Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i apelio’n ffurfiol ar ôl Hysbysiad i Berchennog

​​​​​​​​Os ydych wedi derbyn Hysbysiad i Berchennog, gallwch apelio'n ffurfiol trwy gyflwyno sylwadau o fewn 28 diwrnod. Os byddwn yn derbyn eich apêl ffurfiol (sylwadau) ar ôl 28 diwrnod, efallai na fyddwn yn ei hystyried.

Peidiwch â thalu os ydych eisiau herio’r HTC. Rydym yn ystyried taliad yn gydnabyddiaeth o atebolrwydd ac os byddwch yn talu, efallai na fyddwn yn ystyried eich llythyr herio. Ni fydd y ddirwy yn cynyddu wrth i ni ystyried eich apêl.  Unwaith y byddwn wedi derbyn eich apêl, byddwn yn anfon llythyr cydnabyddiaeth atoch. Byddwn yn gohirio'r achos tra bo swyddog achos yn ystyried eich apêl. Byddwn fel arfer yn anfon y penderfyniad hwn atoch o fewn 56 diwrnod. 

Er mwyn apelio’n ffurfiol yn erbyn dirwy parcio, bydd angen eich cod gwe arnoch. Mae hyn yn 8 digid o hyd ac mae'n cynnwys rhifau a llythrennau. Er enghraifft: 111XX111. Gallwch ddod o hyd i hyn ar gefn tudalen gyntaf eich Hysbysiad i Berchennog.

Galla apelio yn erbyn Hysbysiad i Berchennog ar-lein neu yn ysgrifenedig. Gallwch ddod o hyd i gyfeiriad post y Gwasanaethau Parcio ar eich Hysbysiad i Berchennog.

Mae perchennog neu huriwr y cerbyd yn atebol hyd yn oed os nad oedd yn gyrru adeg y tramgwydd.


Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich:


  • cyfeiriad dychwelyd,

  • Rhif HTC,

  • rhif cofrestru’r cerbyd, ac 

  • unrhyw dystiolaeth a allai gefnogi'ch achos yn eich barn chi. ​


Ni allwn ddatrys problemau dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.


Rhaid i’ch sylwadau fod yn rai gwir hyd eithaf eich gwybodaeth. Mae’n drosedd gwneud sylwadau anwir a gallwch chi gael eich erlyn os gwnewch chi hynny. 

Caiff unrhyw wybodaeth a roddir ei phrosesu yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR). Gall yr awdurdod neu gyrff perthnasol eraill ddefnyddio’r wybodaeth a ddarperir gennych at ddibenion gorfodi, canfod twyll neu unrhyw ddibenion cysylltiedig eraill fel y caniateir gan y gyfraith. ​

Os byddwn yn gwrthod eich apêl ffurfiol

Os byddwn yn gwrthod yr apêl ffurfiol a anfonwyd gennych ar ôl i chi dderbyn Hysbysiad i Berchennog, gallwch drefnu i’r mater gael ei ystyried gan ddyfarnwr annibynnol o’r Gwasanaeth Tribiwnlys Traffig. ​​

Bydd yr Hysbysiad Gwrthod a anfonwn atoch yn cynnwys:

  • cyfarwyddiadau am sut i apelio i'r Tribiwnlys, a 

  • chod apêl unigryw.

Mae'r dyfarnwr yn gwbl annibynnol arnom. Mae ei benderfyniad yn derfynol ac yn gyfreithiol rwymol arnom ni a'r sawl sydd wedi apelio. ​

Beth i'w wneud os na allwch ddod o hyd i'ch cod dirwy neu we 

Cewch wybod am yr hyn i'w wneud os na allwch ddod o hyd i'ch cod dirwy neu we

Cysylltu â ni​


​​​​​​​​​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd