Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth sy’n digwydd os byddaf yn derbyn Hysbysiad Tâl Cosb (HTC)?

​Os ydych wedi parcio eich cerbyd yn groes i reoliadau parcio Caerdydd, byddwn yn rhoi dirwy parcio i chi.  Gelwir hyn yn Hysbysiad Tâl Cosb (HTC). 

Mae hyn yn golygu y byddwn yn rhoi dirwy o £50 neu £70 i chi, yn dibynnu ar y math o drosedd parcio.  Os byddwch yn talu o fewn 14 diwrnod dim ond hanner y swm bydd rhaid i chi ei dalu. 

Bydd angen i chi benderfynu a ydych am dalu'r ddirwy neu apelio yn erbyn yr HTC​

Beth sy’n digwydd os byddaf yn anwybyddu’r HTC?  

Os byddwch yn anwybyddu'r HTC, bydd y ddirwy yn cynyddu gan 50%. Byddwn yn rhoi tystysgrif talu i chi. Ar ôl i ni gyhoeddi hyn, rydych chi wedi colli'ch cyfle yn gyfreithiol i apelio.  

Os ydych yn credu bod gennych amgylchiadau lliniarol ynghylch pam y dylem dderbyn apêl hwyr gennych chi, gallwch ysgrifennu atom yn esbonio pam.  Rhaid gwneud hynny o fewn 14 diwrnod ar ôl cael eich tystysgrif talu.  

Ar ôl 14 diwrnod, byddwn yn gwneud cais i'r Ganolfan Gorfodi Traffig i gofrestru'r ddyled. Bydd hyn yn ychwanegu ffi llys ychwanegol o £9 i'ch achos. 

Gynted ag y bydd y ddyled wedi'i chofrestru, bydd Gorchymyn Adfer a Datganiad Tystion Prydlon yn cael eu cyhoeddi. 

Beth i'w wneud os ydych yn derbyn Gorchymyn Adfer (TE3) a Datganiad Tystion Prydlon (TE9)

Ar ôl i chi gael Gorchymyn Adfer (TE3) a Datganiad Tystion Prydlon (TE9), dim ond am resymau cyfyngedig y gallwch wrthwynebu'r cyhuddiad. Mae'n rhaid i chi wneud hyn erbyn y dyddiad a ddangosir ar yr hysbysiad.  

Y rhesymau cyfyngedig dros wrthwynebu tâl yw:

  • Ni chefais yr Hysbysiad i Berchennog neu’r Hysbysiad Tâl Cosb. 

  • Apeliais yn erbyn penderfyniad yr Awdurdod Lleol i wrthod fy sylwadau, o fewn 28 diwrnod i gyflwyno’r hysbysiad gwrthod, ond heb gael ymateb i fy apêl.  

  • Cyflwynais sylwadau am y ddirwy i’r awdurdod gorfodi perthnasol o fewn 28 diwrnod i gyflwyno’r Hysbysiad i Berchennog, ond heb gael hysbysiad gwrthod

  • Mae'r ddirwy eisoes wedi'i thalu'n llawn. 

Os nad oes unrhyw un o'r seiliau cyfyngedig hyn yn berthnasol i chi, dylech wneud taliad erbyn y dyddiad a ddangosir ar yr hysbysiad.  

Gynted ag y bydd y dyddiad ar yr hysbysiad wedi mynd heibio, byddwn yn gwneud cais eto i'r Ganolfan Gorfodi Traffig er mwyn cyflwyno gwarant.  Byddwch wedyn yn derbyn Hysbysiad Gorfodi.  


Darllenwch beth i'w wneud os ydych wedi derbyn Hysbysiad Gorfodi​.  ​


​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd