Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Yr Ardoll Seilwaith Cymunedol

Cyflwynwyd yr Ardoll Seilwaith Cymunedol (a elwir ‘yr ardoll’ neu ‘ASC’) ym mis Ebrill 2010 ac mae’n galluogi Awdurdodau Lleol yng Nghymru a Lloegr i godi cyllid gan ddatblygwyr sy’n ymgymryd â phrojectau adeiladu newydd yn eu hardal. Mae’r Ardoll yn dâl a godir fesul metr sgwâr datblygiad newydd, a chaiff ei chasglu wrth weithredu’r datblygiad.  Gellir defnyddio’r arian i dalu am ystod eang o seilwaith sydd ei angen i gynorthwyo twf. Gall hyn gynnwys pethau megis cynlluniau trafnidiaeth, ysgolion a mannau gwyrdd. 


Bydd yr Ardoll yn disodli cyfraniadau Adran 106 ar gyfer llawer o fathau o seilwaith, er y gellir defnyddio cytundebau Adran 106 o hyd ar gyfer mesurau lliniaru ar safleoedd penodol ac ar gyfer darparu tai fforddiadwy.


Caiff y tâl ei bennu mewn Archwiliad Cyhoeddus lle bydd archwilydd penodedig yn ystyried tystiolaeth ynghylch dichonoldeb y datblygiad. Ar y cyfan rhaid i’r Ardoll Seilwaith Cymunedol fod yn ‘fforddiadwy’ i ddatblygwyr, a rhaid sicrhau nad yw’n cael ei hystyried fel rhywbeth sy’n bygwth dichonoldeb cyffredinol datblygiad mewn ardal Awdurdod Lleol penodol.


Mae angen sicrhau bod Rhestr Codi Tâl yr Ardoll Seilwaith Cymunedol wedi’i hysbysu gan ‘sail dystiolaeth briodol’ a bod gwaith cefndirol perthnasol wedi’i gwblhau i bennu’r cyfraddau codi tâl, gan gynnwys cynllunio seilwaith ac asesiad o ddichonoldeb datblygiad. Mae’r dogfennau hyn (ynghyd â chopi o Reoliadau’r Ardoll Seilwaith Cymunedol) wedi’u cynnwys yn yr adran ‘Dogfennau Ategol’ isod.


Statws Cyfredol – Ymataliwyd


Mae’r broses o weithredu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol wedi’i rhannu’n bum Cam:


 

Mae’r gwaith o baratoi Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) ar gyfer Caerdydd wedi’i ohirio ar hyn o bryd.   

Yn 2017, cyhoeddodd yr Adran dros Gymunedau a Llywodraeth Leol (AGLlL) adolygiad o’r Ardoll Seilwaith Cymunedol, o'r enw 'Adolygiad ASC: Adroddiad i’r Llywodraeth’, sy’n argymell cyfres o newidiadau i’r broses.   Mae ASC bellach wedi'i ddatganoli i Lywodraeth Cymru trwy Ddeddf Cymru 2017.  Disgwylir cyhoeddiad yn gysylltiedig â’r ffordd ymlaen gan Lywodraeth Cymru, ac yna bydd y Cyngor yn ystyried sut orau i ddatblygu ASC ar gyfer Caerdydd.


Manylion Cyswllt

Os oes unrhyw ymholiadau gennych ynghylch yr Ardoll Seilwaith Cymunedol a / neu’r ymgynghoriad hwn, cysylltwch â:


Ardoll Seilwaith Cymunedol,
Cynllunio Strategol, Cyngor Caerdydd,  
Ystafell 223, Neuadd y Sir,
Glanfa’r Iwerydd,
Caerdydd, CF10 4UW


029 2087 3483