Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol

Cardiff Foster Carer handbook (2.53mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Datganiad o Ddiben Maethu (175kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Gwybodaeth i blant a phobl ifanc


Fostering Children’s Guide
Fostering Young Persons Guide

 

Os ydych chi'n ofalwr maeth neu’n ystyried maethu plentyn ar ran Caerdydd, efallai y bydd y dolenni hyn yn ddefnyddiol i chi.

 

Sefydliadau mabwysiadu a maethu


Adoption UK​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Sefydliad hunangymorth ar gyfer rhieni sy'n mabwysiadu neu'n ystyried mabwysiadu.

BAAF adoption & fostering​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Gwybodaeth a chyngor i rieni a gofalwyr sy'n ystyried mabwysiadu a maethu.

Fostering information line​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd - Gwybodaeth a chyngor cyffredinol.

The fostering network​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Gwybodaeth gynhwysfawr am ofal maeth.


Sefydliadau gofal plant


Barnardo's​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Yn gweithio i helpu'r plant a'r bobl ifanc sy'n fwyaf agored i niwed i newid eu bywydau a chyflawni eu potensial.

Child rights information network​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Yn cynnwys cyfeiriadau at amrywiaeth o adroddiadau, newyddion diweddar a digwyddiadau sydd i ddod, ynghyd â manylion sefydliadau sy'n gweithio drwy'r byd er lles plant.

Plant yng Nghymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Y corff cyffredinol ar gyfer sefydliadau plant yng Nghymru.

The children's society​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Yn gweithio i fynd i'r afael ag achosion craidd y problemau sy'n wynebu plant a phobl ifanc.

National children's bureau​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Yn hyrwyddo barn, buddiannau a lles plant a phobl ifanc ym mhob agwedd o'u bywydau.

NSPCC​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd(Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant) - Prif elusen y DU sy'n arbenigo mewn amddiffyn plant ac atal creulondeb i blant.

Cronfa Achub y Plant​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Y brif elusen blant rhyngwladol, yn gweithio i greu gwell dyfodol i blant.Gwefannau cyffredinol ar gyfer plant a phobl ifanc


Ymddiriedolaeth Albert Kennedy​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Sefydliad sy'n ceisio darparu cartrefi lesbiaid neu hoyw i bobl ifanc yn eu harddegau sy'n ddigartref, fel y gallant fyw ac ailadeiladu eu bywydau.

Bullying online​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd-Cyngor a gwybodaeth i unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan fwlio: plant, rhieni, athrawon, arweinyddion ieuenctid.

Gyrfa Cymru​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd - Gofalwyr a gwasanaethau cysylltiedig.

Childline​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Cyngor i bobl ifanc am faterion o bob math gan gynnwys bwlio, cam-drin a dirywiad mewn perthynas yn y teulu.

Childwatch​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd - Cyngor a gwybodaeth i bobl sydd wedi cael eu cam-drin.

Meic Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Meic yw'r llinell wybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru. Mae Meic yn gyfrinachol, yn ddienw ac am ddim.  Gall plant a phobl ifanc gysylltu â Meic am ddim ar y ffôn ar 080 8802 3456, testun SMS i 84001, a negeseuon ebrwydd drwy'r wefan.  

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Gwybodaeth, cyngor, cynrychiolaeth ac eiriolaeth annibynnol a chyfrinachol y bobl ifanc. Hefyd yn cynrychioli pobl ifanc sy'n dymuno mynegi eu dymuniadau a'u teimladau mewn amryw sefyllfaoedd, pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud ynghylch eu bywydau.

Asiantaeth ieuenctid cenedlaethol​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Yn cynnwys dros 1000 o bynciau gwybodaeth, gyda manylion cyswllt dros 1200 o sefydliadau cenedlaethol.

Talk adoption​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Llinell gymorth am ddim, bwrdd bwletin a gwybodaeth i bobl ifanc sy'n cael eu heffeithio gan fabwysiadu.

Thesite.org​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Yn ceisio rhoi canllaw cynhwysfawr i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed, gan gynnwys gwybodaeth a chyngor diduedd, a'r cyfle i gael cymorth ac empathi gan bobl ifanc eraill sydd wedi bod mewn sefyllfaoedd tebyg.

The who cares trust​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Elusen sy'n gweithio i wella safonau gofal cyhoeddus ar gyfer tua 60,000 o blant a phobl ifanc sydd wedi cael eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd ac yn byw mewn llety gofal preswyl neu gyda gofalwyr maeth.

Young minds​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Elusen iechyd meddwl plant.


Gwefannau cyffredinol ar gyfer rhieni a gofalwyr


BBCi parenting​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Gwefan y BBC gyda gwybodaeth, cyngor a dolenni'n ymwneud â phob agwedd ar rianta.

Cyswllt Teulu​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Sefydliad sy'n ymrwymedig i helpu teuluoedd eraill sy'n gofalu am blant gydag unrhyw anabledd neu anghenion arbennig.

Gov.uk​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Gwefan sydd wedi'i chynllunio i roi canllaw rhwydd i gyfreithiau cyflogaeth y DU, gan gynnwys absenoldeb a thâl mabwysiadau, a'r hawl i wneud cais am weithio hyblyg. (TIGER gynt - Tailored Interactive Guidance on Employment Rights).

Families online​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Cylchgrawn ar-lein yn rhoi gwybodaeth i rieni plant bach.

Parentline plus​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Elusen gofrestredig sy'n rhoi gwybodaeth, cymorth a llinell ffôn am ddim i unrhyw un sy'n rhiant ar blentyn.

Pink parents​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Sefydliad drwy'r DU i rieni, darpar rieni, a phlant rhieni lesbiaid, hoyw a deurywiol.


Gwefannau'r llywodraeth a'r senedd


Tudalennau Plant a Phobl Ifanc​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Mynegai i dudalennau plant a phobl ifanc y Cynulliad.

Deddfwriaeth Cymru​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Deddfwriaeth sy’n ymwneud â Chymru.

Deddfwriaeth y DU​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Dolenni i holl destun pob deddf ac offeryn statudol.

 

Safleoedd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

 

Y Cyngor Ffoaduriaid​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Sefydliad sy'n gweithio gyda cheiswyr lloches a ffoaduriaid yn y DU. Gwefan sy'n cynnig cymorth i geiswyr lloches a ffoaduriaid i sicrhau bod eu hanghenion a'u pryderon yn cael sylw.

UNICEF​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Gwybodaeth ac adnoddau ar y confensiwn ar hawliau'r plentyn.

 

Dolenni defnyddiol eraill


Cymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Safonau cenedlaethol ar gyfer gofal maeth, a'r safonau galwedigaethol ar gyfer gweithwyr cymdeithasol.

CAFCASS​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd(Gwasanaethau cynghori a chynorthwyo llys i blant a theuluoedd) - Gwefan sy'n rhoi gwybodaeth ynghylch CAFCASS.

Yr Adran Iechyd​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Gwybodaeth o bob math sy'n ymwneud ag iechyd a gofal cymdeithasol.

Cyllid a Thollau EM​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau treth i ofalwyr maeth.

Kidscape​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd- Yr elusen drwy'r DU sy'n ymrwymedig i atal bwlio a cham-drin plant yn rhywiol.

Canolfan Gyfreithiol y Plant​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd -Elusen annibynnol genedlaethol sy'n ymwneud â chyfreithiau a pholisïau sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc.

© 2022 Cyngor Caerdydd