Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Taliad Cymorth Hunanynysu

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae'r cynllun TCHY wedi'i gynllunio i helpu pobl sy'n gweithio gydag incwm isel na allant weithio o gartref ac felly y byddant yn colli enillion pan ddywedir wrthynt i hunanynysu gan Wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu (POD) GIG Cymru.

Cyngor Caerdydd fydd yn gyfrifol am gynnal y gwiriadau perthnasol a gwneud y taliad sefydlog o £500 neu £750 i'r rhai sy'n gymwys ac yn byw yng Nghaerdydd.  Ni fydd y taliad hwn yn effeithio ar fudd-daliadau eraill.

Er mwyn cael y taliad mae'n rhaid eich bod chi neu'ch plentyn wedi eich cyfarwyddo’n ffurfiol i hunanynysu gan POD GIG Cymru.

Gall unigolion cymwys wneud hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl i'w cyfnod hunanynysu ddod i ben.

Cymhwysedd Dyfarniad Safonol


Gallwch wneud cais am daliad safonol os ydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig, yn methu gweithio gartref ac yn colli enillion o ganlyniad i hunanynysu.

I fod yn gymwys, rhaid i chi hefyd fod yn derbyn budd-dal cymwys:

  • Credyd Cynhwysol,
  • Credyd Treth Gwaith,
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith ar sail Incwm,
  • Cymhorthdal Incwm,
  • Budd-dal Tai, neu 
  • Gredydau PensiwnNi ddylech fod yn berson ifanc y mae’ch rhiant neu warcheidwad yn derbyn budd-dal plant ar eich gyfer.

Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm.

Dyfarniad yn ôl Disgresiwn Os ydych yn bodloni’r holl meini prawf cymhwysedd ond heb fod yn derbyn un o'r budd-daliadau cymhwyso efallai y byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael taliad yn ôl disgresiwn o £500 neu £750. 

I fod yn gymwys i gael taliad dewisol bydd rhaid i Gyngor Caerdydd brofi eich bod ar incwm isel ac wedi dioddef caledi ariannol o ganlyniad i golli incwm wrth hunan-ynysu. 

Bydd eich cais yn cael ei ystyried yn awtomatig ar gyfer taliad dewisol os nad ydych yn gymwys i gael dyfarniad safonol. ​

Bydd angen cyflwyno prawf o’ch cymhwysedd a’ch incwm. ​​

Symiau’r Taliad

Bydd ymgeiswyr y dywedir wrthynt am hunanynysu am gyfnod yn dechrau cyn 28 Ionawr 2022 yn cael eu hystyried am daliad o £750.

Bydd ymgeiswyr y dywedir wrthynt am hunanynysu am gyfnod yn dechrau ar neu ar ôl 28 Ionawr 2022 yn cael eu hystyried am daliad o £500.​

Cymhwysedd rhieni neu ofalwyr
Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr sy'n bodloni'r meini prawf canlynol:


  • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol ​neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 11 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth)

  • Gofynnwyd i'r plentyn hunanynysu gan TTP.

Goblygiadau treth taliadau hunanynysu

Mae taliadau hunanynysu yn drethadwy. Os ydych chi’n gyflogedig, byddwch yn talu treth ar y taliad os byddwch yn mynd dros eich lwfans personol di-dreth. Bydd eich cod treth yn newid i​ gasglu'r dreth. Ni fyddwch yn talu cyfraniadau Yswiriant Gwladol ar y taliad. Os ydych chi’n hunangyflogedig, rhaid i chi roi gwybod am y taliad ar eich ffurflen dreth Hunanasesu.​


Defnyddwyr ap Covid-19 y GIG

Os oes gennych ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn a'ch bod yn cael eich hysbysu bod angen ichi hunanynysu, oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael canlyniad prawf positif ar gyfer Covid 19, efallai y byddwch hefyd yn gymwys i gael cymorth.

Os dywedwyd wrthych am hunanynysu gan App Covid-19 y GIG, bydd angen i chi gofrestru o hyd gyda gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru i gadarnhau a oes angen i chi hunanynysu cyn gwneud cais.​

I gael gwybod sut i gofrestru a gwneud cais drwy ap Covid-19 y GIG ewch i wefan ap Covid​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ Gwneud cais nawr


Rydym yn gweithio gyda thrydydd parti i sicrhau bod y ffurflen gais hon yn cael ei chyfieithu i'r Gymraeg. Bydd ar gael yn fuan.


Hysbysiad preifatrwydd Cynllun cymorth hunanynysu Covid-19​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.​


Help i wneud cais a rhagor o wybodaeth

​Os na allwch lenwi'r ffurflen ar-lein, neu os hoffech gael cymorth ychwanegol, ffoniwch Linell Gyngor y Cyngor ar 029 2087 1071.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun ewch i wefan Llywodraeth Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.

Os ydych yn cael trafferth ariannol, mae rhagor o wybodaeth am y ffyrdd eraill y gallwn eich cefnogi yn ystod y pandemig hwn i'w gweld ar y wefan Cyngor Ariannol​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.