Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Prydlesu Rhent Preifat

​​​​​​​​​Mae'r Cynllun Prydlesu Rhent Preifat yn gynllun peilot a ariennir gan Lywodraeth Cymru gyda'r nod o wella gallu pobl i gael gafael ar dai fforddiadwy hirdymor o ansawdd da, gyda chymorth tenantiaeth yn y sector rhentu preifat.

Bydd y cynllun yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth a manteision i'r ymgeisydd ac i'r landlord preifat.  Y nod yw gwneud y denantiaeth yn llwyddiannus i'r ddau barti.

Mae’r cynllun yn cynnig pecyn rheoli eiddo llawn yn cynnwys atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw gydag incwm rhentu wedi’i warantu hyd yn oed pan na fydd tenant yn yr eiddo.

Byddwn yn rhoi cymorth parhaus i'r tenant gyda’i dŷ, gan ei helpu i fod yn fwy annibynnol ac i gynnal tenantiaeth lwyddiannus.

Rhentu eich eiddo i ni 


Rydym am brydlesu eiddo heb eu dodrefnu am dair blynedd neu fwy i gynnig cartrefi i drigolion Caerdydd.

Mae angen amrywiaeth o wahanol fathau a meintiau eiddo arnom ym mhob rhan o brif ardaloedd preswyl Caerdydd.

Os ydych yn prydlesu eich eiddo i ni, bydd angen i chi:
  • Gyflwyno tystysgrifau Diogelwch/Perfformiad Ynni, Trydanol a Nwy
  • Cyflwyno Yswiriant Adeiladau (gan gynnwys Atebolrwydd Cyhoeddus)
  • Cyflwyno Cadarnhad bod gennych drefniadau yswiriant a chaniatâd morgais ar waith sy'n caniatáu i chi gymryd rhan yn y cynllun
  • Bodloni gofynion eiddo safonol gorfodol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru  
  • Cyflwyno Copi o'r Gofrestrfa Tir i gadarnhau eich bod yn berchen ar yr eiddo
  • Bod yn gyfrifol am dalu unrhyw gostau gwasanaeth sy'n gysylltiedig â'r eiddo ac unrhyw waith allanol i'r eiddo.


Byddwn yn rheoli'r eiddo sy’n rhan o’r cynllun o ddydd i ddydd.

Bydd ein Gweithwyr Cymorth Tai yn arolygu eiddo'n rheolaidd, yn monitro gweithgarwch tenantiaid ac yn delio'n brydlon ag unrhyw broblemau, os byddant yn codi.

Byddwn yn talu taliadau rhent hyd yn oed os yw'r eiddo'n parhau'n wag. 

Cysylltu â ni


Am wybodaeth bellach neu i ofyn am ffurflen mynegi diddordeb, cysylltwch â:

Cynllun Prydlesu'r Sector Rhent Preifat, 
Tai Sector Preifat, ​
Canolfan Dewisiadau Tai, 
Stryd Hansen, Caerdydd, CF10 5BH 
CF10 5BH.

Ffôn: 02920 537596 

​​

​​


​​