Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr

Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar Goronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl. 

 
Bydd y ffocws ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu a'r gwasanaethau hynny y mae ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn dibynnu arnynt. 

 
Felly, mae’n bosibl y byddwch yn profi oedi wrth geisio cael mynediad at wasanaethau penodol ar hyn o bryd.

 

 

Newidiadau i wasanaethau

 

​Mae darpariaeth gofal plant i weithwyr allweddol Caerdydd sy'n gwneud gwaith hanfodol yn ystod argyfwng COVID-19 yn newid i system yn seiliedig ar hybiau o ddydd Llyn 30 Mawrth.

I leihau'r perygl o ledu COVID-19 drwy'r gymuned ysgolion bydd Cyngor Caerdydd yn cadw 12 ysgol ar agor fel hybiau gofal plant, a'r lleill yn cau. Bydd hyn yn galluogi'r Cyngor i ganolbwyntio ar ei brotocolau glanhau, ymarfer diogel ac ymbellhau cymdeithasol o fewn yr ysgolion fydd yn dal ar agor.​

Er mwyn s
icrhau bod trosglwyddiad COVID-19 yn cael ei arafu neu ei atal, dywedir wrth weithwyr allweddol mai dim ond ar ôl i'r holl fathau eraill o gymorth i blant gael eu dihysbyddu y bydd darpariaeth ysgol yn cael ei defnyddio.

Mwy o wybodaeth am ofal plant i weithwyr allweddol​ 

Gwneud cais am le mewn ysgol


Am help a chyngor ar dderbyn i ysgolion, gan gynnwys cyflwyno cais hwyr, ewch i’r system Derbyn i Ysgolion ar-lein neu e-bostiwch derbyniysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae ein tîm apeliadau’n parhau i broses apeliadau derbyn lleoedd ysgol. Os hoffech apelio, anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i apeliadauysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Os ydych wedi apelio eisoes byddwch yn amyneddgar wrth i ni aros cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y mae’r trefniadau cynnal apelio am ddigwydd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn


 

Mae yna nifer o leliadau preifat, annibynnol a gwirfoddol sydd yn dal i weithredu ac sydd â llefydd ar gael i blant o oed cyn-ysgol.

Dylai gweithwyr allweddol o feysydd iechyd, gofal cymdeithasol neu’r gwasanaethau brys nad sydd ag unrhyw ddewis arall ar gyfer gofal plant gysylltu â Phorth y Teulu ar 03000 133 133 neu CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Atgoffir rhieni neu ofalwyr sydd yn defnyddio’r ddarpariaeth i lynu wrth ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng neu gasglu eu plant. Gofynnwn eich bod yn cadw pellter o ddwy fetr rhyngoch â’r staff ac aelodau eraill y cyhoedd.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu wythnosol yn dechrau ddydd Llun 30 Mawrth

O ganlyniad cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ganolog, mae ein Canolfannau Ailgylchu Lamby Way a Bessemer Close bellach ar gau. Gweler gwybodaeth am gasgliadau ar y dudalen hon.

Os ydych chi'n poeni am eich treth gyngor, cysylltwch â thîm Treth y Cyngor trwy ein ffurflen gyswllt ar-lein.

Neu, anfonwch e-bost at y swyddfa'n uniongyrchol trethgyngor@caerdydd.gov.uk

Os ydych ar incwm isel, neu os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i gael Gostyngiad yn y Dreth Gyngor.

Rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ostyngiad neu roi gwybod am unrhyw newidiadau​.

Ardaloedd chwarae ym Mharciau Cyngor Caerdydd i gau ar unwaith. Credir bod y risg o drosglwyddo o blentyn i blentyn ar offer chwarae yn ormod o risg i'r cyhoedd wrth i ni geisio arafu trosglwyddiad COVID-19.


Bydd Parciau Caerdydd yn aros ar agor ar hyn o bryd. Rydym yn deall y rôl y gallant ei chwarae o ran cynorthwyo lles yn ystod y cyfnod hwn.


Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy'n ymweld â'n parciau i ymarfer ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol os ydym am arafu neu atal trosglwyddo COVID-19 o berson i berson.


Os na ddilynir rheolau ymbellhau cymdeithasol yn ein parciau yna efallai y bydd yn rhaid i ni adolygu'r sefyllfa hon a gallent yna fod ar gau i'r cyhoedd.


Rydyn ni felly'n argymell yn gryf bod pobl yn osgoi unrhyw dorfeydd, ac yn ymarfer ymbellhau cymdeithasol, er mwyn i barciau gael parhau i fod ar agor​.

O ddydd Mercher 24 Mawrth, er mwyn helpu i arafu ac atal trosglwyddiad y feirws, dim ond y pedwar Hyb craidd canlynol fydd ar agor:

 • Llaneirwg,
 • Trelái,
 • y Pwerdy a
 • Hyb y Llyfrgell Ganolog.

Bydd mynediad i'r hybiau hyn drwy apwyntiad yn unigac eithrio casglu parseli Banc Bwyd a bagiau gwyrdd.

Bydd yr oriau agor arferol yn ystod yr wythnos yn berthnasol i'r hybiau cymunedol. Ni fyddant ar agor ar benwythnosau heblaw am Hyb y Llyfrgell Ganolog a fydd yn gweithredu ar yr adegau a restrir.

Oriau agor Hyb y Llyfrgell Ganolog:

Dydd Llun i Ddydd Mercher, 9am - 6pm
Dydd Iau - 10am - 7pm
Dydd Gwener - 9am - 6pm
Dydd Sadwrn - 9am - 5:30pm


Sylwer, yn ogystal â'r Hybiau hyn, mae bagiau gwyrdd yn dal i gael eu danfon i gartrefi ac rydym wrthi'n gweithio ar drefniadau i fagiau fod ar gael mewn siopau lleol fydd yn parhau i fod ar agor.

Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Caerdydd dal ar agor i'w ddefnyddio gan y cyhoedd. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gall newid os nodir ardaloedd lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion maent yn agos i gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.

Caiff pob hysbysiad cau llwybr ei gyhoeddi ar-lein a bydd hysbysiadau'n cael eu dangos ar y safle dan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​.

Yn sgil y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau nifer o leoliadau i'r cyhoedd yn gyfan gwbl.

Y rhain yw:

 • Y Theatr Newydd;
 • Neuadd Dewi Sant;
 • Castell Caerdydd;
 • Amgueddfa Caerdydd; 
 • Y Plasty;
 • Canolfan Rafftio Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd; 
 • Canolfan Hamdden Trem y Môr;
 • Yr Ysgol Farchogaeth; 
 • Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd;
 • Canolfan Gymunedol Treganna; 
 • Canolfan Addysg Parc Bute; 
 • Tŷ Gwydr Parc y Rhath;
 • Y safle Motocross;
 • Neuadd Llanofer a’r Ganolfan Gelfyddydau;
 • Canolfan Dysgu i Oedolion Severn Road;
 • Ynys Echni.


Mae Neuadd y Ddinas a Neuadd y Sir ar gau fel lleoliadau ar gyfer hurio preifat a digwyddiadau preifat.

Bydd digwyddiadau y bwriedir eu cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn parhau i gael eu hadolygu a bydd penderfyniadau ynghylch a ydynt yn mynd rhagddynt yn cael eu gwneud ar sail y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ar yr adeg honno.

 • GŴyl Llenyddiaeth plant ​- wedi canslo.
 • Sioe Flodau'r RHS Caerdydd - wedi canslo.​​​
 

 ​Cofrestriadau genedigaethau newydd


 
Mae cofrestriadau genedigaethau newydd yn cael eu hatal yn unol â chanllawiau ar gyfer y DG gyfan gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw babanod newydd-anedig yn cael eu hamlygu i'r risgiau presennol sy'n gysylltiedig â mynychu Swyddfeydd Cofrestru gyda'u teuluoedd. Ni fydd ceisiadau am Fudd-dal Plant yn cael eu heffeithio.

Os oes gennych apwyntiad eisoes, bydd ein Cofrestrwyr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

 

Angladdau

Rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu angladdau. Caiff uchafswm o ddeg aelod o’r teulu agos fynychu angladdau ac amlosgiadau sy'n digwydd yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig a mynwentydd y ddinas.

Mae'r ffi safonol o £50 ar gyfer gweddarllediadau byw o angladdau wedi cael eu hepgor. 

Mae ardal y dderbynfa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig bellach ar gau i'r cyhoedd. Gellir ymdrin ag ymholiadau ar-lein o hyd ar wefan Profedigaeth Caerdydd​​​, drwy e-bostio thornhillreception@cardiff.gov.uk​ neu drwy ffonio 029 2054 4820. 

Mae mynwentydd yn parhau i fod ar agor i'r cyhoedd ar hyn o bryd ond mae'n ofynnol i unrhyw ymwelwyr ddilyn rheolau ymbellhau cymdeithasol ac ni ddylent deithio oni bai fod hynny’n hanfodol.

 

​Priodasau

Mae pob seremoni briodas bellach wedi ei chanslo ac oherwydd ôl-groniad yn ystod y gwanwyn yn sgil COVID-19, ni fydd archebion newydd ar gyfer priodasau yn cael eu derbyn ar gyfer dyddiadau sydd cyn mis Medi. Nid oes unrhyw hysbysiadau newydd o briodas yn cael eu derbyn ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf o'r Cyngor

Dilynwch Cyngor Caerdydd ar Twitter​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dilynwch Cyngor Caerdydd ar Facebook​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Darllenwch datganiadau i'r wasg​ ar wefan Newyddion Caerdydd​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ 

 

Gwybodeth am y feirws COVID-19

Mae coronafeirws yn fath o feirws. Fel grŵp, mae coronafeirysau yn gyffredin ledled y byd. 
Mae'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn fath newydd o goronafeirws a nodwyd gyntaf yn Ninas Wuhan, Tsieina.

 
Mae'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn dechrau gyda symptomau sy'n debyg i'r ffliw gan gynnwys twymyn, peswch, neu brinder anadl.  Y dystiolaeth bresennol yw bod y rhan fwyaf o achosion yn ymddangos yn rhai ysgafn. Fodd bynnag, gall symptomau ddatblygu'n niwmonia difrifol.

 
Yn gyffredinol, gall y Coronafeirws Newydd (COVID-19) achosi symptomau mwy difrifol mewn pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, pobl hŷn, a'r rhai â chyflyrau hirdymor fel diabetes, canser a chlefyd cronig yr ysgyfaint.

 
Mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth ynghylch Coronafeirws Newydd (COVID-19) ​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

​Mae Tîm Rheoli Argyfyngau’r Cyngor hefyd yn cynnig cyngor defnyddiol i breswylwyr​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​
English