Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y Gofrestr Etholiadol a Chanfasio Blynyddol

​​Mae'r gofrestr etholiadol yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi’u cofrestru i bleidleisio. Mae'r gofrestr yn cael ei diweddaru'n fisol. 


Y gofrestr etholiadol lawn

Mae'r gofrestr etholiadol lawn yn rhestru enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi’u cofrestru i bleidleisio. Ni ellir ei gwerthu i unrhyw un. Byddai eich manylion ond yn cael eu defnyddio at ddibenion etholiadol neu’n cael eu rhoi i eraill er mwyn:

  • atal a chanfod troseddau
  • galw arnoch i wasanaethu ar reithgor
  • gwirio ceisiadau am fenthyciadau neu gredyd


Ni roddir y gofrestr etholiadol lawn i adrannau eraill y Cyngor. Os ydych chi wedi symud, bydd angen i chi gysylltu ag adrannau eraill y cyngor i roi gwybod iddyn nhw.

Y gofrestr agored 

Mae'r gofrestr agored yn fersiwn o'r gofrestr etholiadol y gall unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ei phrynu.

Gallwch optio allan o'r gofrestr agored pan fyddwch chi’n cofrestru i bleidleisio. 

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ac yn dymuno tynnu eich manylion oddi ar y gofrestr agored, cysylltwch â ni. 

Y Canfasiad Blynyddol

O fis Gorffennaf bob blwyddyn, byddwn yn cysylltu ag aelwydydd i gadarnhau bod y manylion sydd ar y gofrestr etholiadol yn gywir. Y canfasiad blynyddol yw’r enw ar hyn.

Byddwn yn cysylltu â chi drwy’r post neu e-bost. 

Rhaid i chi ymateb i gadarnhau neu ddiweddaru'r preswylwyr yn eich cartref. Os na fyddwch chi’n ymateb, bydd canfasiwr yn ymweld â'ch eiddo i sicrhau bod y manylion ar y gofrestr etholiadol yn gyfredol. ​Darparu gwybodaeth fel Person Cyfrifol​


Mae'n ofynnol i eiddo sy'n cynnwys nifer o ddeiliaid nad ydynt yn ffurfio un aelwyd fod ag un person cyfrifol i gwblhau'r canfasiad. Mae’r eiddo hyn yn cynnwys: 

  • Neuaddau prifysgol 
  • Cartrefi gofal preswyl  
  • Hostelau
  • Tai Amlfeddiannaeth (TA) 


Person cyfrifol yw unrhyw berson sydd â gwybodaeth, neu sy’n gallu cael gafael arni, yn gyfreithlon mewn perthynas â phob person sy'n byw mewn eiddo ac sy'n gymwys i gael ei gofrestru.   

Os ydych chi'n berson cyfrifol, rhaid i chi roi gwybodaeth am y preswylwyr yn yr eiddo rydych chi'n gyfrifol amdanynt i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol. Caniateir hyn o fewn rheoliadau'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) ac mae'n orfodol yn ôl y gyfraith fel y'i deddfwyd yn Rheoliad 23 o Reoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 2001. 

Fel arfer, bydd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn cysylltu â chi yn ystod y canfasiad blynyddol (o fis Gorffennaf i fis Tachwedd) i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am breswylwyr. 

Ar ôl derbyn y wybodaeth gennych chi, bydd Swyddog Cofrestru Etholiadol yn cysylltu ag etholwyr cymwys sy'n byw yn yr eiddo hyn ac yn rhoi gwybod iddynt sut i gofrestru i bleidleisio. 

Beth sy’n digwydd os na fyddwch yn ymateb 


Mae'n ofyniad cyfreithiol i roi gwybodaeth i'r Swyddog Cofrestru Etholiadol. Gallech gael cosb droseddol o ddirwy hyd at £1,000 am fethu â darparu'r wybodaeth ofynnol.  

Newid tenantiaid 


Gallwch ddiweddaru'r Swyddog Cofrestru Etholiadol y tu allan i'r cyfnod canfasiad blynyddol os yw tenantiaid wedi symud allan neu i mewn i'r eiddo rydych yn gyfrifol amdano.  Gellir cysylltu â chi hefyd y tu allan i’r cyfnod canfasiad blynyddol i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Er enghraifft, cyn etholiad. 

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiynau, cysylltwch â ni.​

Ffôn:  029 2087 2088

E-bost: gwasanaethauetholiadol@caerdydd.gov.uk 

Gwasanaethau Etholiadol
Ystafell 263, Neuadd y Sir
Glanfa'r Iwerydd 
Caerdydd 
CF10 4UW​© 2022 Cyngor Caerdydd