Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cyllideb y Cyngor

​​​​Mae Cyngor Caerdydd yn darparu ystod eang o wasanaethau hanfodol i'r ddinas.  Mae rhai o'r gwasanaethau hynny’n hawdd i'w gweld – goleuadau stryd, cynnal a chadw ffyrdd, casgliadau gwastraff ac ailgylchu, ysgolion a llyfrgelloedd.  Mae eraill yn llai gweladwy, megis darparu gofal a chymorth i bobl sy'n agored i niwed o bob oed.

Bob mis Chwefror, mae’r Cyngor yn pennu cyllideb ar gyfer y flwyddyn i ddod sy’n nodi faint o arian y gallwn ni ei wario ar bob un o’r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor.Mae cyllideb adfer ôl-bandemig i Gaerdydd gwerth miliynau o bunnoedd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​ - wedi ei llunio er mwyn helpu i greu swyddi newydd, darparu cartrefi cyngor newydd, adeiladu ysgolion gwell a diogelu gwasanaethau cyhoeddus hanfodol - wedi ei chytuno gan Gyngor Caerdydd.

Effaith Covid-19


Nid ydym yn deall effaith ariannol lawn argyfwng Covid-19 eto. Mae'n anodd rhagweld cwrs y pandemig a'i effaith ar wasanaethau ac ar gyllid y Cyngor dros y flwyddyn i ddod. 

Mae'n amlwg y bydd effaith uniongyrchol y pandemig yn cael ei theimlo ymhell i'r flwyddyn ariannol nesaf.  Mae'n amlwg hefyd y bydd canlyniadau anuniongyrchol yr argyfwng iechyd ac economaidd a achosir gan y pandemig yn cael eu teimlo am flynyddoedd i ddod. 

Adfer ac Adnewyddu: Blaenoriaethau ar gyfer 2021/22


Dros y misoedd nesaf, rhaid i'r Cyngor a'i bartneriaid barhau i ganolbwyntio ar reoli'r pandemig a gwneud popeth o fewn ein gallu i gadw ein dinasyddion a'n cymunedau'n ddiogel.

Fodd bynnag, wrth i ni edrych tuag at y gwanwyn, ac at adferiad ac adnewyddu, rydym eisiau gwybod ar beth yn eich barn chi y dylen ni fod yn canolbwyntio arno, ac yn buddsoddi ynddo, wedi’r pandemig.   Dweud eich dweud


Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar y gyllideb rhwng 13 Ionawr a 10 Chwefror 2021.​