Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr

Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar Goronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl. 

 
Bydd y ffocws ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu a'r gwasanaethau hynny y mae ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn dibynnu arnynt. 

 
Felly, mae’n bosibl y byddwch yn profi oedi wrth geisio cael mynediad at wasanaethau penodol ar hyn o bryd.

 

 

Newidiadau i wasanaethau

 

​Mae darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol Caerdydd sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19 yn newid i system yn seiliedig ar hybiau o ddydd Llyn 30 Mawrth.

I leihau'r perygl o ledu COVID-19 drwy'r gymuned ysgolion bydd Cyngor Caerdydd yn cadw 12 ysgol ar agor fel hybiau gofal plant, a'r lleill yn cau. Bydd hyn yn galluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ei brotocolau glanhau, ymarfer diogel ac ymbellhau cymdeithasol o fewn yr ysgolion fydd yn dal ar agor.​

Er mwyn s
icrhau bod trosglwyddiad COVID-19 yn cael ei arafu neu ei atal, dywedir wrth weithwyr allweddol mai dim ond ar ôl i'r holl fathau eraill o gymorth i blant gael eu dihysbyddu y bydd darpariaeth ysgol yn cael ei defnyddio.

Mwy o wybodaeth am ofal plant i weithwyr allweddol​ 

Gwneud cais am le mewn ysgol


Am help a chyngor ar dderbyn i ysgolion, gan gynnwys cyflwyno cais hwyr, ewch i’r system Derbyn i Ysgolion ar-lein neu e-bostiwch derbyniysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae ein tîm apeliadau’n parhau i broses apeliadau derbyn lleoedd ysgol. Os hoffech apelio, anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i apeliadauysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Os ydych wedi apelio eisoes byddwch yn amyneddgar wrth i ni aros cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y mae’r trefniadau cynnal apelio am ddigwydd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn


 

Mae yna nifer o leliadau preifat, annibynnol a gwirfoddol sydd yn dal i weithredu ac sydd â llefydd ar gael i blant o oed cyn-ysgol.

Dylai gweithwyr allweddol o feysydd iechyd, gofal cymdeithasol neu’r gwasanaethau brys nad sydd ag unrhyw ddewis arall ar gyfer gofal plant gysylltu â Phorth y Teulu ar 03000 133 133 neu CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Atgoffir rhieni neu ofalwyr sydd yn defnyddio’r ddarpariaeth i lynu wrth ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng neu gasglu eu plant. Gofynnwn eich bod yn cadw pellter o ddwy fetr rhyngoch â’r staff ac aelodau eraill y cyhoedd.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu wythnosol yn dechrau ddydd Llun 30 MawrthBydd y diwrnodau casglu ar gyfer eich ardal yn aros yr un fath.

Os ydych yn defnyddio biniau​ - Mae'n rhaid i'r holl breswylwyr sydd â biniau olwynion du roi eu gwastraff bwyd a'u gwastraff hylendid (cewynnau / gwastraff meddygol ac ati) yn y bin du i'w casglu. Peidiwch â defnyddio eich cadi bwyd. Bydd y casgliadau yn digwydd ar y diwrnod arferol ar gyfer eich ardal.
 
Os ydych yn defnyddio bagiau - Mae'n rhaid i breswylwyr sy'n byw mewn ardaloedd, nad oes biniau olwynion du ynddynt, roi'r gwastraff hylendid (cewynnau / gwastraff meddygol ac ati) yn eu bagiau streipiau coch. Dylai'r gwastraff bwyd mewn ardaloedd â bagiau barhau i gael ei roi yn eich cadi bwyd i atal anifeiliaid ac adar rhag gwasgaru gwastraff ar hyd y strydoedd.
 
Casgliadau Ailgylchu - Bydd casgliadau ailgylchu yn parhau yn ôl yr arfer a dylid rhoi bagiau ailgylchu allan yn wythnosol ar yr un pryd â'r gwastraff arall.

Gofynnir i'r holl breswylwyr i barhau i ailgylchu fel arfer, gan olchi eu hailgylchu a rhoi'r deunyddiau ailgylchu cywir yn eu bagiau ailgylchu gwyrdd.

Gwastraff gardd - Bydd casgliadau'n cael eu canslo o ddydd Llun 23 Mawrth hyd nes clywir yn wahanol.

Gwneir pob ymdrech i gasglu unrhyw wastraff gardd nad yw wedi'i chasglu. Fodd bynnag, os nad yw'ch gwastraff gardd wedi'i gasglu erbyn nos Sul (22 Mawrth), ewch ag ef yn ôl i'ch eiddo.


Casgliadau eitemau swmpusBydd casgliadau eitemau swmpus yn dod i ben o ddydd Gwener 27 Mawrth hyd nes clywir yn wahanol.


Casgliadau gwydr
- Bydd casgliadau ar gyfer preswylwyr ar y treial cadi gwydr glas yn dod i ben ddydd Gwener 20 Mawrth. Rhowch wydr yn eich bag ailgylchu i'w gasglu.


 

Gwaredu Gwastraff Gwaredwch wastraff personol (fel hancesi papur wedi’u defnyddio) a chadachau glanhau tafladwy mewn bag sbwriel ar wahân. Dylai’r bagiau hyn gael eu rhoi mewn bag arall, eu clymu’n ddiogel a’u cadw i ffwrdd rhag gwastraff arall. Rhowch y bagiau hyn i’r ochr am o leiaf 72 awr cyn eu rhoi yn eich bagiau streipiau coch neu fin du at eich casgliad gwastraff cyffredinol.

Mae modd gwaredu gwastraff arall y cartref yn ôl yr arfer.

Ni allwch roi gwastraff personol mewn bagiau ailgylchu.


 

O ganlyniad cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ganolog, mae ein Canolfannau Ailgylchu Lamby Way a Bessemer Close bellach ar gau. Gweler gwybodaeth am gasgliadau ar y dudalen hon.

Os ydych chi'n poeni am eich treth gyngor, cysylltwch â thîm Treth y Cyngor trwy ein ffurflen gyswllt ar-lein.

Neu, anfonwch e-bost at y swyddfa'n uniongyrchol trethgyngor@caerdydd.gov.uk

Os ydych ar incwm isel, neu os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i gael Gostyngiad yn y Dreth Gyngor.

Rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ostyngiad neu roi gwybod am unrhyw newidiadau​.

Ardaloedd chwarae ym Mharciau Cyngor Caerdydd i gau ar unwaith. Credir bod y risg o drosglwyddo o blentyn i blentyn ar offer chwarae yn ormod o risg i'r cyhoedd wrth i ni geisio arafu trosglwyddiad COVID-19.


Bydd Parciau Caerdydd yn aros ar agor ar hyn o bryd. Rydym yn deall y rôl y gallant ei chwarae o ran cynorthwyo lles yn ystod y cyfnod hwn.


Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy'n ymweld â'n parciau i ymarfer ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol os ydym am arafu neu atal trosglwyddo COVID-19 o berson i berson.


Os na ddilynir rheolau ymbellhau cymdeithasol yn ein parciau yna efallai y bydd yn rhaid i ni adolygu'r sefyllfa hon a gallent yna fod ar gau i'r cyhoedd.


Rydyn ni felly'n argymell yn gryf bod pobl yn osgoi unrhyw dorfeydd, ac yn ymarfer ymbellhau cymdeithasol, er mwyn i barciau gael parhau i fod ar agor​.

O ddydd Mercher 24 Mawrth, er mwyn helpu i arafu ac atal trosglwyddiad y feirws, dim ond y pedwar Hyb craidd canlynol fydd ar agor:

 • Llaneirwg,
 • Trelái,
 • y Pwerdy a
 • Hyb y Llyfrgell Ganolog.

Bydd mynediad i'r hybiau hyn drwy apwyntiad yn unigac eithrio casglu parseli Banc Bwyd a bagiau gwyrdd.

Bydd yr oriau agor arferol yn ystod yr wythnos yn berthnasol i'r hybiau cymunedol. Ni fyddant ar agor ar benwythnosau heblaw am Hyb y Llyfrgell Ganolog a fydd yn gweithredu ar yr adegau a restrir.

Oriau agor Hyb y Llyfrgell Ganolog:

Dydd Llun i Ddydd Mercher, 9am - 6pm
Dydd Iau - 10am - 7pm
Dydd Gwener - 9am - 6pm
Dydd Sadwrn - 9am - 5:30pm


Sylwer, yn ogystal â'r Hybiau hyn, mae bagiau gwyrdd yn dal i gael eu danfon i gartrefi ac rydym wrthi'n gweithio ar drefniadau i fagiau fod ar gael mewn siopau lleol fydd yn parhau i fod ar agor.

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Caerdydd dal ar agor i'w ddefnyddio gan y cyhoedd. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gall newid os nodir ardaloedd lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion maent yn agos i gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.

Caiff pob hysbysiad cau llwybr ei gyhoeddi ar-lein a bydd hysbysiadau'n cael eu dangos ar y safle dan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​.

Yn sgil y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau nifer o leoliadau i'r cyhoedd yn gyfan gwbl.

Y rhain yw:

 • Y Theatr Newydd;
 • Neuadd Dewi Sant;
 • Castell Caerdydd;
 • Amgueddfa Caerdydd; 
 • Y Plasty;
 • Canolfan Rafftio Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd; 
 • Canolfan Hamdden Trem y Môr;
 • Yr Ysgol Farchogaeth; 
 • Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd;
 • Canolfan Gymunedol Treganna; 
 • Canolfan Addysg Parc Bute; 
 • Tŷ Gwydr Parc y Rhath;
 • Y safle Motocross;
 • Neuadd Llanofer a’r Ganolfan Gelfyddydau;
 • Canolfan Dysgu i Oedolion Severn Road;
 • Ynys Echni.


Mae Neuadd y Ddinas a Neuadd y Sir ar gau fel lleoliadau ar gyfer hurio preifat a digwyddiadau preifat.

Bydd digwyddiadau y bwriedir eu cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn parhau i gael eu hadolygu a bydd penderfyniadau ynghylch a ydynt yn mynd rhagddynt yn cael eu gwneud ar sail y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ar yr adeg honno.

 • GŴyl Llenyddiaeth plant ​- wedi canslo.
 • Sioe Flodau'r RHS Caerdydd - wedi canslo.​​​
 

 ​Cofrestriadau genedigaethau newydd


 
Mae cofrestriadau genedigaethau newydd yn cael eu hatal yn unol â chanllawiau ar gyfer y DG gyfan gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw babanod newydd-anedig yn cael eu hamlygu i'r risgiau presennol sy'n gysylltiedig â mynychu Swyddfeydd Cofrestru gyda'u teuluoedd. Ni fydd ceisiadau am Fudd-dal Plant yn cael eu heffeithio.

Os oes gennych apwyntiad eisoes, bydd ein Cofrestrwyr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

 

Angladdau

Rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu angladdau. Caiff uchafswm o ddeg aelod o’r teulu agos fynychu angladdau ac amlosgiadau sy'n digwydd yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig a mynwentydd y ddinas.

Mae'r ffi safonol o £50 ar gyfer gweddarllediadau byw o angladdau wedi cael eu hepgor. 

Mae ardal y dderbynfa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig bellach ar gau i'r cyhoedd. Gellir ymdrin ag ymholiadau ar-lein o hyd ar wefan Profedigaeth Caerdydd​​​, drwy e-bostio thornhillreception@cardiff.gov.uk​ neu drwy ffonio 029 2054 4820. 

Mae mynwentydd yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd ar hyn o bryd ond mae'n ofynnol i unrhyw ymwelwyr ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol ac ni ddylent deithio oni bai fod hynny’n hanfodol.

 

​Priodasau

Mae pob seremoni briodas bellach wedi ei chanslo ac oherwydd ôl-groniad yn ystod y gwanwyn yn sgil COVID-19, ni fydd archebion newydd ar gyfer priodasau yn cael eu derbyn ar gyfer dyddiadau sydd cyn mis Medi. Nid oes unrhyw hysbysiadau newydd o briodas yn cael eu derbyn ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf o'r Cyngor

Dilynwch Cyngor Caerdydd ar Twitter​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dilynwch Cyngor Caerdydd ar Facebook​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Darllenwch datganiadau i'r wasg​ ar wefan Newyddion Caerdydd​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ 

 

Gwybodeth am y feirws COVID-19

Mae coronafeirws yn fath o feirws. Fel grŵp, mae coronafeirysau yn gyffredin ledled y byd. 
Mae'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn fath newydd o goronafeirws a nodwyd gyntaf yn Ninas Wuhan, Tsieina.

 
Mae'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn dechrau gyda symptomau sy'n debyg i'r ffliw gan gynnwys twymyn, peswch, neu brinder anadl.  Y dystiolaeth bresennol yw bod y rhan fwyaf o achosion yn ymddangos yn rhai ysgafn. Fodd bynnag, gall symptomau ddatblygu'n niwmonia difrifol.

 
Yn gyffredinol, gall y Coronafeirws Newydd (COVID-19) achosi symptomau mwy difrifol mewn pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, pobl hŷn, a'r rhai â chyflyrau hirdymor fel diabetes, canser a chlefyd cronig yr ysgyfaint.

 
Mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth ynghylch Coronafeirws Newydd (COVID-19) ​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

​Mae Tîm Rheoli Argyfyngau’r Cyngor hefyd yn cynnig cyngor defnyddiol i breswylwyr​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​
English