Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Hygyrchedd ein ap

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Lansiwyd ap CardiffGov yn 2018 ac mae'n rhoi swyddogaeth i gwsmeriaid anfon adroddiadau, gwirio casgliadau gwastraff a rheoli treth gyngor.

Mwy o wybodaeth am ap Cyngor Caerdydd​.


Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i ap Cyngor Caerdydd. Mae gennym hefyd ddatganiad hygyrchedd ar gyfer ein wefan​.​

Cynhelir yr ap hwn gan Gyngor Caerdydd. ​​Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r ap hwn.

Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu: 

  • newid lliwiau, lefelau cyferbynnu a ffontiau, 
  • llywio'r rhan fwyaf o'r ap gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig, 
  • llywio'r rhan fwyaf o'r ap gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais, 
  • gwrando ar y rhan fwyaf o’r ap gan ddefnyddio darllenydd sgrin. 
    ​​

Rydym hefyd wedi gwneud y testun ar yr ap mor syml â phosibl i'w ddeall. Mae gan yr elusen AbilityNet​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ gyngor ar sicrhau bod eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd. ​

Pa mor hygyrch yw'r ap hwn

Gwyddom nad yw rhai rhannau o'r ap hwn yn gwbl hygyrch. Mae hyn yn cynnwys:

  • Porth y Dreth Gyngor
  • E-daliadau
  • Map ar-lein i-share ​
​ ​​

Adborth a gwybodaeth gyswllt


Os oes angen gwybodaeth arnoch am y rhaglen hon ar gyfer dyfeisiau symudol mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille, cysylltwch â:

accessibility@caerdydd.gov.uk​

Adrodd problemau hygyrchedd o ran yr ap hwnRydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd yr ap hwn. Os canfyddwch unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu os ydych yn meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

www.caerdydd.gov.uk/adborthamyrap​

Neu e-bostiwch at cardiffgovapp@caerdydd.gov.uk​

Gweithdrefn orfodi

​​

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​ ​(y 'rheoliadau hygyrchedd').

Os nad ydych yn hapus gyda'r modd yr ydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonolRydym yn darparu Gwasanaeth Trosglwyddo Fideo trwy Video Relay Service gan Sign Video i bobl sy’n fyddar, â nam ar eu clyw neu sydd â rhwystr lleferydd.

Dysgwch sut y gallwch gysylltu â Chyngor Caerdydd.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd yr ap hwnMae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i wneud ei ap yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfioMae’r ap hwn yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA fersiwn 2.1 o’r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Rhestrir gweddill y meysydd diffyg cydymffurfio yn y tabl.

Mae’r tabl hefyd yn dangos y gwaith trwsio rydym wedi’i wneud ers i’n Datganiad Hygyrchedd Ap cyntaf gael ei gyhoeddi ar 17 Mehefin 2021.

​​Mater hygyrchedd
Safon ​WCAG
​Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r mater​
Ar Ffocws – Pan fydd rhai o'n elfennau rhyngwyneb defnyddiwr yn derbyn ffocws maent yn dechrau newid cyd-destun. (iOS yn unig)
​WCAG A 3.2.1
13 Hydref 2021 - Wedi'i drwsio.
​Adnabod Gwall - Ni yw’r holl wallau wedi’u disgrifio i’r defnyddiwr yn y testun. (Android ac iOS)
​WCAG A 3.3.1
13 Hydref 2021 - Heb ei drwsio.
Rydym yn gobeithio trwsio hyn yn ein cyflwyniad nesaf. 
​Cyferbynnedd di-destun – Nid oes gan bob tudalen yn ein app gymhareb gyferbynnedd o 3:1 o leiaf yn erbyn lliw(au) cyfagos. (Android ac iOS)
​WCAG AA 1.4.11
13 Hydref 2021 - Wedi'i drwsio.​​
Cynnwys nad yw'n destun – Nid oes gan bob cynnwys nad yw'n destun sy’n cael ei gyflwyno i’r defnyddiwr ddewis amgen i destun sy'n cyflawni’r un pwrpas. (Android ac iOS) 

​WCAG A 1.1.1 
13 Hydref 2021 - Wedi’i drwsio.​
​Dilyniant Ystyrlon – Nid yw pob tudalen o'n app wedi'i phennu'n rhaglennol ar gyfer dilyniant darllen cywir. (Android yn unig)
​WCAG A 1.3.2
13 Hydref 2021 - Wedi'i drwsio.​
Trefn Ffocws - Nid yw ein holl elfennau ffocysadwy yn derbyn ffocws mewn trefn sy’n cadw ystyr a gweithredaeth. (Android ac iOS) 
WCAG A 2.4.3​​
13 Hydref 2021 - Wedi’i drwsio’n rhannol.
Rydym yn gobeithio trwsio hyn yn ein cyflwyniad nesaf. 
Enw, Rôl, Gwerth – Nid yw holl elfennau rhyngwyneb ein app wedi'u pennu'n rhaglennol ac nid yw pob hysbysiad o newidiadau i'r eitemau hyn ar gael i asiantau defnyddwyr, gan gynnwys technolegau cynorthwyol. (Android ac iOS)
​WCAG A 4.1.2
13 Hydref 2021 - Wedi’i drwsio’n rhannol.
Switshis toglo - Wedi’i drwsio ar iOS ac Android.
A-Y eitemau ailgylchu – Wedi’i drwsio.
Trywydd briwsion bara – Wedi’i drwsio.
Clic statws bin – Wedi’i drwsio.
Dewis deunydd swmpus – Wedi’i drwsio.
Dewiswr dyddiad – Wedi’i drwsio​.

Dewislen – heb ei drwsio.
Bocsys ticio – heb ei drwsio.
Rydym yn gobeithio trwsio hyn yn ein cyflwyniad nesaf.​ ​ 
Penawdau a Labeli – Nid yw ein holl benawdau a labeli yn disgrifio pwnc neu bwrpas. (Android ac iOS) 
​WCAG AA 2.4.6 

13 Hydref 2021 - Wedi’i drwsio.

​Negeseuon Statws – Nid yw ein holl negeseuon statws wedi'u pennu'n rhaglennol fel y gellir eu cyflwyno i'r defnyddiwr drwy dechnolegau cynorthwyol heb dderbyn ffocws. (Android ac iOS) 
​WCAG AA 4.1.3
13 Hydref 2021 - Heb ei drwsio.
Mae’n debygol y bydd angen i ni ymchwilio i hyn ymhellach. 

Baich anghymesur

Mater hygyrchedd
​WCAG standard
​​Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r mater​
​Cyfeiriadedd – Mae ein app wedi'i osod mewn cynllun ar i fyny. (Android ac iOS)
​WCAG AA 1.3.4​
​Mae’n bosibl na fyddwn yn gallu trwsio hyn gan y byddai’n golygu na fydd modd defnyddio rhannau o’r app.​ 

Beth rydyn ni'n ei wneud i wella Hygyrchedd 


Ein nod yw adnabod a thrwsio materion yn yr amserlenni a nodir. Byddwn yn parhau i siarad â darparwyr trydydd parti i weld pa welliannau y gellir eu gwneud i'w systemau. 

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn 


Paratowyd y datganiad hwn ar 17 Mehefin 2021. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ar 13 Hydref 2021.​

Cafodd yr ap hwn ei phrofi ddiwethaf ar ddydd 8 Mehefin 2021 (iOS) a 15 Mehefin 2021 (Android).​

Cynhaliwyd y prawf gan DAC (Digital Accessibility Centre)​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​.


Gweld Adroddiad Hygyrchedd DAC ar gyfer App Gov Caerdydd - Android (2MB PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddGweld Adroddiad Hygyrchedd DAC ar gyfer App Gov Caerdydd - iOS (2MB PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newyddDarganfyddwch sut mae DAC yn cynnal eu profion​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​.