Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwneud cwyn neu sylw ynghylch ein Gwasanaethau Cymdeithaol

​​​​​​​ COVID-19 (Coronafeirws)

Er lles iechyd y cyhoedd, rydym yn eich annog i gysylltu â ni dros y ffôn neu ar-lein am y tro. Bydd hyn yn osgoi unrhyw deithiau diangen gan y gallai swyddfeydd y cyngor gau ar fyr rybudd yn unol â chanllawiau cenedlaethol.

Iechyd a lles y cyhoedd yw ein blaenoriaeth gyntaf o hyd. I’r perwyl hwnnw, bydd y gwasanaeth cwynion yn canolbwyntio'n bennaf ar wasanaethau rheng flaen hanfodol. Byddem yn eich annog i ystyried eich defnydd o'r drefn gwyno yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwn yn gwneud ein gorau i ymateb i gwynion o fewn amserlenni statudol, fodd bynnag, mae'n anochel y bydd rhai cwynion lle nad yw hyn yn bosibl gan y bydd holl swyddogion y Cyngor yn canolbwyntio ar sicrhau bod gwasanaethau hanfodol ar gael i'r trigolion hynny sydd eu hangen fwyaf. Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.


Os ydych yn cael help neu gymorth, neu mewn unrhyw ffordd yn ymwneud â gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Caerdydd (Plant neu Oedolion) a bod gennych rywbeth i’w ddweud wrthym, hoffem glywed gennych. 


Polisi Cwynion y Gwasanaethau Cymdeithasol (218kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 
Sut i gael eich clywed - Taflen ffeithiau Cwynion​ Gwasanaethau Cymdeithasol​ (445kb PDF)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​


Ffurflen gwyno & Ffurflen sylwadau ar-lein

 

Os byddai’n well gennych siarad â rhywun

 

Rydym yn gwybod ei fod yn haws siarad â rhywun. Os hoffech siarad ag un o’n swyddogion cwynion defnyddiwch y manylion isod:

 

Swyddog Cwynion Gwasanaethau Cymdeithasol
02920 873663
Dydd Llun i ddydd Gwener         8.30am – 5pm


Os byddai’n well gennych beidio â siarad yn uniongyrchol â ni

 

Os ydych eisiau cyngor annibynnol dyma rai sefydliadau a allai’ch helpu.

 

Tîm Eiriolaeth Caerdydd
029 2066 8965
Neges destun pobl ifanc: 07967 628846

 

Voices fro​m Care​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
029 2039 8214

 

Y Comisiynydd Plant​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Rhadffon: 0808 801 1000
Neges destun am ddim: 80800 (dechreuwch eich neges gyda COM)

 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
08442 640670 / 029 2044 5030

 

Childline​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
0800 11 11

 

Canolfan Gofalwyr (Caerdydd a’r Fro)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
029 2022 1439

 

Age Concern, Caerdydd a’r Fro​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
029 2068 3683

 

Ffederasiwn Rhieni​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd (ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu a’u teuluoedd)
029 2048 3320

 

Cyngor Cleifion Caerdydd (iechyd meddwl)
029 2033 6373

 

Advocacy Matters (Cymru)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd (anableddau dysgu)
029 2023 3733


Ffurflen gwyno & Ffurflen sylwadau ar-lein


​​

Gwneud cwyn

​​​​​​​​​​​