Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Partneriaeth Gwella Addysg Dwyrain Caerdydd

Ein nod yw gwella safonau a pherfformiad ysgolion i bobl ifanc sy'n cael eu magu yn Nwyrain Caerdydd. Rydym am wneud newidiadau a gwelliannau'n gyflym, fel y gall pobl ifanc yn yr ardal gyflawni eu llawn botensial, sef y rheswm pennaf dros sefydlu Partneriaeth Gwella Addysg.

 
Nod Partneriaeth Gwella Addysg neu ‘PGA' yw codi safonau addysg yn gyflym drwy gynnwys nifer o sefydliadau sy'n arbenigo yn y maes.  Mae'n cynnig dull newydd o weithio yng Nghaerdydd yn ogystal â bod yn Bartneriaeth sydd y cyntaf o'i bath yng Nghymru.


Y syniad yw bod yr holl ddarparwyr addysg lleol ynghyd ag ystod eang o asiantaethau a phartneriaid cymunedol yn gallu gweithio gyda'i gilydd, gan gyfrannu eu harbenigedd penodol at y gwaith o wella safonau addysg.  

Bydd y Bartneriaeth yn gweithio gyda chynrychiolwyr o'r meysydd canlynol i ddechrau gwneud gwahaniaeth go iawn:

  • Ysgolion cynradd ac uwchradd a darparwyr addysg ôl-16
  • Y Bwrdd Iechyd
  • Gwasanaethau Plant
  • Tîm Rheoli Cymdogaeth
  • Dechrau'n Deg
  • Yr Heddlu

 

Ysgol uwchradd gyfoes newydd


Y bwriad yw codi ysgol uwchradd gyfoes newydd sbon gyda darpariaeth academaidd a galwedigaethol 16+ yn lle ysgolion uwchradd Llanrhymni a Thredelerch.

 

Bydd gofyn codi'r ysgol newydd ar safle addas yn y gymuned, gwaith a fydd yn destun ymgynghoriad llawn gyda rhieni, ysgolion, disgyblion a'r gymuned ehangach. Bwriedir agor yr ysgol newydd ym mis Medi 2016.

 
 

Rhagor o wybodaeth am PGA

 

© 2022 Cyngor Caerdydd