Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hysbysiad Preifatrwydd Gwastraff Masnach

​Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn ar gyfer cwsmeriaid gwasanaeth Gwastraff Masnach Cyngor Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddsy'n darparu casgliadau gwastraff cytundebol ar gyfer busnesau a thrigolion lleol.

Mae’r gwasanaeth Gwastraff Masnach yn rhan o Gyngor Caerdydd, sy’n Rheolwr Data at ddibenion y wybodaeth a gasglwyd.

Y math o wybodaeth bersonol a gasglwn ​

Ar hyn o bryd rydym yn casglu ac yn prosesu'r wybodaeth ganlynol:
 • Enw
 • Cyfeiriad
 • Manylion cyswllt (rhif ffôn, cyfeiriad e-bost)
 

Sut y cawn yr wybodaeth bersonol a pham mae gennym

Mae'r rhan fwyaf o'r wybodaeth bersonol a gaiff ei phrosesu gennym yn cael ei rhoi’n uniongyrchol gennych chi am un o'r rhesymau canlynol:
 • Sefydlu cytundeb cytundebol i gael gwared ar wastraff annomestig
 • Newid neu derfynu cytundeb cytundebol
 

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth yr ydych wedi'i rhoi i ni er mwyn:
 • Cyflawni'r cytundeb cytundebol a'r amserlen o wasanaethau
 • Ar gyfer cyfathrebu ar fater yn ymwneud â chyflawni ein cytundeb cytundebol
 • Ar gyfer cyfathrebu i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'n cwsmeriaid am newidiadau i wasanaeth neu delerau ac amodau
 

Efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon gyda'n darparwr meddalwedd gweithredol, Selected Interventions Ltd, i gefnogi ein gweithrediadau. Mae'r darparwr hwn yn gweithredu fel y Prosesydd Data ac ond yn prosesu'r data hwn fel y nodir gan Dîm Gwastraff Masnach Cyngor Caerdydd. Nid yw'r data ar gael i Selected Interventions Ltd, i'w ddefnyddio at unrhyw ddiben arall, fel y nodir mewn Cytundeb Prosesu Data.

Dan y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), y sail gyfreithlon rydym yn dibynnu arni ar gyfer prosesu'r wybodaeth hon yw: 
 • Mae gennym rwymedigaeth gytundebol.
 
Cyn belled â bod gennym fanylion cyswllt ar gyfer o leiaf un unigolyn ar gyfer pob cytundeb cytundebol, mae gennych yr hawl i ofyn am ddileu eich gwybodaeth.​

Sut rydym yn storio eich gwybodaeth bersonol

Mae eich gwybodaeth yn cael ei storio'n ddiogel yn ddigidol ar system cwmwl (Microsoft Azure) sydd wedi’i lleoli naill ai yn Ne'r DU neu Orllewin y DU. 

Rydym yn cadw'r holl wybodaeth bersonol (h.y. enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn) drwy gydol unrhyw gytundeb cytundebol, ac am hyd at 2 flynedd ar ôl terfynu contract. Yna byddwn yn gwaredu eich gwybodaeth, drwy ddileu'r holl gofnodion digidol.​

Eich hawliau diogelu data

Dan gyfraith diogelu data, mae gennych hawliau sy’n cynnwys:
 • Eich hawl mynediad - Mae gennych hawl i ofyn i ni am gopïau o'ch gwybodaeth bersonol.
 • Eich hawl i gywiro - Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro gwybodaeth bersonol sy'n anghywir yn eich barn chi.
 
Mae gennych hefyd hawl i ofyn i ni gwblhau gwybodaeth sy'n anghyflawn yn eich barn chi. 
 • Eich hawl i ddileu - Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol dan rai amgylchiadau. 
 • Eich hawl i gyfyngu ar brosesu - Dan rai amgylchiadau mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol. 
 • Eich hawl i gludadwyedd data - Mae gennych hawl i ofyn i ni drosglwyddo'r wybodaeth bersonol a roesoch i ni i sefydliad arall, neu i chi, dan rai amgylchiadau.
 • Eich hawl i wrthwynebu prosesu - Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol dan rai amgylchiadau.
 
​​​
Nid oes angen i chi dalu unrhyw dâl am arfer eich hawliau.  Os gwnewch gais, bydd gennym un mis i ymateb i chi.

Cysylltwch â ni os dymunwch roi cais.​


Sut i gwyno

Os oes gennych unrhyw bryderon am ein defnydd o'ch gwybodaeth bersonol, gallwch wneud cwyn i ni yn ​diogeludata@caerdydd.gov.uk​​​​​​​​​​​External link opens in a new window

Gallwch hefyd gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn anhapus â'r ffordd rydym wedi defnyddio eich data. 

Cyfeiriad Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth:           
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Swydd Gaerllion
SK9 5AF

Rhif llinell gymorth:  0303 123 1113

Gweler gwefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window


Sut i gysylltu â ni

Enw: Adran Gwastraff Masnach Cyngor Caerdydd 
Cyfeiriad: Depo Ffordd Lamby, Ffordd Lamby, Tredelerch, Caerdydd, CF3 2HP 
Rhif Ffôn: 02920717501


​​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd