Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

​Cyfyngiadau cyflymder 20mya


Yn 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bolisi newydd i bennu'r terfyn cyflymder diofyn cenedlaethol yn 20mya mewn ardaloedd preswyl. 

Mae'r Senedd bellach wedi cymeradwyo'r newidiadau hyn wrth i'r ddeddfwriaeth ddod i rym ddiwedd haf 2023.

Wrth baratoi ar gyfer y newid cenedlaethol hwn i'r terfyn cyflymder diofyn mae ein rhwydwaith priffyrdd wedi'i werthuso ac mae'r arwyddion a'r marciau ffordd y bydd angen eu newid wedi'u nodi. 

Ffyrdd preswyl yw mwyafrif y ffyrdd yng Nghaerdydd ac felly byddant yn symud i derfyn cyflymder o 20mya pan fydd y newid cenedlaethol yn digwydd.Ond bydd ychydig o ffyrdd yn aros ar gyflymder o 30mya yng Nghaerdydd, sef llwybrau mawr i'r Ddinas.

Bydd y cam hwn yn cael ei ategu gan gyfathrebu cyhoeddus pellach gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru, a bydd hefyd yn cynnwys ymgynghoriad statudol o'r Gorchymyn Rheoli Traffig yn gynnar yn y flwyddyn newydd.

Ni fydd Cyngor Caerdydd yn gweithredu unrhyw gyfyngiadau cyflymder newydd o 20mya nes y bydd y ddeddfwriaeth newydd yn dod i rym yn 2023.
Prosiect Canol Gogledd Caerdydd​

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo at osod cyfyngiadau 20mya yn holl ardaloedd preswyl y ddinas, ac mae rhannau sylweddol o’r ddinas eisoes â therfynau 20mya eisoes ar waith.  

Mae Prosiect Canol Gogledd Caerdydd wedi bod yn rhan o gynllun Cam 1 Llywodraeth Cymru i ddatblygu prosesau technegol a strategaethau gorfodi a chyfathrebu yn rhan o'r newid cenedlaethol i gyfyngiad cyflymder 20mya diofyn. 

Mae cyfyngiadau cyflymder 20mya wedi cael eu cyflwyno yn y wardiau canlynol:
  • Ystum Taf
  • Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais
  • Rhiwbeina
  • Y Mynydd Bychan


Bydd yr holl strydoedd preswyl yn y wardiau hyn yn cael eu cyfyngu i 20mya, ar wahân i Ffordd y Faenor a Rhodfa'r Gorllewin a fydd yn aros ar 30mya. Bydd arwyddion 20mya yn yr ardal ond ni fydd llawer o rowndeli’n cael eu paentio ar y stryd.

Mae'r gwaith o fonitro'r prosiect yn cael ei wneud gan Trafnidiaeth Cymru sy'n casglu'r data ac fe fydd yn adrodd ar ran Llywodraeth Cymru fel rhan o'r prosiect ehangach.

Nid Cyngor Caerdydd ddim yn gyfrifol am orfodi cyflymder. Mater i'r heddlu yw hwn ac yng Nghymru GanBwyll sydd wedi bod yn rhan o brosiect Cam 1 20mya a’r gwaith i baratoi ar gyfer y cyfyngiad diofyn newydd. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar wefan gosafe​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd lle gallwch wneud ceisiadau am orfodaeth fel safle 'pryder cymunedol'. 

Mae contractwyr y Cyngor yn cwblhau'r broses o osod y llinellau a'r arwyddion ar gyfer yr ardaloedd Cam 1 hyn. Byddwch yn amyneddgar tra bod hyn yn digwydd ond os ydych yn gweld unrhyw beth sy'n ymddangos yn anghywir rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni gyda disgrifiad a lleoliad clir o'r mater. Gwerthfawrogir eich cymorth.
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cyfyngiadau cyflymder 20mya ar wefan Llywodraeth Cymru.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

​​