Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut y gallwch chi helpu

​ Gallwch helpu pobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghaerdydd drwy gefnogi cynlluniau drwy gynnig cymorth ymarferol ac arbenigol i bobl yn y ddinas.

Gallwch wneud hyn drwy gyfrannu a wirfoddoli.

Gall gwirfoddoli wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl.​

Ein nod yw eich helpu i ddod o hyd i’ch cyfle gwirfoddoli delfrydol a gwireddu eich potensial.

Rydym ni’n awyddus i wirfoddolwyr ymuno â phob un o’r gwasanaethau canlynol:

 • Tŷ Greenfarm (Hostel Teuluol)
 • Tŷ Tresillian (Hostel Person Unigol)
 • Gwasanaethau Teithwyr Sipsiwn 
 • Adams Court (llety dros dro i deuluoedd/pobl unigol) 
 • Y Gwasanaeth Allgymorth 

Ar ôl cynefino byddwch yn cael trafodaeth am ba wasanaeth a fyddai fwyaf addas ar eich cyfer chi gyda’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’n gwasanaeth fel gwirfoddolwr, cysylltwch â ni drwy e-bostio Greenfarmhostel@caerdydd.gov.uk neu ffonio 029 2087 3141.

Mae’r Project Bws yn darparu gwasanaethau bum diwrnod o’r wythnos, 52 wythnos y flwyddyn, mewn bws deulawr sydd wedi’i addasu’n bwrpasol.

Gyda swyddfa ac ystafell feddygol, mae modd i bobl sy’n cysgu ar y stryd gael gafael ar wasanaethau gofal a chymorth brys. 

Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnig bwyd a diodydd poeth, ac yn gweithredu fel cysgod i bobl pan fo tywydd garw.  Dysgwch sut gallwch chi gefnogi gwaith Byddin yr Iachawdwriaeth​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.
Mae’r tîm yn cynnig cymorth, cefnogaeth a chyngor i bobl sy’n cysgu ar y stryd neu sy’n byw mewn cartref sy’n eu gwneud yn agored i niwed yng Nghaerdydd.  

Mae staff profiadol yn cefnogi cleientiaid drwy gynnig y cymorth canlynol:

 • brecwast, 
 • diodydd poeth, 
 • sachau cysgu, 
 • dillad cynnes, 
 • deunyddiau ymolchi, a 
 • helpu i ddod o hyd i ddarpariaeth leol bellach drwy gydol y dydd a nos. 

Mae’r Tîm hefyd yn cynnig amrywiaeth eang o gyngor ac yn galluogi pobl i gael gafael ar y gwasanaethau mwyaf priodol, perthnasol ac arbenigol gan gynnwys cyngor ar dai, atgyfeiriadau i lety â chymorth, cyngor ar fudd-daliadau, atgyfeiriadau i bob math o ofal iechyd ac atgyfeiriadau i ganolfannau camddefnyddio sylweddau.

Dysgwch sut gallwch chi gefnogi Tîm The Wallich​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Mae’r ganolfan hon yng nghanol y ddinas ar agor bob dydd o’r flwyddyn yn cynnig cymorth, cyngor a datblygiad arbenigol.

Mae Huggard yn cynnig:
 • prydau am ddim a chost isel, 
 • dillad am ddim, 
 • cyfleusterau golchi dillad a 
 • hylendid personol.  

Mae’r ganolfan yn bodoli i roi cymorth hanfodol i bobl ddigartref ac yn rhoi’r cyfle i ymgysylltu â nhw mewn amgylchedd cyfeillgar a chynnes, er mwyn eu helpu i ddod o hyd i lety parhaol.

Dysgu fwy am wasanaethau Huggard​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd a sut y gallwch chi helpu.

Ymgyrch codi arian yw CAERedigrwydd sy’n cyfuno elusennau digartrefedd sydd eisoes wedi’u sefydlu ledled Caerdydd. Mae’n cynnig cronfa amgen i helpu’r elusennau digartrefedd dan sylw i gefnogi’r bobl y maen nhw’n gweithio gyda nhw drwy grantiau bach.

Gallwch gyfrannu unrhyw adeg o’r dydd neu nos drwy decstio DIFF20 ac yna’r swm yr ydych am ei gyfrannu i 70070.

Mae’n bosib y codir tâl arnoch am eich neges. Cyfeiriwch at gyfraddau safonol gweithredwr eich rhwydwaith. 

Caiff eich cyfraniad ei roi i unigolion i gynnig y gefnogaeth briodol ar yr adeg briodol. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan FOR Cardiff​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

​​​​​​​

​​

© 2022 Cyngor Caerdydd