Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

HRA Business Plan

​Mae Cynllun Busnes y CRT yn rhoi cipolwg ar y gwasanaethau presennol a ddarperir ar hyn o bryd o dan y Cyfrif Refeniw Tai (HRA). 

Nod Cynllun Busnes y CRT yw:

  • ​nodi pwrpas a gweledigaeth Caerdydd fel landlord tai cymdeithasol; 
  • nodi ei hamcanion a’i safonau ar gyfer y gwasanaeth; 
  • cynllunio sut mae’r gwasanaeth yn bwriadu cyflawni’r amcanion a’r safonau a nodir (y strategaethau); 
  • cynllunio adnoddau a gofynion ariannol; darparu fframwaith ar gyfer monitro a gwerthuso cynnydd y ‘busnes’ tai; 
  • cyfleu cynlluniau Caerdydd i’w thenantiaid, aelodau, Llywodraeth Cymru, rhanddeiliaid allweddol eraill, partneriaid a’r gymuned ehangach.nodi’r anghenion stoc a rheolaeth amcangyfrifedig dros gyfnod o 30 mlynedd, yn erbyn y rhagolwg adnoddau i ddangos bod y Cyfrif Refeniw Tai yn parhau i fod yn hyfyw dros y cyfnod hwnnw. 
  • Manylwch ar ein rhaglen ddatblygu, a fydd yn darparu mwy na 4,000 o gartrefi newydd dros y 10 mlynedd nesaf.
  • Mae'r Cynllun yn rhoi trosolwg o wariant ar wasanaethau a sut mae'r gyllideb yn cael ei dyrannu i wahanol dimau a chategorïau gwaith. 
​Mae hefyd yn rhoi gwybodaeth am welliannau sydd i ddod i gartrefi tenantiaid ac yn rhoi trosolwg o ganlyniadau boddhad tenantiaid yn dilyn yr arolwg diweddar a gyhoeddwyd yn 2021. 

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut mae gwasanaethau yn datblygu ac yn gwella i sicrhau diogelwch, gwerth am arian a sianeli lluosog o mynediad, i’w gwneud yn hawdd adrodd am broblemau a defnyddio’r gwasanaethau sydd ar gael i drigolion Caerdydd.

Mae’r wybodaeth a geir yn y dogfennau hyn wedi’u dylunio i’w hargraffu. Mae’n bosib na fydd modd gweld popeth ar-lein.
​​© 2022 Cyngor Caerdydd