Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Trais domestig

Bydd 1 o bob 4 menyw yng Nghymru a Lloegr yn dioddef cam-drin domestig yn eu bywydau. Gall cam-drin domestig ddigwydd ni waeth beth fo rhywedd, rhywioldeb, dosbarth, oedran, hil, crefydd neu ffordd o fyw.

Mae Llywodraeth y DU yn diffinio trais a cham-drin fel

“unrhyw ddigwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau o reoli, gorfodi, ymddygiad bygythiol, trais neu gam-drin rhwng y rhai sy'n hŷn na 16 sydd yn, neu sydd wedi bod yn, bartneriaid neu aelodau teulu agos ni waeth beth fo’u rhywedd neu rywioldeb.”

Fel arfer mae cam-drin domestig yn ymwneud ag awydd person i reoli ei bartner, ond gall aelodau teulu neu rywun y mae person wedi cael perthynas agos â nhw gam-drin hefyd.

Gall y mathau o gam-drin domestig gynnwys y canlynol ond nid ydynt wedi’u cyfyngu iddynt:
 
 • Seicolegol
 • Corfforol
 • Rhywiol
 • Ariannol
 • Emosiynol
 

Cewch fwy o wybodaeth am warchod oedolion sy’n agored i niwed.


Gallwch hefyd fynd i wefan Byw Heb Ofn Llywodraeth Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd neu wefan y Llywodraeth​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i ddysgu mwy am y mathau o gam-drin domestig.

Sut i adrodd cam-drin domestig?


Os ydych chi’n credu bod rhywun mewn perygl nawr, mae angen i chi ymateb yn syth a ffoniwch 999 a dweud wrth dderbynnydd yr alwad yr hyn sy’n digwydd.

Os ydych chi’n dioddef o gam-drin neu yr ydych yn credu bod rhywun arall yn dioddef, mae rhaid i chi roi gwybod i rywun. Os nad ydych yn gyfforddus wrth siarad â’r gwasanaethau cymdeithasol, dywedwch wrth rywun yr ydych yn ymddiried ynddo a gofynnwch iddo drosglwyddo’r wybodaeth. Gallech siarad â ffrind neu berthynas, meddyg neu nyrs, neu unrhyw un arall sydd mewn awdurdod. 

Os ydych yn dioddef o gam-drin neu os ydych yn meddwl bod rhywun arall yn dioddef, ffoniwch Tîm Gwarchod Oedolion ar

029 2233 0888

Os nad yw yn ystod oriau swyddfa, ffoniwch y swyddog dyletswydd brys ar

029 2078 8570

Cymorth i Fenywod Caerdydd


Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gweithio gyda Chymorth i Fenywod Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd i gynnig cymorth cyfrinachol am ddim i fenywod a phlant sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn ddomestig neu fod yn ddigartref o ganlyniad i gam-drin.

Os ydych yn adnabod unrhyw un sydd yn y sefyllfa hon, cysylltwch â'r gwasanaeth ymyrraeth frys ar gam-drin domestig 24 awr cyn gynted â phosibl:

 029 2046 0566
 cwa@cardiffwomensaid.org.uk
 

Sefydliadau eraill


Mae amrywiaeth o sefydliadau ac asiantaethau eraill sy’n gallu helpu unrhyw un yn y sefyllfa hon trwy gynnig cyngor a chymorth.
 

 

Tai


Gallwn drafod eich dewisiadau tai â chi. Gallwn eich helpu i ddod o hyd i rywle diogel i aros ynddo yn ogystal â’ch helpu i gynllunio ar gyfer y tymor hir.

Cysylltwch â ni a byddwn yn asesu eich sefyllfa a gwneud ein gorau i fodloni eich anghenion. Gall y cymorth rydym yn ei gynnig gynnwys:
 
 • sicrhau’r eiddo a chyngor ar ddiogelwch personol.
 • asesu risg a chynllunio diogelwch,
 • help gyda phroblem tenantiaeth, e.e. ôl-ddyledion, cwynion cymdogion,
 • cymorth wrth i chi setlo yn eich cartref,
 • rhywun i ddod i apwyntiadau â chi, e.e. cyfreithwyr, yr heddlu, y meddyg,
 • cymorth gyda materion cyfiawnder troseddol, dewisiadau tai, atgyfeiriadau iechyd a gofal cymdeithasol,
 • cymorth gyda dyled a materion ariannol,
 • cymorth i gael defnyddio gwasanaethau cwnsela a gweithdai i hybu hyder a hunan-barch,
 • cysylltu ag asiantaethau priodol eraill a chyfeirio atynt.

 

Gallwch gysylltu â’n Gwasanaeth Dewisiadau Tai ar

029 2057 0750 (9am - 5pm)
029 2087 3141 (24 awr)

Os ydych yn denant cymdeithas tai, gallwch gysylltu â'n swyddfa tai
​​​​
English