Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Monitro cydraddoldeb ac asesu effeithiau

​​Monitro Cydraddoldeb

 

Yn unol â’r Dyletswyddau Cydraddoldeb Penodol i Gymru, mae dyletswydd penodol ar Gyngor Caerdydd i wneud trefniadau i gasglu, asesu a chyflwyno adroddiadau ar y dystiolaeth a’r wybodaeth sydd ganddo.

 

Un ffordd o wneud hyn yw drwy fonitro’r gwasanaethau a ddarperir gennym o ran cydraddoldeb.

 

Fel Cyngor, mae’n hanfodol ein bod yn gwybod pwy sy’n byw yn y gymuned er mwyn gallu sicrhau bod ein gwasanaethau yn addas ac yn hygyrch i bawb.

 

Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb

 

Fel awdurdod cyhoeddus, mae’n ofynnol i Gyngor Caerdydd roi sylw dyledus i’r canlynol wrth wneud penderfyniadau:

  • dileu camwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon
  • hybu cyfle cyfartal
  • meithrin cydberthnasau da rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd a ddiogelir a phobl eraill.

 

Un ffordd o ddangos sylw dyledus yw drwy gynnal asesiadau o effeithiau posibl newidiadau arfaethedig i bolisïau, gweithdrefnau ac arferion ar gydraddoldeb.


Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yw’r offeryn a ddefnyddir gennym i sicrhau bod y polisïau sy’n llunio ein gwaith yn sicrhau cydraddoldeb o ran mynediad at bob un o’n gwasanaethau.


Mae Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ystyried p’un a yw arferion gwaith yn debygol o gael effaith gadarnhaol neu negyddol ar draws ein cymunedau amrywiol.


Bydd dull gweithredu systematig a chadarn o ran asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb yn helpu i sicrhau ein bod yn trin pawb yn gyfartal ac yn eu trin ag urddas a pharch. Wrth wneud hyn byddwn yn helpu i wella ansawdd bywyd holl drigolion y ddinas a sicrhau bod Caerdydd yn ddinas lle gall pobl o bob math o gefndiroedd gyflawni eu potensial.

 

Gweld Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb Cynigion y Gyllideb

 

Os hoffech gynnig adborth ar yr Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb, cysylltwch â ni. 
© 2022 Cyngor Caerdydd