Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Hamdden, Parciau a Diwylliant > Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) – Rheolaethau Cŵn Arfaethedig

Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) – Rheolaethau Cŵn Arfaethedig

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol sy'n ymwneud â chŵn. 

Mae ar Gyngor Caerdydd gyfrifoldeb dros reoli a chynnal a chadw mannau cyhoeddus ledled y ddinas. Mae’r mannau hyn yn cynnwys parciau, priffyrdd a fabwysiedir, meysydd chwaraeon, Ysgolion a mynwentydd. 

Mae gennym nifer o barciau a mannau agored i bobl sy’n mynd â chŵn am dro i gymryd mantais ohonynt ac rydym yn deall bod angen ymarfer corff ar gŵn. Mae mwyafrif y perchnogion cŵn yn gyfrifol ac yn glanhau ar ôl eu cŵn ac nid ydym eisiau eu gwahardd rhag mwynhau’r mannau agored sydd gan Gaerdydd i’w cynnig. Fodd bynnag, fel y gwyddoch o bosibl, mae problemau parhaus ar draws Caerdydd, yn benodol lle nad yw baw cŵn yn gael ei glirio gan berchnogion cŵn. 

Er gwaethaf nifer yr ymyriadau y mae Caerdydd wedi rhoi cynnig arnynt dros y blynyddoedd megis ymyriadau addysgol mewn rhannau gwahanol o’r ddinas, mae pryder cynyddol o hyd ar draws Caerdydd ynglŷn â chŵn, yn benodol mewn perthynas â baeddu gan gŵn.

Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn, mae awdurdod gan y Cyngor i weithredu Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) o dan Ddeddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Phlismona 2014. Gall GAMC wahardd neu gyfyngu ar rai gweithgareddau penodol ac maent wedi'u cynllunio i sicrhau y gall y mwyafrif sy'n cadw at y gyfraith ddefnyddio a mwynhau mannau cyhoeddus, yn ddiogel rhag ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

Byddai GAMC yn cymryd lle’r is-ddeddfau a’r cyfyngiadau sydd wedi dyddio ac sydd ar waith ar hyn o bryd. Gall GAMC bara am dair blynedd ac os caiff ei dorri gallai swyddog awdurdodedig roi Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £100 ac os na chai ei dalu, gellid ei godi i £1,000. ​
 

Diogelu mannau cyhoeddus (rheoli cŵn) 2019


Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd yn cynnig gwneud Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus dan Adrannau 59 a 72 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 a fydd yn effeithio ar unrhyw Fan Cyhoeddus fel a nodir yn y Gorchymyn drafft. 

Diben y Gorchymyn fydd gorfodi cyfrifoldebau perchnogion cwn.

Dyddiedig         2019
Yn unol ag adran 59 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014.

Mae Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd (a elwir “y Cyngor” yn y Gorchymyn hwn), wrth arfer ei bwerau yn unol ag Adran 59 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (“y Ddeddf”) a’r holl bwerau galluogi eraill, ar ôl ymgynghoriad a gynhaliwyd yn unol â’r Ddeddf, ac wedi’i fodloni bod cerdded cŵn yn afreolus ac yn anghyfrifol mewn mannau cyhoeddus yn cael effaith negyddol ar ansawdd bywyd y gymuned leol a bod yr amodau a nodir yn Adran 59 y Ddeddf wedi’u cyflawni, drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol.

1. Diffiniadau a Dehongli
1.1 Yn narpariaethau canlynol y Gorchymyn hwn, bydd i’r termau canlynol yr ystyron a roir iddynt fel a ganlyn:-

 “Swyddog Awdurdodedig” -  Person sydd wedi’i awdurdodi’n ysgrifenedig gan y Cyngor at ddibenion y Gorchymyn hwn

“Person â Chyfrifoldeb” -  Y person sydd â’r ci yn ei feddiant, dan ei ofal neu yn ei gwmni ar adeg cyflawni’r trosedd neu'r perchennog neu’r person sydd bob amser yn berchen ar y ci

 “Cwnstabl yr Heddlu” -
Unrhyw berson sydd wedi’i ddynodi a’i awdurdodi gan Brif Swyddog yr Heddlu i arfer pwerau a dyletswyddau Cwnstabl yr Heddlu

“Man Cyhoeddus” -  Unrhyw le y mae gan y cyhoedd neu unrhyw ran o’r cyhoedd fynediad ato (gyda neu heb dâl neu ganiatâd) y mae’r Cyngor yn berchen arno, gan gynnwys ffyrdd, llwybrau cerdded, palmentydd, ymylon glaswellt, lonydd cefn, parciau cyhoeddus a gerddi, mannau gwyrdd a rhandiroedd

1.2 Ac eithrio pan fo’r cyd-destun yn gofyn fel arall, mae’r ffurf unigol yn cynnwys y lluosog ac i’r gwrthwyneb; ac mae’r ffurf wrywaidd yn cynnwys y ffurf fenywaidd ac i’r gwrthwyneb.

1.3 Mae cyfeiriadau at Ddeddf Seneddol, darpariaeth statudol neu offeryn statudol yn cynnwys cyfeiriad at Ddeddf Seneddol, darpariaeth statudol neu offeryn statudol fel y'i diwygiwyd, y’i hymestynnwyd neu a ail-weithredwyd o dro i dro ac unrhyw reoliadau a wneir o danynt.

2. Cwmpas
Mae’r Gorchymyn hwn yn berthnasol i Fannau Cyhoeddus yn Ninas a Sir Caerdydd y’u disgrifir ac y’u dangosir yn y Gorchymyn a’r Atodlenni a atodir at y Gorchymyn.

3. Hyd
Daw’r Gorchymyn i rym ar 1 Hydref 2019 a bydd yn parhau i fod ar waith am 3 blynedd o’r dyddiad hwn, oni bai y caiff ei ymestyn gan orchmynion pellach a wnaethpwyd dan bwerau statudol y Cyngor.

4. Teitl
Gellir cyfeirio at y Gorchymyn hwn fel “Gorchymyn Cyngor Caerdydd (Diogelu Mannau Cyhoeddus) (Rheoli Cŵn) 2019”; ac mae’n gosod y gofynion a’r gwaharddiadau canlynol.

5. Baw Cŵn
Ym mhob Man Cyhoeddus yn Ninas a Sir Caerdydd, fel y dangosir ar y cynllun a’r rhestr yn Atodlen A, mae’r gofynion canlynol yn berthnasol:

5.1(a) Os bydd ci’n bawa ar unrhyw adeg, rhaid i’r Person â Chyfrifoldeb waredu’r baw   o’r tir; a

(b) Rhaid bod gan y person sy’n gyfrifol am gi ffordd briodol o godi baw’r ci hwnnw, a rhaid dangos hyn os bydd Swyddog Awdurdodedig neu Gwnstabl yr Heddlu yn gofyn i’w gweld.

3.2 At ddibenion Erthygl 5.1(a):

(i) Bydd rhoi’r baw mewn cynhwysydd ar y tir a ddarperir at ddibenion gwaredu gwastraff yn ffordd ddigonol o waredu’r baw o’r tir; a

(ii) Ni fydd bod yn anymwybodol o’r ffaith bod ci wedi bawa (boed hynny oherwydd peidio â bod yn agos at y ci neu fel arall), neu fod â ffordd o waredu’r baw yn esgus rhesymol dros fethu â gwaredu’r baw.

 

6.  Cŵn ar Denynnau
6.1. Mewn unrhyw un neu rai o’r mynwentydd cyhoeddus a restrir ac a ddangosir yn Atodlen B y Gorchymyn hwn, rhaid i unrhyw Berson â Chyfrifoldeb, ar unrhyw adeg, roi’r ci ar dennyn a’i reoli’n iawn.

6.2 Mewn unrhyw Fan Cyhoeddus arall yn Ninas a Sir Caerdydd, fel y dangosir ar y cynllun a’r rhestr yn Atodlen A, rhaid i berson sy’n gyfrifol am gi, ar unrhyw adeg, roi a chadw’r ci ar dennyn a’i reoli’n iawn yn unol â chyfarwyddyd Swyddog Awdurdodedig neu Gwnstabl yr Heddlu.

6.3 At ddibenion Erthygl 6.2, bydd Swyddog Awdurdodedig neu Gwnstabl yr Heddlu ond yn cyfarwyddo person i roi a chadw ci ar dennyn os oes angen rhesymol am i’r ci gael ei reoli er mwyn osgoi niwsans neu ymddygiad gan y ci sy’n debygol o achosi gofid neu aflonyddu i unrhyw berson neu anifail neu aderyn arall ar y tir.

7.  Eithrio Cŵn (Meysydd Chwarae Amgaeedig i Blant)
7.1 Mae person sy’n gyfrifol am gi wedi’i wahardd rhag mynd â’r ci hwnnw i mewn i, neu ganiatáu i gi fynd i mewn i ac aros mewn, unrhyw faes chwarae amgaeedig i blant a ddisgrifir neu a restrir yn Atodlen C y Gorchymyn hwn.

8. Troseddau a Chosbau
8.1 Bydd methu â chydymffurfio â’r gofynion neu’r cyfyngiadau a osodir yn Erthygl 5, 6 neu 7 y Gorchymyn hwn yn drosedd, oni bai:

  1. Bod gan y person esgus rhesymol dros fethu â gwneud felly;
  2. Bod perchennog, meddiannydd neu berson neu awdurdod arall sy’n gyfrifol am y tir wedi caniatáu (yn gyffredinol neu’n benodol) iddo fethu â gwneud felly; neu
  3. Bod y person wedi’i eithrio dan Erthygl y Gorchymyn hwn.

8.2 Bydd unrhyw berson sy’n euog o drosedd dan y Gorchymyn hwn yn agored, wedi collfarn ddiannod, i ddirwy nad yw’n fwy na lefel 3 ar y raddfa safonol (ar ddyddiad y Gorchymyn hwn, £1,000 yw hyn).

8.3 Gall Swyddog Awdurdodedig neu Gwnstabl yr Heddlu gyhoeddi Hysbysiad Cosb Benodedig i unrhyw y credir ei fod wedi cyflawni trosedd dan y Gorchymyn hwn.  £100 fydd y Gosb Benodedig. Bydd talu’r Gosb Benodedig o fewn 14 diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad Cosb Benodedig yn atal y posibilrwydd o erlyniad.

9. Eithriadau
Ni fydd y gofynion a’r gwaharddiadau a osodir gan y Gorchymyn hwn yn berthnasol i unrhyw berson sydd:

  1. Wedi’i gofrestru’n ddall, yn berson sydd â nam ar ei olwg neu’i glyw dan Ddeddf Cymorth Gwladol 1948, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu unrhyw ddeddfwriaeth arall;
  2. Ag anabledd sy’n effeithio ar ei symudedd, medrusrwydd corfforol, cydlyniad corfforol, neu allu i godi, cludo neu symud gwrthrychau bob dydd, mewn perthynas â chi wedi’i hyfforddi gan elusen gofrestredig ac y mae’n dibynnu arno am gymorth; neu
  3. Yn defnyddio ci sy’n gweithio at ddibenion gorfodi’r gyfraith, dyletswyddau milwrol neu wasanaethau brys statudol (chwilio ac achub).


10. Apelio
Gall unrhyw berson (y’i diffynir yn unigolyn sy’n byw mewn ardal gyfyngedig neu sy’n gweithio’n rheolaidd yn yr ardal honno neu sy’n ymweld â hi’n rheolaidd) gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn, yn unol ag Adran 66 y Ddeddf, trwy gais i’r Uchel Lys o fewn 6 wythnos o ddyddiad y Gorchymyn.

11. Dilysrwydd (Dileu)
Os bydd unrhyw un o ddarpariaethau’r Gorchymyn hwn yn annilys neu oni ellir eu gorfodi am unrhyw reswm a bennir gan lys awdurdod cymwys, caiff y ddarpariaeth honno ei dileu a bydd gweddill darpariaethau’r Gorchymyn yn parhau i fod mewn grym llawn fel pe bai’r Gorchymyn wedi'i weithredu gyda’r ddarpariaeth anghyfreithlon annilys / na ellir ei gorfodi wedi'i dileu.

 

Rhoddwyd SÊL GYFFREDIN CYNGOR SIR
DINAS A SIR
CAERDYDD yma
ym mhresenoldeb:-

 

Llofnod Awdurdodedig


Dyddiedig **/**/****

Atodlenni

 

ATODLEN A -          Pob Man Cyhoeddus yn Ninas a Sir Caerdydd

ATODLEN B -          Mynwentydd Cyhoeddus – Rhestr a Chynlluniau

ATODLEN C -          Meysydd Chwarae Amgaeedig i Blant – Rhestr a ChynlluniauCamau nesaf
Mae Cyngor Caerdydd wrthi'n hysbysebu'r PSPO terfynol i'w weithredu yn nhymor yr Hydref 2019.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
English