd eu hangen pan fydd yn cael cais i dderbyn telerau ac amodau'r Drwydded. Ni fydd Trwydded yn cael ei hawdurdodi nes i’r ymgeisydd dalu’n llawn amdani.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Unwaith i'r cais gael ei dderbyn caiff ei brosesu ac fe gysylltir â chi i dderbyn taliad drwy Gerdyn Debyd/Credyd.


Rhaid gwneud taliad yn llawn cyn y gellir cyhoeddi trwydded.


Os nad yw'r cais yn cael ei gymeradwyo, bydd Cyngor Caerdydd yn cysylltu â chi gyda'r rhesymau dros wrthod caniatâ​d yn yr achos hwn. 

​​​​​