Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaeth Toiledau Lleol

​Yn unol â Deddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017 mae angen i bob awdurdod lleol yng Nghymru gyhoeddi strategaeth toiledau lleol.

Mae cyfrifoldeb ar awdurdodau lleol i wneud y canlynol:
  • asesu'r angen am doiledau yn eu cymunedau
  • cynllunio i fodloni'r angen hwnnw
  • llunio strategaeth toiledau lleol
  • adolygu'r strategaeth, ei diweddaru a hysbysebu’r diwygiadau
 
​Yn 2019, cynhaliom ymgynghoriad i helpu i lunio'r strategaeth toiledau lleol ar gyfer Caerdydd. 


Cyhoeddwyd ein Strategaeth Toiledau Lleol ym mis Rhagfyr 2019 gyda'r nod o sicrhau bod pobl sy'n byw yn y ddinas neu'n ymweld â hi yn gallu cael mynediad i'r toiledau sy'n bodloni’u hanghenion unigol. 

Rydym wedi cyhoeddi datganiad cynnydd interim sy'n tynnu sylw at y camau yr ydym wedi'u cymryd ers cyhoeddi'r strategaeth.


Cyhoeddir yr adolygiad llawn nesaf o'r strategaeth ym mis Mai 2023.