Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cap budd-daliadau

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae'r cap budd-daliadau yn derfyn gan y llywodraeth ganolog i gyfanswm y budd-dal y caiff pobl oedran gweithio ei dderbyn.

Darganfyddwch a yw'r cap budd-daliadau yn effeithio arnoch chi. ​

Mae'r cap budd-daliadau yn effeithio ar:

 • Gredyd Cynhwysol,
 • Lwfans Profedigaeth,
 • Budd-dal Plant,
 • Credyd Treth Plant,
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth,
 • Budd-dal Tai,
 • budd-dal analluogrwydd,
 • Cymhorthdal Incwm,
 • Lwfans Ceisio Gwaith,
 • Lwfans Mamolaeth,
 • Lwfans Anabledd Difrifol, a
 • Lwfans Rhiant Gweddw (neu Lwfans Mam Weddw neu Bensiwn Weddw os dechreuoch ei gael cyn 9 Ebrill 2001).​


Fel arfer, ni fydd y cap budd-daliadau yn effeithio arnoch os ydych dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth. Gallwch wirio’ch oedran Pensiwn y Wladwriaeth ar wefan GOV.UK. ​


Sylwer, os ydych yn rhan o gwpl a naill ai eich bod chi neu'ch partner chi o dan oedran Pensiwn y Wladwriaeth, gall y cap effeithio arnoch chi.​


​Ni fydd effaith arnoch gan y cap os ydych chi neu eich partner:

 • yn derbyn Credyd Treth Gwaith (hyd yn oed os mai'r 'swm' a gewch yw £0),
 • yn derbyn Credyd Cynhwysol oherwydd anabledd neu gyflwr iechyd sy'n eich atal rhag gweithio (gelwir hyn yn 'allu cyfyngedig i weithio a gweithgaredd sy'n gysylltiedig â gwaith'),
 • yn derbyn Credyd Cynhwysol oherwydd eich bod yn gofalu am rywun sydd ag anabledd, neu
 • yn derbyn Credyd Cynhwysol ac mae'r ddau ohonoch yn ennill £793 neu fwy (gyda'i gilydd) y mis, ar ôl treth a chyfraniadau Yswiriant Gwladol. Ni fydd effaith arnoch ychwaith os ydych chi, eich partner, neu unrhyw blant dan 18 oed sy'n byw gyda chi eisoes yn cael help trwy:

 • Daliad Anabledd Oedolion (TAO),
 • Cynllun Iawndal y Lluoedd Arfog,
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog,
 • Lwfans Gweini,
 • Lwfans Gofalwr,
 • Taliad Cymorth i Ofalwyr,
 • Taliad Anabledd Plant,
 • Lwfans Byw i'r Anabl (LBA),
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (os ydych yn derbyn yr elfen gymorth),
 • Lwfans Gwarcheidwad,
 • Budd-daliadau Anafiadau Diwydiannol (a thaliadau cyfatebol fel rhan o Bensiwn Anabledd Rhyfel neu Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog),
 • Taliad Annibyniaeth Bersonol (TAB),
 • Pensiynau rhyfel, neu
 • Pensiwn Gweddwon Rhyfel.​

Beth yw’r terfyn?

​Gweld cyfanswm y budd-dal y gallwch ei gael.

Cap budd-daliadau y tu allan i Lundain Fwyaf
Amgylchiadau
Swm yr wythnos
Swm y mis
​Os ydych chi'n gwpl
£423.46
£1,835
Os ydych chi'n rhiant sengl ac mae eich plant yn byw gyda chi
£423.46
£1,835
Os ydych chi'n oedolyn sengl
£283.71
£1,229.42

Sylwer, os ydych eisoes yn cael Credyd Treth Plant, ni allwch wneud cais newydd am Gredyd Treth Gwaith mwyach. Gallwch barhau i ychwanegu Credyd Treth Gwaith at hawliad credyd treth plant presennol.​

Beth gallaf ei wneud nawr?​​​

​Gwybodaeth am ba gamau i'w cymryd nesaf.​

Ewch i'ch Hyb lleol

Yn ein Hybiau​ gallwn eich helpu chi:​


Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol​


Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, gallwch gysylltu â'r AGPh yn uniongyrchol, neu drwy'r dyddiadur yn eich cyfrif ar-lein​.

Os ydych yn derbyn unrhyw fudd-daliadau eraill​

Os nad ydych yn cael Credyd Cynhwysol ond yn cael budd-daliadau eraill, gallwch ffonio'r llinell gymorth cap budd-daliadau ar 0800 169 0238. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd