Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Heol Trelái – gwelliannau i’r groesfan sebra

​​​​​​​​​Rydym yn bwriadu gwneud newidiadau i'r groesfan a'r cyffyrdd ar Heol Trelái a Lôn Caerau. 

Mae'r cyffyrdd ar Lôn Caerau yn llydan iawn. Mae hyn yn golygu nad oes angen i gerbydau arafu llawer wrth droi i mewn i Lôn Caerau o Heol Trelái.

Bydd y cynllun hwn yn uwchraddio’r hen groesfan sebra. 

Byddwn yn cyflwyno bwrdd arafu uchel, fel bod yn rhaid i yrwyr arafu wrth agosáu at y groesfan. 

Bydd tynhau'r cyffyrdd ar gyfer cerbydau hefyd yn helpu i'w harafu ac yn gwneud llwybrau troed cysylltiol yn fwy llydan. Bydd hyn yn lleihau pellteroedd croesi i gerddwyr.

Bydd y cynllun yn:

 • gwneud llwybrau troed ar Heol Trelái a Lôn Caerau yn fwy llydan,
 • uwchraddio'r ynys ganol ar y groesfan sebra,
 • annog croesi’n ddiogel a chyfleus,
 • uwchraddio goleuadau a goleuadau croesi, a
 • chulhau ceg y gyffordd i arafu cerbydau.

Bydd hyn yn cynnig:

 • symudiadau arafach a mwy diogel gan gerbydau,
 • mwy o ddiogelwch i gerddwyr, yn enwedig plant, a
 • gwelededd gwell.


Ariennir y cynllun trwy Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.

Gallwch weld yr hysbysiad safle llawn​ (292kb PDF)​. ​

Adroddiad ar yr ymgynghoriad

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 22 Mawrth 2024 a 12 Ebrill 2024. Mae adroddiad yr ymgynghoriad yn dangos yr adborth a gawsom. 

Rydym wedi dod i'r casgliad y byddwn yn bwrw ymlaen â'r cynllun hwn. 


Mwy o wybodaeth am fesurau rheoli traffig  

Darganfyddwch beth mae pob term yn ei olygu.​
  
Mae'r rhain yn fesurau rheoli traffig ffisegol penodol sy'n gorfodi gyrwyr i arafu. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 • twmpathau ffordd, 
 • clustogau arafu, 
 • byrddau arafu, 
 • rhwystrau culhau’r ffordd, 
 • rhwystrau igam-ogamu, 
 • pyrth, 
 • cylchfannau, a 
 • nodweddion tebyg eraill.​
Datblygiad o'r twmpathau ffordd yw'r rhain. 

Mae siâp a lled clustog arafu yn golygu y gall gyrrwr alinio ei gerbyd ag ef. Mae angen iddynt leihau eu cyflymder i wneud hyn.

Mae hyn yn lleihau symudiad i fyny ac i lawr wrth yrru dros y glustog. Mae cerbydau mwy o faint yn elwa yn arbennig yn y modd hwn. Er enghraifft, cerbydau'r gwasanaethau brys neu fysiau gyda theithwyr.
Mae'r rhain yn ardaloedd palmant yng nghanol y ffordd. Ni all cerbydau yrru ar eu traws. 

Fel arfer, maent yn cynnwys arwydd 'cadwch i'r chwith' neu folard wedi'i oleuo. 

Gellir defnyddio ynysoedd traffig ar gyfer:

 • ynys groesi i gerddwyr, 
 • croesfan groesgam, a
 • rheoli symudiadau cerbydau ar gylchfannau a chyffyrdd eraill.

Gall un math arbennig o ynys draffig ymddangos fel cylchfan fach, ond heb unrhyw freichiau i ffyrdd ymyl.
Mae'r rhain yn addas ar gyfer safleoedd sydd â lefelau canolig o alw gan gerddwyr a llif cerbydau, lle na fyddai croesfan pâl yn addas. 

Gall y math hwn o groesfan fod o fudd i gerddwyr gan nad oes isafswm amser aros ar gyfer yr hawl i groesi. 

Gellir cyfuno croesfannau sebra â rhwystrau ymwthiol. Gallai'r rhain:

 • wella gwelededd i yrwyr a cherddwyr, 
 • lleihau pellteroedd croesi, a 
 • helpu cerddwyr i ddangos eu bod yn bwriadu croesi ffordd. ​
Croesfannau sebra yw’r rhain sydd yn cynnwys bwrdd arafu, neu pan fyddant wedi eu gosod wrth gyffordd ddyrchafedig (naill ai ar ei phen ei hun neu fel rhan o gyfres ehangach o fesurau arafu traffig). 
Mae hyn pan gaiff rhwystrau ymwthiol eu defnyddio wrth gyffordd. Gallai'r rhain:

 • atal cerbydau rhag parcio'n rhy agos at gyffordd,
 • gwella gwelededd, a 
 • darparu parcio a ddiogelir. 


 

© 2022 Cyngor Caerdydd