Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Benthyciadau Offerynnau Cerdd

​​Mae gan Wasanaeth Cerddoriaeth Sir Caerdydd a Bro Morgannwg stoc o offerynnau a allai fod ar gael i'w benthyca neu eu llogi. Mae'r argaeledd yn aml yn amrywio ac yn dibynnu ar dewis o’r offeryn a'r pwynt yn y flwyddyn y gwneir y cais. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i'r plant hynny o  deuluoedd incwm isel (a oedd yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim) ag wedi'u dyrannu ar sail y cyntaf i ymholi.

Os yw eich tiwtor cerdd neu eich ysgol wedi cynghori i chi gysylltu â ni, yna llenwch y ffurflen a byddwch yn cael eich rhoi ar restr aros.

Gitâr

Os yn gofyn am fenthyciad gitâr, byddwch yn ymwybodol bod y stociau hyn yn hynod gyfyngedig, a gallai fod yn fwy economaidd i brynu eich gitâr eich hun gan eu bod yn cael eu prisio'n eithaf rhesymol.

Piano

Nid ydym yn gallu benthyg pianos. Gweld rhagor o wybodaeth am brynu eich offeryn eich hun trwy ein cynllun prynu offeryn cynorthwyol.

Mae offerynnau cerdd yn eitemau drud, ac mae'n amod i'r benthyciad eich bod yn cytuno i gadw at y telerau ac amodau a'ch bod yn derbyn atebolrwydd am ddiogelwch yr offeryn ac am unrhyw ddifrod a allai ddigwydd i'r offeryn (neu ategolion) yn ystod cyfnod y benthyciad.

​Ar ôl cymeradwyo'r cais, yn amodol ar argaeledd offerynnau, bydd eich plentyn yn cael offeryn. 

  1. ​Mae pob disgybl sy'n mynychu ysgol a gynhelir gan yr Awdurdod Lleol yn gymwys i wneud cais am offeryn benthyg, yn amodol ar argaeledd. 
  2. Mae offerynnau yn cael eu benthyg i ddisgyblion am hyd at flwyddyn yn y lle cyntaf. 
  3. Os darperir hyfforddiant gan Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir Caerdydd a Bro Morgannwg a bydd tiwtoriaid yn darparu presenoldeb ac adroddiad cynnydd i benderfynu a ddylai'r benthyciad barhau. 
  4. Os caiff hyfforddiant ei ddarparu gan  trydydd barti , bydd yr ysgol yn darparu presenoldeb ac adroddiad cynnydd i benderfynu a ddylai'r benthyciad barhau. 
  5. Os bydd y disgybl yn dod â gwersi i ben, rhaid dychwelyd yr offeryn i Wasanaeth Cerddoriaeth Sir Caerdydd a Bro Morgannwg ​ar unwaith. 
  6. Cyfrifoldeb y benthyciwr yw cynnal yr offeryn mewn trefn weithio dda trwy ddisodli llinynnau, cyrs, sbringiau falf a rhannau eraill y gellir eu disodli, a thrwy wneud glanhau a chynnal a chadw rheolaidd. 
  7. Y benthyciwr sy'n gyfrifol am gadw'r offeryn yn ddiogel ac mae'n atebol am golli'r offeryn neu am unrhyw ddifrod a achosir i'r offeryn, achos neu ategolion, heblaw trwy wisgo teg a rhwygo. 
  8. Nid yw'r offeryn wedi'i yswirio, a chynghorir y benthyciwr i drefnu yswiriant yn erbyn colli, neu ddifrod i'r offeryn. 
  9. ​​Mae Gwasanaeth Cerddoriaeth Sir Caerdydd a Bro Morgannwg yn cadw'r hawl i dynnu offeryn benthyg yn ôl ar unrhyw adeg.
 
Gwnewch gais am y cynllun benthyciadau offerynnau cerdd​
© 2022 Cyngor Caerdydd