Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Mae Taliadau Tai Dewisol ar gyfer pobl sydd un ai’n cael Budd-dal Tai neu Gredyd Cynhwysol sy’n cynnwys elfen tai tuag at eu rhent ond sydd angen help ychwanegol gyda'u rhent neu eu costau tai. Dim ond hyn a hyn o arian sydd gennym i wneud y taliadau hyn felly dim ond i’r rhai mewn gwir angen y gellir eu rhoi.


Gallwn roi Taliadau Tai Dewisol am amryw resymau, gan gynnwys:

 

  • help ychwanegol i dalu’ch rhent,
  • help ychwanegol i bobl sy’n dechrau gwaith,
  • cymorth ychwanegol i bobl yr effeithir arnynt gan y Cyfyngiad Maint​ neu’r Cap Budd-daliadau,​
  • cymorth ychwanegol i rieni maeth a phobl sy’n cael llety â chymorth.

 

Help ychwanegol i dalu’ch rhent

Os nad yw’ch budd-dal tai yn talu’ch rhent yn llawn, ac na allwch fforddio talu’r gwahaniaeth, mae’n bosibl y gallech hawlio Taliad Tai Dewisol. Byddwn yn asesu’ch amgylchiadau i benderfynu ar ba un a ydych mewn angen ariannol ac yn wynebu amgylchiadau eithriadol.

Angen Ariannol

I gadarnhau na allwch fforddio talu’r diffyg yn y rhent, mae angen i ni asesu’r holl incwm a chyfalaf sydd gennych chi a’ch partner.  Mae hyn yn cynnwys incwm ar gyfer amgylchiadau arbennig megis Lwfans Byw i'r Anabl neu Daliad Annibyniaeth PersonolDolen yn agor mewn ffenestr newydd


Rydym yn cymharu’r cyfanswm hwn â threuliau wythnosol rhesymol ac yn cyfrifo p'un a oes gennych ddigon o arian ar ôl i dalu’r diffyg rhent.

 


 

Amgylchiadau Eithriadol

 

Os byddwn yn cadarnhau bod gennych angen ariannol yna byddwn yn ystyried p’un a ydych yn wynebu amgylchiadau eithriadol ai peidio.  

Byddwn yn edrych ar eich manylion personol a rhai eich teulu, gan ystyried yr holl wybodaeth a roddwch i ni. 

Am ba mor hir y gallaf hawlio Taliadau Tai Dewisol?

Fel arfer dim ond am gyfnod byr, er enghraifft 6 mis, y telir Taliadau Tai Dewisol i helpu i dalu rhent.  Os bydd angen help arnoch o hyd ar ôl i’ch taliadau ddod i ben, bydd angen i chi ailymgeisio.  

Weithiau gallwn ôl-ddyddio Taliadau Tai Dewisol.   Os yw hyn yn gymwys i chi, bydd angen i chi ofyn i'ch taliadau gael eu hôl-ddyddio, gan roi rhesymau da am beidio â hawlio'n gynt.  

Os hoffech ragor o wybodaeth am hawlio Taliadau Tai Dewisol, cysylltwch â ni.

Sut i wneud cais am Daliadau Tai yn ôl Disgresiwn ​ 

 

Gwneud cais am Daliad Tai Dewisol (717kb PDF)​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​


Mae’r ffurflen gais hefyd ar gael o’ch HybOs hoffech gael help i gwblhau eich ffurflen, gallwch wneud apwyntiad gyda ni yn un o’n Hybiau neu swyddfeydd Tai. 


Ffoniwch am cyngor ar 02920 8087 1071.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn ysgrifennu atoch yn rhoi gwybod i chi am ein penderfyniad a’r rheswm drosto. Os nad ydych yn hapus gyda’r penderfyniad, cysylltwch â ni o fewn mis. Byddwn yn adolygu ein penderfyniad.​ 

 
​​​​​​​​
English