Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Deddf Tribiwnlys Anghenion Dysgu Ychwanegol ac Addysg

Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno deddf sy'n newid y ffordd y mae plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig yn cael cymorth. 

Prif nodau'r ddeddf newydd yw:

Cyflwyno'r term Anghenion Dysgu Ychwanegol​

Disodli'r term Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) ac anawsterau / anableddau dysgu gyda'r term newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). 

​Ystod oedran 0 i 25 oed

O dan y ddeddf newydd bydd un system i gefnogi plant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed.

​Creu cynlluniau datblygu unigol

Bydd Cynlluniau Datblygu Unigol (CDUau) yn disodli'r cynlluniau AAA neu Anhawster Dysgu neu Anabledd (ADA) statudol ac anstatudol ar gyfer dysgwyr mewn ysgolion ac addysg bellach. 

​Ymagwedd sy'n Canolbwyntio ar Unigolion

Cynnwys plant a phobl ifanc, a'u rhieni, yn y broses gynllunio er mwyn sicrhau bod eu safbwyntiau'n cael eu hystyried. 

​Dyheadau uchel a chanlyniadau gwell

Creu cynlluniau unigol gyda chanlyniadau realistig a chyraeddadwy fel bod plant a phobl ifanc yn cael cefnogaeth i gyrraedd eu llawn botensial.

​System symlach

Bydd yr awdurdodau yn gwneud y broses o gynhyrchu a diwygio cynlluniau unigol yn symlach ac yn gliriach. 

​Mwy o gydweithio

Gwella'r broses o gydweithio a rhannu gwybodaeth rhwng asiantaethau.  Fel y gallwn nodi anghenion mor gynnar â phosibl i ddarparu'r gefnogaeth gywir. 

​Datrysiad gwell ar gyfer anghytundebau ​​

Canolbwyntio ar ddatrys anghytundebau o ran CDUau neu gymorth yn lleol.  Er enghraifft, o fewn ysgolion a thrwy'r llinell gymorth ADY.

 

Hawliau apelio clir a chyson​

Mae gan bob plentyn, person ifanc a'u rhieni'r hawl i apelio i dribiwnlys os nad oes modd datrys anghytundebau ynghylch cynlluniau datblygu unigol neu gymorth ar lefel leol.

Cod hanfodol​​

Bydd awdurdodau lleol a sefydliadau eraill yn dilyn cod cyfreithiol i sicrhau paramedrau y gellir eu gorfodi wrth ddarparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc.

 

Ymwelwch â gwefan Gwasanaethau Addysg Caerdydd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gael rhagor o wybodaeth ar y ddeddf ADYTA newydd.

 

 

 

​Symud o Gymorth Anghenion Addysgol Arbennig i Anghenion Dysgu Ychwanegol​

Bydd dull graddol o ymdrin â'r newidiadau hyn yn cael ei gyflwyno dros 3 blynedd o fis Medi 2021.

Bydd cymorth Anghenion Addysg Arbennig yn parhau i redeg tan 2024, pan fydd cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi'i fabwysiadu'n llawn.

Bydd awdurdodau lleol a lleoliadau ysgol yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr i sicrhau bod pawb yn deall y newidiadau. 

Bydd teuluoedd yn gallu cael gwybodaeth, cyngor a chymorth diduedd.  Bydd hyn yn ofyniad cyfreithiol o'r newid.

Gallai plant a phobl ifanc sydd wedi'u nodi fel rhai sydd ag anghenion addysgol arbennig, neu sydd ag anawsterau dysgu neu anableddau fod â; 

  • Cynllun Addysg Unigol (CAU) 
  • Datganiad; neu 
  • Cynllun dysgu a sgiliau

Bydd anghenion llawer o'r plant a'r bobl ifanc hyn yn parhau i gael eu diwallu drwy arferion ystafell ddosbarth rheolaidd o safon uchel. 

Bydd ychydig o blant a phobl ifanc ag anhawster dysgu neu anabledd sy'n galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol (DDdY).  Mae hon yn ddarpariaeth ychwanegol neu wahanol i'r hyn sydd ar gael yn gyffredinol i blant a phobl ifanc eraill o'r un oedran.

Bydd gan y plant a'r bobl ifanc hyn gynllun datblygu unigol (CDU). 

 

Ymwelwch â gwefan Gwasanaethau Addysg Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth ar symud i'r system newydd.

 

 

 

 

 

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd