Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hygyrchedd ein ap

​Lansiwyd ap CardiffGov yn 2018 ac mae'n rhoi swyddogaeth i gwsmeriaid anfon adroddiadau, gwirio casgliadau gwastraff a rheoli treth gyngor.

Mwy o wybodaeth am ap Cyngor Caerdydd​. ​

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i ap Cyngor Caerdydd. Mae gennym hefyd ddatganiad hygyrchedd ar gyfer ein wefan​.​

Cynhelir yr ap hwn gan Gyngor Caerdydd. ​​Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r ap hwn.

Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu: 

 • newid lliwiau, lefelau cyferbynnu a ffontiau, 
 • llywio'r rhan fwyaf o'r ap gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig, 
 • llywio'r rhan fwyaf o'r ap gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais, 
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r ap gan ddefnyddio darllenydd sgrin. 
  ​​

Rydym hefyd wedi gwneud y testun ar yr ap mor syml â phosibl i'w ddeall. Mae gan yr elusen AbilityNet​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ gyngor ar sicrhau bod eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd. ​

Pa mor hygyrch yw'r ap hwn

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r ap hwn yn gwbl hygyrch. Mae hyn yn cynnwys:

 • Porth y Dreth Gyngor
 • E-daliadau
 • Map ar-lein i-share ​
​ ​​

Adborth a gwybodaeth gyswllt


Os oes angen gwybodaeth arnoch am y rhaglen hon ar gyfer dyfeisiau symudol mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â:

accessibility@caerdydd.gov.uk​

Adrodd problemau hygyrchedd o ran yr ap hwnRydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd yr ap hwn. Os canfyddwch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

www.caerdydd.gov.uk/adborthamyrap​

Neu e-bostiwch at cardiffgovapp@caerdydd.gov.uk​

Gweithdrefn orfodi

​​

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ ​(y 'rheoliadau hygyrchedd').

Os nad ydych yn hapus gyda'r modd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonolRydym yn darparu Gwasanaeth Trosglwyddo Fideo trwy Video Relay Service gan Sign Video i bobl sy’n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd.

Dysgwch sut y gallwch gysylltu â Chyngor Caerdydd.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd yr ap hwnMae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i wneud ei ap yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfioMae’r ap hwn yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Rhestrir gweddill y meysydd diffyg cydymffurfio yn y tabl.


Cynnwys nad yw'n hygyrch

​​
Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.​​

​​​

Testun sy'n edrych fel pennawd, labeli sy'n gysylltiedig â rhaglenni a labeli dal lle

Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Wrth ddefnyddio darllenwyr sgrin ar iOS ac Android, ni fyddwch yn cael gwybod am labeli'r maes ar ôl i chi ddechrau cwblhau'r maes. Nid yw testun sy'n ymddangos yn weledol fel pennawd yn darllen fel pennawd. Mae hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o'r app.​

Camau a gymerwyd: Rydym wedi ceisio defnyddio Xamarin Forms AutomationProperty.LabeledBy property ond nid yw hyn yn gweithio ar iOS. Dim arwydd o ffurflenni xamarin yn trwsio hyn. Fel dewis arall, edrychwyd ar Xamarin Community Toolkit's Semantic Effects - codwyd byg GitHub. 

Canlyniad: Nid yw Datblygwyr Caerdydd yn gallu trwsio oherwydd nam trydydd parti.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Xamarin i drwsio’r byg neu uwchraddio eu platfform i Maui. Mae Maui nawr ar gael. Mae ein Datblygwyr yn cynnal ymchwiliad pellach. I’w adolygu fis Mai 2024.

Ffenestri Naid


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais Android, ni fyddwch yn gallu llywio i'r ffenestri naid. Mae hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o'r app.​

Camau a gymerwyd: Codwyd byg ar GitHub ar ffocws bysellfwrdd. Ddim yn gallu gosod ffocws bysellfwrdd ar ffenestr naid. Mae'r ffocws yn parhau ar y sgrin y tu ôl i’r ffenestr naid yn ddiofyn. Dim ffordd o osod ffocws ar gynnwys ffenestr naid.

Canlyniad: Nid yw Datblygwyr Caerdydd yn gallu trwsio oherwydd nam trydydd parti.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Mae byg RG.plugin nuget yn cael ei ddatrys fel rhan o uwchraddiad MAUI. Bydd ein Datblygwyr yn ymchwilio ac adolygu ym mis Mai 2024.

Opsi​ynau dewis


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais Android ni fyddwch yn gallu dewis cyfeiriad na dewis canslo. Mae hyn yn effeithio ar yr holl swyddogaethau chwilio am gyfeiriad yn yr app.

Camau a gymerwyd: Nid oes gan Fragments.BottomSheetDialogFragment swyddogaeth hygyrchedd bysellfwrdd. Mae hyn yn nodwedd greiddiol i Android. Byddai angen i ddatblygwyr Caerdydd weithredu dull untro o’i drwsio. Ymchwiliwyd i nifer o newidiadau posibl i ddatrysiadau trydydd parti yn ogystal â rhoi cynnig ar y dull mwy newydd o ddefnyddio ffenestri naid android, ond mae gan hynny hefyd yr un broblem. Mae datblygwyr Caerdydd wedi dod i’r casgliad na fyddai’r un o'r rhain yn trwsio'r byg.

Canlyniad: Mae tîm y prosiect wedi penderfynu gadael hyn gan ragweld datrysiad android yn hytrach na chreu cod personol o'i gwmpas.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Dylai uwchraddiad MAUI ddarparu datrysiad posibl. Ni fydd angen i'n Datblygwyr ddibynnu ar ddiweddariadau Android neu iOS. I’w adolygu fis Mai 2024.


Dolenni


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych yn defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais iOS, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r dolenni yn natganiad preifatrwydd y Dreth Gyngor, yn nhelerau ac amodau’r canolfannau ailgylchu nac ar dudalennau telerau ac amodau casgliadau swmpus.

Camau a gymerwyd: Datblygwyr Caerdydd yn dal i weithio ar ddull trwsio.

Canlyniad: Heb ei drwsio ar hyn o bryd.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Parhau i ymchwilio gyda'r bwriad o’u trwsio mewn diweddariadau yn y dyfodol. I’w adolygu fis Mai 2024.Chwiliad


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais Android, ni fyddwch yn gallu tabio'n llwyddiannus drwy adran chwilio'r dudalen 'Adrodd' yn y drefn a ddisgwylir. ​

Camau a gymerwyd: Ymchwiliad trylwyr gan ddatblygwyr Caerdydd. Ni chodwyd unrhyw fygiau.

Canlyniad: Dim modd trwsio.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Dylai uwchraddiad MAUI ddarparu datrysiad posibl. Ni fydd angen i'n Datblygwyr ddibynnu ar ddiweddariadau Android. I’w adolygu fis Mai 2024.

Ychwanegu delwedd


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi’n defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais iOS, ni fyddwch yn gallu tynnu delwedd ar ôl i chi ei hychwanegu at eich adroddiad. Mae hyn yn effeithio ar bob math o adroddiad.​

Camau a gymerwyd: Mater iOS creiddiol. Byddai angen i ddatblygwyr Caerdydd weithredu dull untro o’i drwsio. Rydym yn defnyddio UIAlertController iOS - UIAlertController | Dogfennaeth Datblygwr Apple

Canlyniad: Mae tîm y prosiect wedi penderfynu gadael hyn gan ragweld datrysiad android yn hytrach na chreu cod personol o'i gwmpas.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Mynd ati i fonitro’n weithredol am drwsiad iOS. Ailedrych ac adolygu ym mis Mai 2024. 

Dileu nodyn atgoffa


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais iOS, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r ffenestr naid 'Dileu nodyn atgoffa' ar y dudalen nodiadau atgoffa ar gyfer Casgliadau.

Camau a gymerwyd: Mater rheoli iOS creiddiol. Byddai angen i ddatblygwyr Caerdydd weithredu dull untro o’i drwsio.

Canlyniad: Mae tîm y prosiect wedi penderfynu gadael hyn gan ragweld datrysiad android yn hytrach na chreu cod personol o'i gwmpas.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Mynd ati i fonitro’n weithredol am drwsiad iOS. Ailedrych ac adolygu ym mis Mai 2024. 

Dewis opsiynau


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais iOS, bydd angen i chi dabio drwy'r sgrin gyfan i ddewis opsiwn o gwymplenni. Mae hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o'r app.​

Camau a gymerwyd: Mater rheoli iOS creiddiol. Byddai angen i ddatblygwyr Caerdydd weithredu dull untro o’i drwsio.

Canlyniad: Mae tîm y prosiect wedi penderfynu gadael hyn gan ragweld datrysiad android yn hytrach na chreu cod personol o'i gwmpas.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Mynd ati i fonitro’n weithredol am drwsiad iOS. Ailedrych ac adolygu ym mis Mai 2024. 

Ddim ar gael i adrodd ar ap


Camau a gymerwyd: Mater rheoli iOS creiddiol. Byddai angen i ddatblygwyr Caerdydd weithredu dull untro o’i drwsio.

Canlyniad: Mae tîm y prosiect wedi penderfynu gadael hyn gan ragweld datrysiad android yn hytrach na chreu cod personol o'i gwmpas.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023​ - Mynd ati i fonitro’n weithredol am drwsiad iOS. Ailedrych ac adolygu ym mis Mai 2024. ​
Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio'r darllenydd sgrin 'TalkBack' ar ddyfais Android, bydd y ddewislen hambyrgyr yn cael ei darllen fel 'Ok/Iawn' drwy'r app.​

Camau a gymerwyd: Tocyn GitHub wedi'i godi ar gyfer byg yn Xamarin.

Canlyniad: Nid yw Datblygwyr Caerdydd yn gallu trwsio oherwydd nam trydydd parti.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Xamarin i drwsio’r byg neu uwchraddio eu platfform i Maui. Mae Maui nawr ar gael. Mae ein Datblygwyr yn cynnal ymchwiliad pellach. I’w adolygu fis Mai 2024.


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais Android, ni fyddwch yn gallu defnyddio rhai o’r ffenestri naid drwy’r app.

Camau a gymerwyd: Codwyd byg ar GitHub ar ffocws bysellfwrdd. Ddim yn gallu gosod ffocws bysellfwrdd ar ffenestr naid. Mae'r ffocws yn parhau ar y sgrin y tu ôl i’r ffenestr naid yn ddiofyn. Dim ffordd o osod ffocws ar gynnwys ffenestr naid.

Canlyniad: Nid yw Datblygwyr Caerdydd yn gallu trwsio oherwydd nam trydydd parti.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Mae byg RG.plugin nuget yn cael ei ddatrys fel rhan o uwchraddiad MAUI. Bydd ein Datblygwyr yn ymchwilio ac adolygu ym mis Mai 2024.Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio bysellfwrdd ar ddyfais Android, ni fyddwch yn gallu defnyddio unrhyw un o’r cwymplenni drwy’r app.

Camau a gymerwyd: Ymchwilio ac ymdrechion i ddatrys.

Canlyniad: Nid yw Datblygwyr Caerdydd yn gallu trwsio oherwydd nam trydydd parti.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Xamarin i drwsio’r byg neu uwchraddio eu platfform i Maui. Mae Maui nawr ar gael. Mae ein Datblygwyr yn cynnal ymchwiliad pellach. I’w adolygu fis Mai 2024.


​Testun dal lle


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Wrth ddefnyddio darllenwyr sgrin ar iOS ac Android, ni fyddwch yn cael gwybod am labeli'r meysydd ar ôl i chi ddechrau cwblhau'r maes. Mae hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o'r app.​

Camau a gymerwyd: Rydym wedi ceisio defnyddio Xamarin Forms AutomationProperty.LabeledBy property ond nid yw hyn yn gweithio ar iOS. Dim arwydd o ffurflenni xamarin yn trwsio hyn. Fel dewis arall, edrychwyd ar Xamarin Community Toolkit's Semantic Effects - codwyd byg GitHub.

Canlyniad: Nid yw Datblygwyr Caerdydd yn gallu trwsio oherwydd nam trydydd parti.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Xamarin i drwsio’r byg neu uwchraddio eu platfform i Maui. Mae Maui nawr ar gael. Mae ein Datblygwyr yn cynnal ymchwiliad pellach. I’w adolygu fis Mai 2024.

Saeth yn ôl


Sut mae hyn yn effeithio ar y defnyddiwr: Os ydych chi'n defnyddio dyfais Android, bydd y saeth yn ôl yn y pennawd yn cael ei darllen gan TalkBack fel bod 'heb label'. Mae hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o'r app.​

Camau a gymerwyd: Datgelodd yr ymchwiliad hyn fel nodwedd Android gynhenid. Byddai angen i ddatblygwyr Caerdydd weithredu dull untro o’i drwsio.

Canlyniad: Mae tîm y prosiect wedi penderfynu gadael hyn gan ragweld datrysiad android yn hytrach na chreu cod personol o'i gwmpas.

Cynlluniau’r Dyfodol:
Diweddariad Tachwedd 2023 - Mynd ati i fonitro’n weithredol am drwsiad Android. Ailedrych ac adolygu ym mis Mai 2024. ​
 
​ ​

Baich anghymesur


Cyfeiriadedd - Asesiad baich anghymesur

Mae ein app wedi'i ddatblygu i'w ddefnyddio yn y modd portread. Bydd galluogi newid cyfeiriadedd i’r modd tirlun yn arwain at golli ymarferoldeb ar draws holl wasanaethau'r app a’r rhyngwyneb defnyddiwr.

Cwmpas


Mae'r asesiad hwn yn ymwneud â chyfeiriadedd app Cardiff Gov. Mae'r app wedi'i osod yn y modd portread ar hyn o bryd.

Manteision


Manteision galluogi’r app i weithredu yn y modd tirlun:

 • Mwy o hyblygrwydd i ddefnyddwyr weld a llywio’r app ar eu ffonau
 • Mwy o hyblygrwydd i ddefnyddwyr weld a llywio’r app ar eu cyfrifiaduron llechen

Baich


Ein hasesiad o'r baich i ailddatblygu'r app fel y gall weithredu’n effeithiol yn y moddau portread a thirlun yw y bydd angen datblygu pob rhan o'r app. Byddai'n rhaid gwneud gwaith ymchwilio a datblygu o ran y canlynol (nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr):

 • map iShare (trydydd parti)
 • Android – ailgychwyn yr app bob tro y bydd y ddyfais yn cael ei chylchdroi
 • Android - mae’r camera’n ail-lwytho’r app
 • Android - mae’r bysellfwrdd yn cuddio’r sgrîn iOS – methu gweld teipio ar y sgrîn Integreiddio'r dreth gyngor â Northgate (trydydd parti)
 • byddai angen newidiadau o ran y rhyngwyneb defnyddiwr ar bob sgrîn yn yr app.

Ffactorau eraill


Hefyd yn berthnasol i'r penderfyniad hwn yw’r isod:

 • Mae’r awydd i ddefnyddio'r app yn y modd tirlun yn isel - nid ydym wedi derbyn unrhyw adborth, awgrym na chwyn gan gwsmeriaid mewn perthynas â'r swyddogaeth hon.
 • Ar hyn o bryd mae'r app yn bodloni gofynion hygyrchedd ar gyfer nifer mawr o ddefnyddwyr.

Meini prawf


Credwn y byddai costau ailddatblygu'r app i alluogi newid cyfeiriadedd o’r modd portread i’r modd tirlun lle nad oes tystiolaeth o alw yn ddefnydd gwael o adnoddau cyfyngedig ac y byddai'n faich anghymesur ar y sefydliad o ran cost.

Dyddiad Asesu: 2 Ebrill 2022

Golygwyd y tro diwethaf: 8 Ebrill 2022 ​

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella Hygyrchedd 


Ein nod yw adnabod a thrwsio materion yn yr amserlenni a nodir. Byddwn yn parhau i siarad â darparwyr trydydd parti i weld pa welliannau y gellir eu gwneud i'w systemau. 

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn 


Paratowyd y datganiad hwn ar 17 Mehefin 2021. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 23 Tachwedd 2023.​

Cafodd yr ap hwn ei phrofi ddiwethaf ar 17 Rhagfyr 2021 gan Swyddfa Ddigidol a Data Ganolog Llywodraeth y DU​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​. 


Cynhaliwyd profion cynharach ar​ 8 Mehefin 2021 (iOS) a 15 Mehefin 2021 (Android) gan DAC (Digital Accessibility Centre)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.


Gweld Adroddiad Hygyrchedd DAC ar gyfer App Gov Caerdydd - Android (2MB PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddGweld Adroddiad Hygyrchedd DAC ar gyfer App Gov Caerdydd - iOS (2MB PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddDarganfyddwch sut mae DAC yn cynnal eu profion​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.


© 2022 Cyngor Caerdydd