Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Iechyd a diogelwch

Rhaid i chi sicrhau bod eich busnes yn cyflawni’r safonau a’r gweithdrefnau iechyd a diogelwch gofynnol.  Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y safonau hyn ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.

 

Rydym yn ymchwilio i gynion am faterion iechyd a diogelwch yn y gweithle megis:

 

 • Cyflogwyr sy’n methu â darparu dillad diogelwch neu gyfleusterau toiled digonol.
 • Amodau gwaith peryglus.

 

Rydym yn gorfodi deddfwriaeth iechyd a diogelwch yn y gwaith mewn busnesau megis: 


 • swyddfeydd a siopau

 • warysau

 • sefydliadau arlwyo

 • lleoedd chwaraeon ac adloniant 

 • gwestai a llety preswyl

 • lleoliadau gofal plant

 • gofal a llety anifeiliaid

 • gwasanaethau cosmetig, tatŵo a thriniaethau harddwch

 • Mannau addoli.


Gwnawn hynny drwy gynnal arolygiadau wedi’u cynllunio a mentrau wedi’u targedu.


Rydym yn ymchwilio i ddamweiniau a gofnodwyd, clefydau, digwyddiadau peryglus a chwynion am ddiogelwch yn y gweithle.


Rydym hefyd yn sicrhau safonau diogelwch mewn digwyddiadau awyr agored mawr a gynhelir yn y ddinas.

 

Rhoi gwybod am fater iechyd a diogelwch


Os oes gennych bryderon am yr amodau neu’r cyfleusterau yn eich gweithle ac nad ydych wedi gallu datrys y mater gyda’ch cyflogwr, gallwch roi gwybod i ni am​ fater iechyd a diogelwch. Gallwch roi gwybod am y mater yn ddienw os yw’n well gennych.

 

Ymchwilio i ddamweiniau


Mae’r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 yn datgan bod rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflogwr, person hunangyflogedig, neu rywun sy’n rheoli safle gwaith roi gwybod am anafiadau, clefydau a digwyddiadau peryglus penodol i’r awdurdod gorfodi. 

 

Gwybodaeth am beth y mae’n rhaid rhoi gwybod amdano​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd dan RIDDOR (Rheoliadau Adrodd ar Anafiadau, Clefydau neu Ddigwyddiadau Peryglus 1995).

 

Mae dyletswydd gyfreithiol arnoch dan RIDDOR i roi gwybod am rai damweiniau sy’n gysylltiedig â’r gwaith a’u cofnodi gan ddefnyddio’r dull cyflymaf posibl.

 

Diben hyn yw ein galluogi ni i wneud y canlynol:

 • ymchwilio i beth achosodd y ddamwain
 • ei atal rhag digwydd eto
 • galluogi deiliaid dyletswyddau i gydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch

 

Rhoi gwybod am ddamwain neu ddigwyddiad difrifol

 

Dydd Llun i Ddydd Gwener 8.30am - 5pm

 

Cysylltwch â:

 

Canolfan Gyswllt Damweiniau
Parc Busnes Caerffili
Caerffili
CF83 3GG


Ffôn: 0845 300 9923 (codir cyfraddau lleol)
E-bost: riddor@natbrit.com

 

Ar gyfer ddigwyddiadau mwy difrifol megis:

 • damweiniau angheuol
 • damweiniau lle mae nifer o weithiwr wedi’u hanafu’n ddifrifol
 • damwain sy’n achosi anaf difrifol i aelod o’r cyhoedd
 • damweiniau a digwyddiadau sy’n achosi tarfu ar raddfa fawr megis cau ffyrdd, gwacáu cartrefi a busnesau, neu nifer fawr o bobl yn mynd i’r ysbyty

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni unrhyw bryd:


Yr Adran Gorfodi Iechyd a Diogelwch 
029 2087 1161


​​​​​