Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Parcio, Ffyrdd a Theithio > Gwaith Cynnal a Chadw Ffyrdd yn y Gaeaf

Gwaith Cynnal a Chadw Ffyrdd yn y Gaeaf

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau bod y ddinas n gallu parhau i symud yn ystod y Gaeaf.


 

Pryd caiff ffyrdd eu graeanu?


 

Fel arfer byddwn yn graeanu ffyrdd pan fo rhagolygon y tywydd yn cyfeirio at y posibilrwydd o rew, barrug, eira neu eirlaw.


 

Yn gyffredinol byddwn yn graeanu ffyrdd cyn i’r tymheredd ostwng yn is na sero oni bai fod rhywfaint o raean ar ôl ar y ffyrdd yn barod.


 

Penderfynu pryd i raeanu ffyrdd


 

Mae gennym nifer o orsafoedd darogan rhew mewn lleoliadau ledled y ddinas.


 

Caiff y wybodaeth ddiweddaraf ei monitro gan swyddog sydd ar ddyletswydd drwy’r dydd bob dydd rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth.


 

Mae hyn yn galluogi’r Cyngor i benderfynu p’un ai i raeanu’r ffyrdd neu beidio.


 

Pa ffyrdd gaiff eu graeanu?


 

Gyda dros 600 milltir o ffyrdd ledled Caerdydd, nid yw’n bosibl i ni drin yr holl ffyrdd yn y ddinas os yw rhagolygon y tywydd yn cyfeirio at y posibilrwydd o rew neu eira.  Felly, ar ôl trafod gyda darparwyr trafnidiaeth, yr heddlu a’r gwasanaethau brys rydym wedi nodi rhwydwaith o ffyrdd y rhoddir blaenoriaeth iddynt pan fo’r tymheredd yn gostwng.


 

Mae’r rhwydwaith hon yn cynnwys:


 

  • ​Pob ffordd dosbarth A
  • Y rhan fwyaf o’r ffyrdd Dosbarth B
  • Rhai ffyrdd Dosbarth C
  • Ffyrdd di-ddosbarth eraill


 

Pan na fydd rhagolygon y tywydd yn gofyn i ni raeanu’r rhwydwaith gyfan, dim ond y ffyrdd y nodwyd eu bod yn oerach na’r cyffredin ac ardaloedd gwlyb gaiff eu trin.


 

Gweld y ffyrdd gaiff eu graenu ar y map​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd


 

Graeanu Ffyrdd A -Y (XLS 14 KB)​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Llwybrau Beicio


 

Dim ond ffyrdd beiciau sy’n perthyn i briffordd sy’n rhan o lwybr graeanu penodol gaiff eu trin.


 

Ydych chi’n graeanu llwybrau cerdded?


 

Bydd rhai llwybrau cerdded yn cael eu graeanu pan fo rhagolygon y tywydd yn darogan rhew neu eira.


 

Rydym wedi llunio rhestr o’r llwybrau cerdded sy’n cael blaenoriaeth.

Mae’r rhain yn cynnwys y prif lwybrau cerdded yng nghanol y ddinas.

Caiff y llwybrau eu trin pan fo tymheredd arwynebau yn yr ardal yn debygol o ostwng yn is na sero.


 

Graeanu Llwybrau Caerdydd A - Y (XLS 10 KB)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Sut bydd y Cyngor yn graeanu ffyrdd?


 

Mae adnoddau ar gael drwy’r dydd bob dydd rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth i sicrhau y gellir graeanu ffyrdd yn ol y galw.


 

Mae gennym gerbydau pwrpasol i raeanu’r ffyrdd sydd hefyd yn gallu helpu gyda’r gwaith o glirio eira os oes angen.


 

Beth os nad yw fy ffordd i’n cael ei graeanu?


 

Caiff biniau graean eu gosod mewn rhai ffyrdd nad ydynt yn cael eu graenu os ydynt yn bodloni’r meini prawf.


 

Biniau Graean


 

Darperir biniau graean i’w defnyddio gan y cyhoedd a’r gwasanaethau brys ar briffyrdd sydd wedi’u mabwysiadu.


 

Byddwn yn darparu bin graean lle nodwyd bod angen gwneud hynny ar ffyrdd nad ydynt yn perthyn i’r rhwydwaith graeanu.


 

Mae mwy na 400 o finiau graean ar gael mewn lleoliadau ledled Caerdydd.


 

Lleoliadau biniau graen (XLS 27 KB)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

176636.5:318045.734375|gritbins
​​​​ ​​​​​​
English