Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Taliad Cymorth Hunanynysu

​​​​​​​​​​​Mae'r cynllun TCHY wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly y byddant yn colli enillion pan ddywedir wrthynt i hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru.

Tîm asesu budd-daliadau Cyngor Caerdydd fydd yn gyfrifol am gynnal y gwiriadau perthnasol a gwneud y taliad sefydlog o £500 i'r rhai sy'n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd.

Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

Cymhwysedd Dyfarniad SafonolAr gyfer cyfnodau ynysu sy'n dechrau cyn 1 Chwefror 2021, gall unigolion cymwys wneud hawliad hyd at 14 diwrnod ar ôl i'w cyfnod ynysu ddod i ben.

Ar gyfer cyfnodau ynysu sy'n dechrau ar neu cyn 1 Chwefror 2021, gall unigolion cymwys wneud hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl i'w cyfnod ynysu ddod i ben.


I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn derbyn budd-dal cymwys:
 • Credyd Cynhwysol,
 • Credyd Treth Gwaith,
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm,
 • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm,
 • Cymhorthdal Incwm,
 • Budd-dal Tai, neu 
 • Gredydau Pensiwn
Hefyd, rhaid eich bod:
 • wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GI​G Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020, neu gan ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021​
 • bod yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig, a 
 • methu gweithio o gartref felly yn colli incwm o ganlyniad i hunanynysu.

 Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. 

Cymhwysedd Bellach
Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:

 • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth)
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunanynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellachA mae rhieni neu ofalwyr yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef:

 • yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig;
 • yn methu gweithio gartref a byddant yn colli incwm o ganlyniad; A
 • (y ceisydd neu ei bartner) yn derbyn ar hyn o bryd, Credyd Cynhwysol, Credyd     Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail incwm, Lwfans Ceisio Gwaith ar   sail incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn; 

Neu 

 • ​Mae'r cais yn cael ei dderbyn o dan y cynllun dewisol.

Defnyddwyr ap Covid-19 y GIG

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a'ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth.


Ar gyfer ceisiadau gan ddefnyddwyr Ap GIG Covid-19, bydd angen i ymgeiswyr gofrestru gyda gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu GIG Cymru cyn gwneud cais.

I gael gwybod sut i gofrestru a gwneud cais drwy ap Covid-19 y GIG ewch i wefan ap Covid​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ 

Dyfarniad yn ôl Disgresiwn Os ydych yn bodloni’r holl meini prawf cymhwysedd ond heb fod yn derbyn un o'r budd-daliadau cymhwyso efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael taliad disgresiwn o £500. Bydd Cyngor Caerdydd yn ystyried eich cais am y ddau gynllun yn awtomatig. Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. ​

Gwneud cais nawr


Rydym yn gweithio gyda thrydydd parti i sicrhau bod y ffurflen gais hon yn cael ei chyfieithu i'r Gymraeg. Bydd ar gael yn fuan.


Hysbysiad preifatrwydd Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.​


Help i wneud cais a rhagor o wybodaeth

​Os na allwch lenwi'r ffurflen ar-lein, neu os hoffech gael cymorth ychwanegol, ffoniwch Linell Gyngor y Cyngor ar 029 2087 1071.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ewch i wefan Llywodraeth Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.

Os ydych yn cael trafferth ariannol, mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd eraill y gallwn eich cefnogi yn ystod y pandemig hwn i'w gweld ar y wefan Cyngor Ariannol​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.