Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Rhwydweithiau Cyflogeion

​Mae gan Gyngor Caerdydd nifer o grwpiau cyflogeion sy’n cynorthwyo cyflogeion ac yn eu galluogi i wella’r ffordd y mae Cyngor Caerdydd yn gweithio fel cyflogwr.

 

Mae’r pedwar rhwydwaith cyflogeion yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at ddiwylliant Cyngor Caerdydd, gan hefyd roi gwybod i gyflogeion bod cymorth a help ar gael pe bai angen. ​​​

Rhwydwaith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig

 

 

Mae’r rhwydwaith Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn grŵp diwylliannol amrywiol cefnogol, sy’n ymgyrchu i wella amlygrwydd Cyflogeion Duon a Lleiafrifoedd Ethnig.

Diben y Rhwydwaith DLlE yw:

 • Rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i gyflogeion DLlE sy’n gweithio yng Nghyngor Caerdydd
 • Bod yn gorff cynghori a fforwm ymgynghorol i’r Cyngor ar faterion sy’n ymwneud â gweithdrefnau, polisïau ac arferion gwrth-wahaniaethol
 • Cynnig man diogel i drafod materion sy’n ymwneud â gweithio yn y Cyngor fel person DLlE

 

 

Rhwydwaith Anabledd

 

Mae’r Rhwydwaith Anabledd yn cysylltu cyflogeion anabl mewn ffordd anffurfiol a chefnogol.

Diben y Rhwydwaith Anabledd yw:

 • Rhoi man diogel i drafod gweithio yn y Cyngor fel person anabl
 • Addysgu cyflogeion eraill a chodi ymwybyddiaeth o faterion ar gyfer cyflogeion anabl
 • Bod yn gorff cynghori a chefnogi’r Cyngor ar ei ddyletswyddau o fewn Deddf Cydraddoldeb 2010 ihyrwyddo ydraddoldeb, dileu rhagfarn a gwahaniaethu, a hyrwyddo arfer gorau fel Cyflogwr sy’n Hyderus ynghylch Anabledd.

 

 

Rhwydwaith Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol (LGBT)

Mae’r Rhwydwaith LGBT yn cynnig lle cyfeillgar a chyfrinachol i gyflogeion lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu drawsrywiol gyfarfod a thrafod materion sy’n effeithio arnynt.

Diben Rhwydwaith LHDT+ yw cynnig:

 • Man diogel i drafod materion sy’n ymwneud â gweithio yn y Cyngor fel person LHDT
 • Ffyrdd o gyfrannu’n rhagweithiol at fentrau a pholisïau corfforaethol a rhoi adborth arnynt

 

Rhwydwaith y Merched

Mae Rhwydwaith y Merched yn grŵp dynamig sy’n cynorthwyo’r broses o ddyrchafu merched yng Nghyngor Caerdydd.

Mae’r rhwydweithiau hyn yn gwneud cyfraniad pwysig at hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle wrth sicrhau bod yr holl gyflogeion yn cael eu trin ag urddas a pharch.

Diben y Rhwydwaith Menywod yw:
 • Hyrwyddo cydraddoldeb i fenywod
 • Grymuso a magu hyder menywod
 • Hyrwyddo gwelededd modelau rôl ysbrydoledig
 • Cefnogi menywod i gyflawni eu potensial drwy gysylltu, dysgu a rhannu ag eraill
 • Rhoi cyfleoedd rhwydweithio mewnol ac allanol

Gofalwyr Rhwydwarth

Mae'r Rhwydwaith Gofalwyr yn cynnig fforwm cefnogol i gyflogeion sy'n Ofalwyr, gyda'r aelodau yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at bolisï​au, gweithdrefnau a diwylliant y Cyngor.

Diben y Rhwydwaith Gofalwyr yw:

 • Rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i gyflogai â chyfrifoldebau gofalu sy’n gweithio yng Nghyngor Caerdydd
 • Cynnig man diogel i drafod materion sy’n ymwneud â gofalwyr yn gweithio yn y Cyngor
 • Codi ymwybyddiaeth o faterion sy’n ymwneud â gofalwyrAm ragor o wybodaeth am unrhyw un o’n rhwydweithiau cyflogeion mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

 

​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd