Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Tai

Gwneud cais am dŷ

Pwy sy’n gallu gwneud cais, sut i wneud cais a sut rydym yn dyrannu tai yng Nghaerdydd.

Byw yn eiddo’r cyngor

Talu eich rhent, y cynllun cyfnewid tai a manylion y cymorth sydd ar gael.

Tai preifat

Cyngor ar rentu yn y sector preifat, dod o hyd i landlord achrededig a threfnu archwiliadau mewnfudo.


Pobl ddigartref neu sy’n wynebu’r risg o fod yn ddigartref

Beth i’w wneud os ydych yn ddigartref neu’n wynebu’r risg o fod yn ddigartref.

Budd-dal Tai

Sut i gael gwybod a oes gennych hawl i Fudd-dal Tai a sut i wneud cais. Gwybodaeth am Lwfans Tai Lleol, gordaliadau, a Thaliadau Tai Dewisol.

Gwasanaethau Byw’n Annibynnol​

Amrywiaeth eang o wasanaethau i rhoi cymorth i oedolion i fyw mor annibynnol â phosibl.​​Cymorth i denantiaid

Sut y gallwn helpu tenantiaid sy’n agored i niwed ym mhob math o denantiaeth ledled Caerdydd.

Cartrefi Caerdydd 

Dysgwch fwy am ein rhaglen adeiladu tai 10 mlynedd newydd.

​Perchentyaeth â Chymorth

Helpu pobl sy’n prynu tŷ am y tro cyntaf i brynu eiddo.

 

Safleoedd sipsiwn a theithwyr

Sut i ddod o hyd i safle a gwneud cais.​

Tai gwarchod

Sut i gael llety gwarchod yng Nghaerdydd a ble i fynd i gael cyngor.

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Datblygwyd y safon gan Lywodraeth Cymru i ddarparu targed safon cyffredin ar gyfer cyflwr yr holl dai yng Nghymru.

Lesddeiliad​

Gwybodaeth os ydych chi wedi prynu eiddo ar brydles naill ai o dan gynllun “Hawl i brynu" y Llywodraeth neu gan lesddeiliad presennol.


 
​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​
English