Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

COVID-19 (Coronafeirws) - Gwybodaeth i breswylwyr

Yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ac Iechyd y Cyhoedd ar Goronafeirws (COVID-19), mae Cyngor Caerdydd wedi dechrau cyflwyno newidiadau i'w wasanaethau i gadw aelodau'r cyhoedd mor ddiogel â phosibl. 

 
Bydd y ffocws ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i gael eu darparu a'r gwasanaethau hynny y mae ein dinasyddion mwyaf agored i niwed yn dibynnu arnynt. 

 
Felly, mae’n bosibl y byddwch yn profi oedi wrth geisio cael mynediad at wasanaethau penodol ar hyn o bryd.

 

 

Newidiadau i wasanaethau

 

Gofal i blant Gweithwyr Allweddol

 
Bydd darpariaeth canolfannau gofal plant yn parhau drwy gydol cyfnod gwyliau ysgol y Pasg, gan gynnwys Gwener y Groglith a Llun y Pasg.

Mae'r ddarpariaeth yn dal i flaenoriaethu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys y rhai sy'n gweithio mewn hosteli i'r digartref a gwaith Allgymorth) a'r gwasanaethau brys. Fodd bynnag, bydd y trefniadau nawr yn ceisio darparu ar gyfer categorïau ehangach o weithwyr allweddol hefyd, lle bo modd.

Er mwyn darparu ar gyfer y niferoedd ychwanegol ac er mwyn cynnal mesurau pellhau cymdeithasol, mae nifer yr hybiau hyn bellach wedi eu cynyddu i 19. Mae hyn yn cynnwys darpariaeth gynradd, uwchradd ac arbennig drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Er mwyn sicrhau bod trosglwyddiad COVID-19 yn cael ei arafu neu ei atal, mae gweithwyr allweddol a theuluoedd dysgwyr sy'n agored i niwed yn cael gwybod y dylid ond defnyddio'r ddarpariaeth ysgolion pan nad oes unrhyw fath arall o gymorth plant ar gael, a lle bo'n bosib, dylid gofalu am blant gartref.

Bydd gofyn i weithwyr allweddol yng nghategorïau Gweithwyr Allweddol eraill Llywodraeth Cymru, gadarnhau gyda'u cyflogwyr bod eu rôl benodol yn ‘hanfodol' i barhad busnes wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol yn ystod pandemig COVID-19, er mwyn bod yn gymwys i gael darpariaeth yn seiliedig ar hybiau.

Mwy o wybodaeth am ofal plant i weithwyr allweddol​ 

Prydau Ysgol Am Ddim

Bydd y ddarpariaeth Prydau Ysgol Am Ddim yn newid i gynllun talebau o ddydd Llun 6 Ebrill ymlaen a chaiff ei ymestyn i gynnwys yr hyn a fyddai wedi bod yn gyfnod o bythefnos o wyliau Pasg i ysgolion.
 
Bydd y cynllun talebau yn disodli'r pecynnau bachu bwyd a ddarparwyd i ysgolion ers dydd Llun 23 Mawrth. Caiff rhieni a gofalwyr plant sy'n derbyn Prydau Ysgol am Ddim ar hyn o bryd daleb y gellir ei lawrlwytho gwerth £40 er budd eu plentyn / plant cymwys, a gellir ei wario yn un o'r archfarchnadoedd canlynol:
 

 • Tesco 
 • Asda 
 • Sainsbury's 
 • Morrisons 
 • Marks and Spencer 
 • Waitrose 

Bydd y trefniadau ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim ar ôl toriad y Pasg yn cael eu cyfathrebu maes o law.

Bydd teuluoedd cymwys yn derbyn llythyr gyda manylion y daleb yn uniongyrchol gan y Cyngor o fewn yr ychydig ddyddiau nesaf. Gweld copi o’r llythyr​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

I wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim, ebostiwch Prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk​Gwneud cais am le mewn ysgol


Am help a chyngor ar dderbyn i ysgolion, gan gynnwys cyflwyno cais hwyr, ewch i’r system ar-lein Derbyn i Ysgolion​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​ ​neu e-bostiwch derbyniysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae ein tîm apeliadau’n parhau i broses apeliadau derbyn lleoedd ysgol. Os hoffech apelio, anfonwch y ffurflen gais wedi’i chwblhau i apeliadauysgolion@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Os ydych wedi apelio eisoes byddwch yn amyneddgar wrth i ni aros cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ar sut y mae’r trefniadau cynnal apelio am ddigwydd yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn


 

Mae yna nifer o leliadau preifat, annibynnol a gwirfoddol sydd yn dal i weithredu ac sydd â llefydd ar gael i blant o oed cyn-ysgol.

Dylai gweithwyr allweddol o feysydd iechyd, gofal cymdeithasol neu’r gwasanaethau brys nad sydd ag unrhyw ddewis arall ar gyfer gofal plant gysylltu â Phorth y Teulu ar 03000 133 133 neu CyswlltFAS@caerdydd.gov.uk

Atgoffir rhieni neu ofalwyr sydd yn defnyddio’r ddarpariaeth i lynu wrth ymbellhau cymdeithasol wrth ollwng neu gasglu eu plant. Gofynnwn eich bod yn cadw pellter o ddwy fetr rhyngoch â’r staff ac aelodau eraill y cyhoedd.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu wythnosol yn dechrau ddydd Llun 30 Mawrth

O ganlyniad cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ganolog, mae ein Canolfannau Ailgylchu Lamby Way a Bessemer Close bellach ar gau. Gweler gwybodaeth am gasgliadau ar y dudalen hon.

Os ydych chi'n poeni am eich treth gyngor, cysylltwch â thîm Treth y Cyngor trwy ein ffurflen gyswllt ar-lein.

Neu, anfonwch e-bost at y swyddfa'n uniongyrchol trethgyngor@caerdydd.gov.uk

Os ydych ar incwm isel, neu os yw eich incwm wedi gostwng, efallai y bydd gennych hawl i gael Gostyngiad yn y Dreth Gyngor.

Rhagor o wybodaeth a gwneud cais am ostyngiad neu roi gwybod am unrhyw newidiadau​.

Ardaloedd chwarae ym Mharciau Cyngor Caerdydd i gau ar unwaith. Credir bod y risg o drosglwyddo o blentyn i blentyn ar offer chwarae yn ormod o risg i'r cyhoedd wrth i ni geisio arafu trosglwyddiad COVID-19.


Bydd Parciau Caerdydd yn aros ar agor ar hyn o bryd. Rydym yn deall y rôl y gallant ei chwarae o ran cynorthwyo lles yn ystod y cyfnod hwn.


Fodd bynnag, rydym yn annog pawb sy'n ymweld â'n parciau i ymarfer ymbellhau cymdeithasol. Mae hyn yn hanfodol os ydym am arafu neu atal trosglwyddo COVID-19 o berson i berson.


Os na ddilynir rheolau ymbellhau cymdeithasol yn ein parciau yna efallai y bydd yn rhaid i ni adolygu'r sefyllfa hon a gallent yna fod ar gau i'r cyhoedd.


Rydyn ni felly'n argymell yn gryf bod pobl yn osgoi unrhyw dorfeydd, ac yn ymarfer ymbellhau cymdeithasol, er mwyn i barciau gael parhau i fod ar agor​.

O ddydd Mercher 25 Mawrth dim ond pedwar Hyb fydd ar agor​​.

Llyfrgelloedd

Mae disgwyl nawr i lyfrau adnewyddu yn awtomatig ac mae unrhyw ‘gadw llyfrau’ wedi ei atal, nid oes dirwyon yn cael eu codi am ddychwelyd yn hwyr felly peidiwch â theithio i geisio dychwelyd llyfrau neu unrhyw eitemau stoc eraill.

Gallwch gael gafael ar e-lyfrau, llyfrau llafar a chylchgronau drwy gyfrwng ein llyfrgell ar-lein​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​.


Mae rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus Cyngor Caerdydd dal ar agor i'w ddefnyddio gan y cyhoedd. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu a gall newid os nodir ardaloedd lle mae grwpiau o bobl yn ymgasglu ac yn mynd ati i anwybyddu mesurau a nodwyd gan y Llywodraeth.

Gofynnwn i bob aelod o'r cyhoedd ddilyn y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol a defnyddio eu llwybrau lleol yn hytrach na theithio i gefn gwlad yn ddiangen. Mae llawer o lwybrau troed a llwybrau ceffylau yn croesi tir preifat, ffermydd ac mewn rhai achosion maent yn agos i gartrefi preifat. Cadwch at y llwybrau, cadwch eich pellter oddi wrth dirfeddianwyr a pharhewch i ddilyn y cyfyngiadau a'r mesurau sydd yn eu lle i'ch diogelu chi ac eraill.

Caiff pob hysbysiad cau llwybr ei gyhoeddi ar-lein a bydd hysbysiadau'n cael eu dangos ar y safle dan Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Cau Busnesau Hamdden, Llwybrau Troed a Thir Mynediad) (Cymru) 2020​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​.

Hysbysiad cau llwybr cerdded

Gofyniad i gau er mwyn lleihau'r risg o gyswllt cyhoeddus a lledaenu’r Coronafeirws.

Yr Eglwys Newydd Llwybr Cerdded Cyhoeddus Rhif 78  Rhiwbina Hill at Lôn Ysgubor.
O 31 Mawrth, 2020 tan ddiwedd cyfnod argyfwng COVID-19.

Yn sgil y cyngor a roddwyd gan y Llywodraeth, rydym wedi penderfynu cau nifer o leoliadau i'r cyhoedd yn gyfan gwbl.

Y rhain yw:

 • Y Theatr Newydd;
 • Neuadd Dewi Sant;
 • Castell Caerdydd;
 • Amgueddfa Caerdydd; 
 • Y Plasty;
 • Canolfan Rafftio Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd; 
 • Canolfan Hamdden Trem y Môr;
 • Yr Ysgol Farchogaeth; 
 • Canolfan Gweithgareddau Dŵr Bae Caerdydd;
 • Canolfan Gymunedol Treganna; 
 • Canolfan Addysg Parc Bute; 
 • Tŷ Gwydr Parc y Rhath;
 • Y safle Motocross;
 • Neuadd Llanofer a’r Ganolfan Gelfyddydau;
 • Canolfan Dysgu i Oedolion Severn Road;
 • Ynys Echni.


Mae Neuadd y Ddinas a Neuadd y Sir ar gau fel lleoliadau ar gyfer hurio preifat a digwyddiadau preifat.

Bydd digwyddiadau y bwriedir eu cynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn yn parhau i gael eu hadolygu a bydd penderfyniadau ynghylch a ydynt yn mynd rhagddynt yn cael eu gwneud ar sail y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth ar yr adeg honno.

 • GŴyl Llenyddiaeth plant ​- wedi canslo.
 • Sioe Flodau'r RHS Caerdydd - wedi canslo.​​​
 

 ​Cofrestriadau genedigaethau newydd


 
Mae cofrestriadau genedigaethau newydd yn cael eu hatal yn unol â chanllawiau ar gyfer y DG gyfan gan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Mae hyn er mwyn sicrhau nad yw babanod newydd-anedig yn cael eu hamlygu i'r risgiau presennol sy'n gysylltiedig â mynychu Swyddfeydd Cofrestru gyda'u teuluoedd. Ni fydd ceisiadau am Fudd-dal Plant yn cael eu heffeithio.

Os oes gennych apwyntiad eisoes, bydd ein Cofrestrwyr yn cysylltu â chi’n uniongyrchol.

 

Angladdau

Rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl sy'n mynychu angladdau. Caiff uchafswm o ddeg aelod o’r teulu agos fynychu angladdau ac amlosgiadau sy'n digwydd yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig a mynwentydd y ddinas.

Mae'r ffi safonol o £50 ar gyfer gweddarllediadau byw o angladdau wedi cael eu hepgor. 

Mae ardal y dderbynfa yn Amlosgfa Draenen Pen-y-graig bellach ar gau i'r cyhoedd. Gellir ymdrin ag ymholiadau ar-lein o hyd ar wefan Profedigaeth Caerdydd​​​, drwy e-bostio thornhillreception@cardiff.gov.uk​ neu drwy ffonio 029 2054 4820. 

Caiff pedair mynwent yng Nghaerdydd eu cau i’r cyhoedd dros dro, oni bai eu bod yn mynd i angladd. Bydd gatiau Mynwent Cathays, Mynwent y Gorllewin a Mynwent Pantmawr wedi eu cloi drwy’r amser, gyda mynediad cyfyngedig, am uchafswm o ddeg aelod teulu agos, dim ond pan gynhelir angladdau a chladdedigaethau ar y safle.

Bydd mynediad cyfyngedig i Fynwent ac Amlosgfa Draenen Pen-y-graig hefyd. Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru bydd yr Amlosgfa ei hun ar gau i’r cyhoedd ehangach, ac eithrio i uchafswm o 10 aelod teulu agos yn mynychu angladdau a chladdedigaethau.

Ni chaniateir mynediad i’r cyhoedd i ardaloedd eraill y safle, megis y gerddi, y cofebion, neu’r Llyfr Coffa.

 

​Priodasau

Mae pob seremoni briodas bellach wedi ei chanslo ac oherwydd ôl-groniad yn ystod y gwanwyn yn sgil COVID-19, ni fydd archebion newydd ar gyfer priodasau yn cael eu derbyn ar gyfer dyddiadau sydd cyn mis Medi. Nid oes unrhyw hysbysiadau newydd o briodas yn cael eu derbyn ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf o'r Cyngor

Dilynwch Cyngor Caerdydd ar Twitter​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Dilynwch Cyngor Caerdydd ar Facebook​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​

Darllenwch datganiadau i'r wasg​ ar wefan Newyddion Caerdydd​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ​​ 

 

Gwybodeth am y feirws COVID-19

Mae coronafeirws yn fath o feirws. Fel grŵp, mae coronafeirysau yn gyffredin ledled y byd. 
Mae'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn fath newydd o goronafeirws a nodwyd gyntaf yn Ninas Wuhan, Tsieina.

 
Mae'r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn dechrau gyda symptomau sy'n debyg i'r ffliw gan gynnwys twymyn, peswch, neu brinder anadl.  Y dystiolaeth bresennol yw bod y rhan fwyaf o achosion yn ymddangos yn rhai ysgafn. Fodd bynnag, gall symptomau ddatblygu'n niwmonia difrifol.

 
Yn gyffredinol, gall y Coronafeirws Newydd (COVID-19) achosi symptomau mwy difrifol mewn pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, pobl hŷn, a'r rhai â chyflyrau hirdymor fel diabetes, canser a chlefyd cronig yr ysgyfaint.

 
Mae'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth ynghylch Coronafeirws Newydd (COVID-19) ​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

​Mae Tîm Rheoli Argyfyngau’r Cyngor hefyd yn cynnig cyngor defnyddiol i breswylwyr​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​
English