Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyllideb y Cyngor

Ar ddechrau pob blwyddyn, mae Cyngor Caerdydd yn pennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod sy’n manylu ar faint o arian y gallwn ni ei wario ar bob un o’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor. Mae'r rhain yn cynnwys ysgolion, goleuadau stryd, cynnal a chadw ffyrdd, casgliadau gwastraff ac ailgylchu a darparu gofal i bobl sy'n agored i niwed o bob oed, drwy'r Gwasanaethau Cymdeithasol. Ymhlith pob gwasanaeth a ddarparwn, bydd ymrwymiad parhaus i’r  newid yn yr hinsawdd a datgarboneiddio yn unol â "Caerdydd Un Blaned​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd".

Yn y flwyddyn ariannol bresennol, cyllideb y Cyngor yw £682 miliwn. Mae bron dwy ran o dair o’r swm hwn yn cael ei wario ar ysgolion (£257 miliwn) a Gwasanaethau Cymdeithasol (£189 miliwn). Daw'r rhan fwyaf o'r arian i ariannu'r gwasanaethau hyn o grant gan Lywodraeth Cymru (72%). Daw'r gweddill (28%) o'r Dreth Gyngor, a hebddo, byddai llawer o wasanaethau pwysig a werthfawrogir gan breswylwyr yn cael eu colli.

Heriau Cyllideb 2022 - 2023


Er mwyn pennu'r gyllideb rhaid i'r Cyngor sicrhau bod cost amcangyfrifedig darparu gwasanaethau y flwyddyn nesaf yn cyfateb i'r cyllid sydd ar gael.

Mae cost darparu gwasanaethau fel arfer yn codi bob blwyddyn. Mae hyn oherwydd bod y galw am wasanaethau yn cynyddu wrth i boblogaeth y ddinas dyfu, ac wrth i amgylchiadau pobl newid. Mae chwyddiant hefyd yn effeithio ar gost darparu gwasanaethau.

Fel y gallech ddisgwyl, un ffactor allweddol i'w ystyried wrth bennu Cyllideb 2022 - 2023 yw effaith barhaus COVID-19. Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, cafodd y Cyngor lefelau sylweddol o gymorth gan Gronfa Galedi Covid-19 Llywodraeth Cymru i helpu i ymdopi â chostau ychwanegol a cholli incwm. Ni fydd y Gronfa hon yn parhau y flwyddyn ariannol nesaf, ac felly bydd angen adlewyrchu cost y pwysau sy'n gysylltiedig â COVID-19 yng Nghynlluniau Cyllideb 2022 - 2023 y Cyngor. Mae hyn yn risg ariannol fawr i'r Cyngor, gyda'r amrywiolyn Omicron yn cyflwyno heriau pellach yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Cyllido Cyllideb 2022 - 2023


Mae'r cyllid y bydd y Cyngor yn ei dderbyn fel Grant Llywodraeth Cymru y flwyddyn nesaf yn uwch nag yr oeddem yn ei ddisgwyl yn wreiddiol. Fodd bynnag, daw'r arian ychwanegol gyda phwysau ychwanegol o ran costau. Mae'r pwysau hwn yn cynnwys mwy o gyfraniadau cyflog ac yswiriant gwladol, costau cynyddol, a chostau gofal uwch yn gysylltiedig â chefnogi'r Cyflog Byw Gwirioneddol yn y Sector Gofal (yn unol â chyhoeddiad y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ym mis Rhagfyr).

Rhaid i'r Cyngor hefyd fod yn hyderus y gall barhau i ymdopi â phwysau COVID-19 yn 2022 - 2023 heb gronfa ar wahân yn cynnig cymorth.

Cyllideb Ddrafft 2022 - 2023


Mae rhagor o fanylion am Gyllideb 2022 - 2023 ar gael yn Cyllideb Adroddiad Diweddaru’r​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd, Mae hwn yn amlinellu Cynnig Cyllideb y Cabinet ar gyfer 2022/23 sy’n gofyn am gymeradwyaeth yn y Cyngor llawn ar 3 Mawrth 2022​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Daeth yr ymgynghoriad ar y gyllideb i ben ar 6 Chwefror 2022.

Archif y Gyllideb

Mae dogfennau blaenorol y gyllideb ar gael drwy weld cyfarfod y cyngor llawn ar Modern.gov