Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

​Cyfyngiadau cyflymder 20mya

Bydd y terfyn cyflymder diofyn mewn ardaloedd adeiledig yn newid ar 17 Medi 2023. 

Dyma newid cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru y mae’n rhaid i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru gydymffurfio ag ef.

Pan fydd y ddeddfwriaeth yn newid, bydd pob ffordd â therfyn cyflymder 20mya diofyn. Mae hyn yn golygu na chewch deithio’n gyflymach na 20mya yn ôl y gyfraith.

Bydd rhai ffyrdd yn parhau â therfyn cyflymder 30mya a bydd gan y rhain arwyddion fel sydd gan ffyrdd â therfynau cyflymder uwch ar hyn o bryd.

Caiff unrhyw arwyddion yn nodi terfyn cyflymder 20mya eu tynnu ac ni fydd unrhyw arwyddion i’ch atgoffa am y terfyn cyflymder - yn debyg iawn fel ag y mae â’r ardaloedd terfyn cyflymder 30mya presennol.

Dros y misoedd nesaf, fe welwch:
  • Broses Gorchymyn Rheoli Traffig (GRhT) yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus ar ffyrdd sydd wedi’u hasesu’n rhai priodol i'w cadw ar 30mya.
  • Gwaith i dynnu arwyddion 20mya gan ddechrau gyda marciau cylchol lonydd cerbydau a phyrth arafu a gorffen gyda'r arwyddion terfyn cyflymder 20mya statudol.
  • Gwaith i osod arwyddion 30mya lle bo hynny'n briodol ar ôl i'r ymgynghoriad GRhT ddod i ben - gwneir hyn tan y dyddiad Dod i Rym
  • Proses gyfathrebu dan arweiniad Llywodraeth Cymru i dynnu sylw'r cyhoedd at y newid

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd yn cydweithio'n agos gyda GanBwyll, y sefydliad sy'n gyfrifol am orfodi cyflymderau yng Nghymru i sicrhau bod gyrwyr yn ymwybodol o'r terfyn diofyn newydd. 

Mae'r newidiadau hyn yn berthnasol ledled Cymru ac mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalennau 20mya Llywodraeth Cymru.
Bydd y prosiect i newid arwyddion yn digwydd ar draws y ddinas ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd tra bod hyn yn digwydd. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd gan awdurdodau lleol 6 mis ar ôl 17 Medi 2023 i wirio bod arwyddion yn gywir.


Prosiect Canol Gogledd Caerdydd​

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo at osod cyfyngiadau 20mya yn holl ardaloedd preswyl y ddinas, ac mae rhannau sylweddol o’r ddinas eisoes â therfynau 20mya eisoes ar waith.  

Mae Prosiect Canol Gogledd Caerdydd wedi bod yn rhan o gynllun Cam 1 Llywodraeth Cymru i ddatblygu prosesau technegol a strategaethau gorfodi a chyfathrebu yn rhan o'r newid cenedlaethol i gyfyngiad cyflymder 20mya diofyn. 

Mae cyfyngiadau cyflymder 20mya wedi cael eu cyflwyno yn y wardiau canlynol:
  • Ystum Taf
  • Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais
  • Rhiwbeina
  • Y Mynydd Bychan


Bydd yr holl strydoedd preswyl yn y wardiau hyn yn cael eu cyfyngu i 20mya, ar wahân i Ffordd y Faenor a Rhodfa'r Gorllewin a fydd yn aros ar 30mya. Bydd arwyddion 20mya yn yr ardal ond ni fydd llawer o rowndeli’n cael eu paentio ar y stryd.

Mae'r gwaith o fonitro'r prosiect yn cael ei wneud gan Trafnidiaeth Cymru sy'n casglu'r data ac fe fydd yn adrodd ar ran Llywodraeth Cymru fel rhan o'r prosiect ehangach.

Nid Cyngor Caerdydd ddim yn gyfrifol am orfodi cyflymder. Mater i'r heddlu yw hwn ac yng Nghymru GanBwyll sydd wedi bod yn rhan o brosiect Cam 1 20mya a’r gwaith i baratoi ar gyfer y cyfyngiad diofyn newydd. 

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bellach ar wefan gosafe​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd lle gallwch wneud ceisiadau am orfodaeth fel safle 'pryder cymunedol'. 

Mae contractwyr y Cyngor yn cwblhau'r broses o osod y llinellau a'r arwyddion ar gyfer yr ardaloedd Cam 1 hyn. Byddwch yn amyneddgar tra bod hyn yn digwydd ond os ydych yn gweld unrhyw beth sy'n ymddangos yn anghywir rhowch wybod i ni trwy gysylltu â ni gyda disgrifiad a lleoliad clir o'r mater. Gwerthfawrogir eich cymorth.
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cyfyngiadau cyflymder 20mya ar wefan Llywodraeth Cymru.​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd​​

​​
 © 2022 Cyngor Caerdydd