Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwneud cais am dŷ

Rydym yn gweithio gyda’r prif Gymdeithasau Tai yng Nghaerdydd i helpu pobl i ddod o hyd i dai fforddiadwy yn y ddinas. Mae gennym restr aros gyffredin ar gyfer eiddo’r cyngor a chymdeithasau tai, ond rydym yn cynnig cyngor ar opsiynau eraill hefyd.

 

Datblygwyd gwefan Tai Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i’ch helpu i ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael i chi.

 ​

Mae’r wefan yn esbonio sut mae’r rhestr aros yn gweithio ac yn dweud wrthych sawl eiddo a osodwyd ym mhob ardal o’r ddinas y llynedd. Bydd hyn yn eich helpu i wybod pa mor debygol ydyw y cewch gynnig eiddo yn yr ardal a ddewiswyd gennych.


 

Mae’r safle’n cynnwys gwybodaeth am y canlynol hefyd:

  • rhentu preifat,
  • cynlluniau perchentyaeth â chymorth.

 

Sut i wneud cais


 

Bydd angen i chi fynychu Cyfweliad Cais Tŷ, lle cewch gyngor ar dai yn seiliedig ar eich anghenion. 


I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais am dai, cysylltwch â'r Tîm y Rhestr Aros Tai drwy ffonio 02920537111 (Opsiwn 1)​.


Pwy all wneud cais?

 

Gall unrhyw un 16 oed neu hŷn wneud cais am dai yng Nghaerdydd.  Mae’n bosibl na chaniateir i rai ymgeiswyr fod ar y rhestr aros oherwydd:

 

  • ymddygiad gwrthgymdeithasol,
  • statws mewnfudo,
  • rhai collfarnau troseddol penodol.

 


 

Rydym yn cynnig cyngor ar dai i bob ymgeisydd i’ch helpu i benderfynu p’un ai gwneud cais i ymuno â’r rhestr aros gyffredin yw’r opsiwn gorau, a ph’un a ydych yn debygol o gael cynnig eiddo yn y dyfodol agos.

 

 

Ein Cynllun Dyrannu Tai

 

Mae nifer gyfyngedig o dai ar gael i’w rhentu, felly mae gennym gyfres o reolau i’n helpu i benderfynu i bwy y dylem gynnig y tai hyn. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau ein bod yn helpu’r bobl sydd â’r angen mwyaf o ran tai yn gyntaf. Mae hefyd yn sicrhau bod dewis gan ymgeiswyr ynghylch ble maent eisiau byw.


 

Lawrlwythwch gwybodaeth ar Sut ydym yn gosod ein cartrefi (130kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Lawrlwythwch Cynllun Dyrannu Tai Caerdydd (412kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 


 

Mentrau Gosod Tai’n Lleol

Rydym hefyd yn defnyddio rheolau fymryn yn wahanol, o’r enw ‘Mentrau Gosod Tai’n Lleol’, lle mae angen i ni ddelio â phroblemau mewn ardal benodol. 

 

​​​​​​