Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ydw i’n gymwys

​​Gallwch dim ond gwneud cais am Gymorth Budd-dal Tai os mae un rain yn berthnasol:

 • Rydych chi a'ch partner dros oedran cymhwyso ar gyfer Credyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Rydych yn aros mewn lloches, hostel neu rhai o dai â chymorth neu dai dros dro

Os na, mae'n rhaid i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol​


Os ydych yn cwrdd â'r meini prawf uchod mae Budd-dal Tai ar gael i chi os ydych chi'n: 

 • Denant y Cyngor
 • Tenant cymdeithas tai
 • Yn rhan o gynllun perchenogaeth a rennir (dim ond ar gyfer y rhan rhentu o’r cytundeb)
 • Rhentu llety preifat
 • Talu rhent am angori eich cwch preswyl
 • Talu rhent am osod eich cartref symudol neu garafán.

 

Gallwch hawlio Budd-dal Tai i helpu i dalu’ch rhent p’un a yw’r canlynol yn berthnasol i chi ai peidio: 

 • Yn cael budd-daliadau eraill, credydau treth, neu bensiynau
 • Gweithio
 • Di-waith
 • Ddim yn gallu gweithio oherwydd salwch neu anabledd
 • Yn gofalu am blentyn neu oedolyn
 • Wedi ymddeol.

 

Ond nid oes gan bawb sy’n gwneud cais am fudd-dal hawl i’w gael. Os oes gennych cyfalaf (e.e. gynillion, briodwedd, neu unrhyw ased arall)​ o £16,000 neu fwy, ni fydd gennych hawl i Fudd-dal Tai oni bai eich bod yn cael Credyd Gwarant Credyd Pensiwn​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 

Os ydych yn ad-dalu treth gyngor, efallai y byddwch hefyd yn gallu cael Gostyngiad y Dreth Gyngor.

 

Y ffordd orau o weld a allwch gael budd-dal yw cysylltu â ni.

Cysylltu â ni


029 2087 1071​ 

 

​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd