Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hybysiadau Preifatrwydd Gwasanaeth-Benodol

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae’r Cyngor yn prosesu data personol yn ddyddiol. Rydym yn cadw rhywfaint o wybodaeth amdanoch chi ("data personol"​).​​​ 
Mae hysbysiad preifatrwydd a hysbysiadau gwasanaeth-benodol y Cyngor yn egluro sut mae'ch data'n cael ei storio, ei ddefnyddio a'ch hawliau mewn perthynas â'r data hwn.​

Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Caerdydd​

Dylunnir yr hysbysiad hwn i roi gwybodaeth i chi ynghylch y data amdanoch sydd gennym, sut y’i defnyddiwn, eich hawliau parthed y data hwnnw a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.

Hysbysiad preifatrwydd COVID-19 Cyngor Caerdydd

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut y bydd Cyngor Caerdydd (fel rheolwr data) yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu data personol yn benodol mewn perthynas â'r pandemig coronafeirws. 

Olrhain a Di​ogelu Covid-19 Caerdydd a’r Fro​​

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro sut y bydd Cyngor Caerdydd, Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (fel Rheolwyr Data) yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu data personol yn benodol mewn perthynas â phandemig y coronafeirws. 

Oedolion sy’n derbyn Cymorth a Gofal


Mae angen i Gyngor Caerdydd gael eich data personol er mwyn gallu cyflawni rhai tasgau penodol yn ymwneud ag Oedolion sy’n derbyn Gofal a Chymorth, yn unol â’r hyn sydd er budd i’r cyhoedd.

Plant sy’n derbyn Gofal a Chymorth, ar gyfer Rhieni a Gofalwyr​

Mae angen i Gyngor Caerdydd gael eich data personol er mwyn gallu cyflawni rhai tasgau penodol yn ymwneud a plant sy’n derbyn Gofal a Chymorth, yn unol â’r hyn sydd er budd i’r cyhoedd.

Hysbysiad Preifatrwydd Gwasanaethau Etholiadol​

Gwybodaeth i chi ynghylch y data amdanoch sydd gennym​ am gwasanaethau etholiadol

Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Cais am Wybodaeth

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut a pham y mae Cyngor Caerdydd yn prosesu eich gwybodaeth bersonol fel ymgeisydd gwybodaeth.

Y Fenter Twyll Genedlaethol

Mae’n rhaid i’r Cyngor yn unol â’r gyfraith ddiogelu cronfeydd cyhoeddus a weinyddir gennym ac o ganlyniad, i sicrhau nad yw arian trethdalwyr yn cael ei dynnu allan o'r system trwy dwyll.​

Prosesu data SgwrsFot

Gwybodaeth i chi ynghylch y data amdanoch sydd gennym​ trwy SgwrsFot

E-dalebau prydau ysgol am ddim

Rydym yn gweithio'n agos gyda chwmni a ddewiswyd (Sodexo) i sicrhau bod hyn yn cael ei hwyluso cyn gynted â phosibl. Fel y cyfryw, bydd data personol cyfyngedig yn cael ei ddarparu i'r cwmni er mwyn hwyluso'r gwasanaeth hwn a sicrhau bod anghenion yn cael eu diwallu

Hysbys​iad Preifatrwydd ar gyfer Cynghorydd Ward a Ffurflen Ganiatad

Yn unol â deddfwriaeth ddiogelu data gyfredol, mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn rhoi gwybodaeth am sut mae Cynghorwyr Etholedig yn prosesu gwybodaeth bersonol er mwyn ymateb i geisiadau gan etholwyr ac yn rhoi gwybodaeth am hawliau preifatrwydd unigolion.

Polisi Preifatrwydd Addysg Alwedigaethol Caerdydd

Mae’r hysbysiad hwn wedi’i gynllunio i roi gwybodaeth i chi am y data sydd gennym amdanoch, sut y byddwn yn ei ddefnyddio, eich hawliau ynghlwm wrtho a’r mesurau diogelwch sydd ar waith i’w ddiogelu.

​ ​

Hysbysiad Preifatrwydd Canolfan Ailgylchu Caerdydd

Bwriedir yr hysbysiad preifatrwydd hwn ar gyfer trigolion Caerdydd sy'n defnyddio Canolfan Ailgylchu Caerdydd ar gyfer ailgylchu a gwaredu eu gwastraff cartref.

Hysbysiad Preifatrwydd - taliadau gweithwyr gofal o £500

Mae Cyngor Caerdydd yn gweinyddu'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru ar gyfer unigolion sy'n gweithio yng Nghaerdydd. Mae eich gwybodaeth bersonol a ddarperir ar y ffurflen hon yn cael ei chasglu gan eich cyflogwr ar sail eich cydsyniad a'ch cais am y taliad o £500. ​

Xerox​

Mae’n bosib y bydd Cyngor Caerdydd yn defnyddio cwmni allanol o’r enw Xerox i argraffu a phostio rhai mathau o bost, drwy wasanaeth o’r enw Hybrid Mail​​

​ ​
​ ​

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer brechu staff Cartrefi Gofal, Awdurdodau Lleol a'r GIG​

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro'n benodol sut rydym yn delio â'ch gwybodaeth ar gyfer y cyfnod brechu​

Hysbysiad Preifatrwydd y Cynllun Prydlesu Rhent Preifat

Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut y byddwn yn defnyddio'r data personol a ddarparwch er mwyn cymryd rhan yn y cynllun hwn. ​​

​ ​​

Hysbysiadau Preifatrwydd ar gyfer Gweithwyr Cyngor Caerdydd

​​Mae'r hysbysiadau hyn yn esbonio sut rydym yn casglu, defnyddio a storio data gweithwyr Cyngor Caerdydd. Mae'r hysbysiadau hefyd yn esbonio eich hawliau mewn perthynas â'r data hwn.​

Hysbysiad Preifatrwydd Cynnig Gofal Plant Caerdydd

Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut rydym yn monitro gwybodaeth rhieni, plant a darparwyr sy'n defnyddio'r Cynnig Gofal Plant.​​

Hysbysiad Preifatrwydd Cynllun Taliadau Cydnabod Gofal Cymdeithasol Covid-19

Sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion Cynllun Taliadau Cydnabod Gweithwyr Gofal Cymdeithasol Covid-19​ ​​

​ ​​ 

Hysbysiad Preifatrwydd Gwastraff Ma​snach

​​Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae ein Gwasanaethau Gwastraff Masnach yn monitro gwybodaeth a’ch hawliau gyda’ch gwybodaeth.​.​


Hysbysiad Preifatrwydd Dynladdiad Domestig

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut a pham mae gwasanaeth Dynladdiad Domestig yn casglu ac yn defnyddio eich data’n ddiogel​.

Hysbysiad Preifatrwydd y Gwasanaeth Addysg Heblaw yn yr Ysgol

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut a pham mae gwasanaeth addysg heblaw yn yr ysgol Cyngor Caerdydd yn casglu ac yn defnyddio eich data’n ddiogel​.

Hysbysiad Preifatrwydd plant sy'n derbyn cymorth

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio sut a pham mae gwasanaeth plant sy'n derbyn cymorth ​​Cyngor Caerdydd yn casglu ac yn defnyddio eich data’n ddiogel​.

​​​